Prorektorzy Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w kadencji 2016-2020

12 maja 2016 r. w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, zgodnie z kalendarzem wyborczym przyjętym przez Uczelnianą Komisję Wyborczą, odbyły się wybory prorektorów na  kadencję 2016-2020.

Na zebranie Kolegium Elektorów Uczelni do auli Centrum Kongresowego przybyło 239 z 269 elektrów. Rektor-elekt, prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk przedstawił najpierw zakres odpowiedzialności poszczególnych prorektorów, a następnie dokonał krótkiej prezentacji każdego z kandydatów.

 

 

 

[ FOTOREPORTAŻ ]

 

W głosowaniu wszyscy kandydaci uzyskali wymaganą większość głosów. Tym samym prorektorami UP w Lublinie na kadencję 2016-2020 zostali:
 

prorektor ds. studenckich i dydaktyki – prof. Halina Buczkowska (Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu), uzyskując od elektorów 157 głosów. 
 

prorektor ds. nauki, wdrożeń i współpracy międzynarodowej – prof. Zbigniew Grądzki (Wydział Medycyny Weterynaryjnej), z poparciem 182 elektorów.
 

prorektor ds. organizacji i rozwoju Uczelni – prof. Eugeniusz Grela (Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt), na którego kandydaturę elektorzy oddali 169 głosów.

Komentując dzisiejsze wybory w krótkim przemówieniu, Rektor-Elekt, profesor Zygmunt Litwińczuk, określił wybranych prorektorów swoimi najbliższymi współpracownikami na najbliższe cztery lata oraz podkreślił wyzwania stojące przed władzami nowej kadencji. Zwrócił się również do władz rektorskich obecnej kadencji o współpracę w najbliższych miesiącach, w szczególności przy podejmowaniu decyzji o długofalowych skutkach. Jednocześnie za taką udaną współpracę podziękował już JM Rektorowi, prof. dr hab. Marianowi Wesołowskiemu.
 

Kadencja nowych władz rektorskich Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie rozpocznie się 1 września 2016 r.  i potrawa do 31 sierpnia 2020 r.

 

 

 

————————————–

ŻYCIORYSY

—————————————

 

 

 

        Profesor dr hab. Halina Buczkowska jest absolwentką Wydziału Ogrodniczego AR w Lublinie (1976 rok). Stopień naukowy dr nauk rolniczych uzyskała w roku 1983, a dr hab. nauk rolniczych w dyscyplinie ogrodnictwo, w specjalności warzywnictwo – w roku 1997. W roku 2001 została awansowana na stanowisko profesora nadzwyczajnego AR w Lublinie. Tytuł naukowy profesora nauk rolniczych nadał Jej Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w roku 2003.
         Zakres badań naukowych prof. Haliny Buczkowskiej jest bardzo szeroki i obejmuje zagadnienia agrotechniki i składu chemicznego wielu gatunków roślin warzywnych i zielarskich (papryka słodka i ostra, bakłażan, rabarbar, dynia, bieluń, rabarbar, karczoch, rzewień) w uprawie polowej oraz w pomieszczeniach bez ogrzewania.
       W kadencji 2012-2016 jest członkiem Senatu UP w Lublinie, z wyboru samodzielnych pracowników naukowych Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu. Uczestniczy w pracy Uczelnianej Komisji ds. Dydaktyki i Zarządzania Jakością Kształcenia i przewodniczy Zespołowi ds. Oceny Jakości Kształcenia.
      Jest członkiem Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, członkiem Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych , w którym od roku 2015 powierzono Jej funkcję  v-ce Prezesa Zarządu Głównego. W latach 2011 – 2015, jako członek z wyboru, reprezentowała nauki ogrodnicze w Komitecie Nauk Ogrodniczych PAN.

 

[ szersze informacje ]

——

 

 

 

 

        Prof. dr hab. Zbigniew Grądzki jest absolwentem Wydziału Weterynaryjnego AR w Lublinie.  W 1990 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk weterynaryjnych, a w 1998 r. stopień doktora habilitowanego. Z dniem 1.03.2002 r. został mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego Akademii Rolniczej w Lublinie. W 2005 roku uzyskał tytuł naukowy profesora i od 2008 r. do chwili obecnej pracuje na stanowisku profesora zwyczajnego.
      Jest specjalistą z dziedziny epizootiologii. Jego zainteresowania i osiągnięcia naukowe dotyczą etiopatogenezy, epizootiologii, immunoprofilaktyki i terapii chorób zakaźnych zwierząt, modulacji reakcji immunologicznych oraz doskonalenia metod diagnostyki chorób zakaźnych w oparciu o wykorzystanie metod biologii molekularnej i inżynierii genetycznej.
      Od 2008 r. jest członkiem Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz pełni funkcję przewodniczącego Senackiej Komisji ds. Kadr. Jest członkiem krajowej Komisji ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii oraz pełni funkcję Krajowego Kierownika Specjalizacji z dziedziny Epizootiologii i Administracji Weterynaryjnej i kierownika Studium Specjalizacyjnego z tej dziedziny. Jest członkiem Komitetu Nauk Weterynaryjnych PAN, a w latach 2012-2016 pełnił funkcję vice-przewodniczącego Komitetu. W 2014 r. decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi został powołany na członka Rady Sanitarno-Epizootycznej, organu doradczo-opiniodawczego Głównego Lekarza Weterynarii.

  

[ szersze informacje ]

——

 

 

 

 

       Prof. dr hab. Eugeniusz R. Grela jest  absolwentem Wydziału Zootechnicznego AR w Lublinie (1977 r.). W 1982 roku uzyskał stopień doktora, a w 1990 r. doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie zootechniki. Tytuł profesora otrzymał w 1996 roku. Od roku 2001 jest zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego.
       Jego zainteresowania naukowe skupiają się na fizjologii żywienia zwierząt, głównie świń, produkcji pasz, wykorzystania dodatków paszowych oraz produkcji żywności i suplementów diety. Od 2008 roku przez 2 kadencje dziekan Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt UP w Lublinie. Za jego kadencji powołano na Wydziale 6 kierunków studiów.
Członek KNZ PAN, wybrany obecnie na 5 kadencję (KNZiA PAN).
Członek Rady Naukowej w Instytucie Zootechniki-PIB w Balicach (2008-2012) oraz Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN w Jabłonnie (od 2012 r do obecnie). Członek Rady naukowej czasopisma „Medycyna Weterynaryjna” oraz „Trzoda chlewna”.
 

[ szersze informacje ]

——

 

 

 

[BPU]