Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa UP w Lublinie prof. Andrzejowi Mockowi

2 czerwca 2016 r.  o godz. 10.00 w Centrum Kongresowym UP w Lublinie  odbędzie się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie profesorowi Andrzejowi Mockowi.

Stosowną uchwałę w tej sprawie, w uznaniu zasług profesora Andrzeja Mocka dla rozwoju gleboznawstwa i chemii rolnej, Senat Uczelni podjął na wniosek Rady Wydziału Agrobioinżynierii w dniu 26 lutego 2016 r.

Program uroczystości:
•    Hymn państwowy
•    Otwarcie uroczystości przez JM Rektora prof. dr hab. Mariana Wesołowskiego
•    Laudacja promotora prof. dr. hab. Stanisława Barana
•    Akt nadania tytułu doktora honoris causa
•    Gaude Mater Polonia
•    Wykład doktora honoris causa
•    Wystąpienia gości
•    Gaudeamus

Prof. dr hab. Andrzej Mocek jest niezwykle cenionym autorytetem w środowisku naukowym gleboznawców i ekologów. Prace badawcze Profesora dotyczą m. in taksonomii gleb i badania środowiska glebowego ze strefy klimatu umiarkowanego takich jak badania gleb otulin parków narodowych oraz subtropikalnego, chemicznego skażenia metalami ciężkimi gleb wokół dużych zakładów przemysłowych w Polsce związanych z przemysłem hutniczym, rafineryjno-petrochemicznym i górniczym oraz opracowania nowatorskich i innowacyjnych sposobów użytkowania i zagospodarowania tych gleb oraz do wprowadzenia nowych metod badawczych nad oceną stopnia skażenia gleb, pozwalającej bardziej obiektywnie ocenić skutki środowiskowe, oddziaływania górnictwa odkrywkowego węgla brunatnego na przekształcenia geotechniczne i hydrologiczne gleb oraz obniżenia ich produktywności na obszarach rolniczych znajdujących się w strefie oddziaływań kopalń.

 

 prof. dr hab. Andrzej Mocek

Profesor Andrzej Mocek współpracuje od prawie 40 lat z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie. Współpraca ta polega m in. na realizacji wspólnych prac badawczych, konsultacjach naukowych, organizacji konferencji. Profesor zrecenzował 4 rozprawy doktorskie, 6 przewodów habilitacyjnych, 7 wniosków o tytuł profesora. Prof. dr hab. Andrzej Mocek współpracuje również z innymi ośrodkami naukowymi w Lublinie m. in. Instytutem Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN i Zakładem Gleboznawstwa i Ochrony Gleb Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej.

Prof. dr hab. Andrzej Mocek od 2001 roku pracuje na etacie profesora zwyczajnego w Katedrze Gleboznawstwa i Ochrony Gruntów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W latach 1994-2002  pełnił  funkcję  pełnomocnika  Dziekana Wydziału Rolniczego ds. kierunku ochrona środowiska. W latach 2002-2008 był dziekanem Wydziału Rolniczego. Pełnił funkcję Przewodniczącego Konferencji Dziekanów Wydziałów Rolniczych. Od 1994 roku kieruje Katedrą Gleboznawstwa i Ochrony Gruntów oraz Zakładem Chemii i Ochrony Środowiska Glebowego, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W roku 1993 został powołany na rzeczoznawcę Ministra Ochrony Środowiska w zakresie ochrony powierzchni Ziemi oraz ocen oddziaływania na środowisko, zaś od 1995 roku jest ekspertem Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Od 2007 roku jest członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych, zaś od 2009 roku ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Jest członkiem wielu towarzystw naukowych, w tym Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego, którego był wieloletnim Przewodniczącym Oddziału Poznańskiego oraz Wiceprezesem Zarządu Głównego. W latach 2004-2011 był Wiceprzewodniczącym, a latach 2011-2014 Przewodniczącym Komitetu Gleboznawstwa i Chemii Rolnej PAN. Od 1990 roku jest członkiem Komisji Badań Czwartorzędu PAN. Ponadto jest członkiem Międzynarodowej Unii Towarzystw Gleboznawczych (IUSS) i Europejskiego Towarzystwa Ochrony Gleb (ESSC) oraz Polskiego Towarzystwa Agrofizycznego.  Od 1999 roku był członkiem Komitetu Redakcyjnego, a od 2011 roku jest Redaktorem Naczelnym czasopisma Polish Journal of Soil Science.

Profesor był kierownikiem trzech i wykonawcą czterech projektów badawczych finansowanych przez KBN/MNiSW oraz NCN. Jego dorobek naukowy obejmuje ponad 350 autorskich bądź współautorskich opracowań, w tym około 130 oryginalnych prac twórczych opublikowanych w czasopismach o zasięgu krajowym i międzynarodowym, dwa podręczniki akademickie, kilkanaście monografii bądź rozdziałów w monografiach, około 180 ekspertyz przygotowanych dla różnych instytucji i sądów. Był promotorem 84 prac magisterskich i trzech prac doktorskich. Zrecenzował ponad 100 prac bądź wniosków awansowych: doktorskich, habilitacyjnych oraz na tytuł i stanowiska profesorów, a także ponad 230 wniosków o granty KBN/ MNiSW i NCN. Uczestniczył jako ekspert w 9 konkursach panelowych w zakresie oceny grantów.
Za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną Profesor został odznaczony m. in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,  Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej,   Złotą Odznaką Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego, oraz Medalem Michała Oczapowskiego.