Podpisanie umowy o współpracy z Polohay Sp. z o.o

 

 

11 maja 2016 r. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie podpisał umowę o współpracy z  Polohay Sp. z o.o.,  firmą z sektora przetwórstwa rolnego. Przedmiotem zawartej umowy będzie w szczególności: prowadzenie badań naukowych na zlecenie firmy,  opracowywanie ekspertyz naukowych oraz  wspólna aplikacja  o granty ze środków wspierających współpracę pomiędzy nauką a biznesem. 

 

 

 

 

Naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie będą prowadzić dla Polohay  badania nad wysokobiałkowymi roślinami uprawnymi oraz ich wykorzystaniem do różnych celów, w tym do suplementacji czy rekultywacji.  Umowa otwiera również dodatkowe możliwości kształcenia praktycznego dla studentów.

 

W trakcie konferencji prasowej prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą, prof. dr hab. Stanisław Baran, podkreślił znaczenie tego rodzaju współpracy pomiędzy nauką a biznesem dla właściwego wykorzystania potencjału naukowego, a także dostępnej infrastruktury badawczej.  Na infrastrukturę i nowoczesne laboratoria, w tym Centralne Laboratorium Agroekologiczne, zwrócił uwagę również Mohamed Marawan, Prezes Zarządu i Michał Piskorz, konsultant inwestycyjny Polohay.

 

 

 

 

Polohay Sp. z o.o. tworzy innowacyjny zakład produkujący pasze z wysokobiałkowych roślin uprawnych.  Jako pierwsza w Polsce będzie wykorzystać w tym celu potencjał lucerny na szeroką skalę, obejmującą również eksport tych pasz do krajów Afryki Północnej oraz Bliskiego Wschodu.

 

Główne zalety lucerny przedstawił krótko prof. dr hab. Marek Ćwintal, ekspert ds. jej uprawy  (Katedra Technologii Produkcji Roślinnej i Towaroznawstwa). Lucerna zalicza się do najcenniejszych roślin pastewnych. Jest gatunkiem bardzo wydajnym, wieloletnim i wysokobiałkowym. Wyróżnia się trwałością, intensywnością odrastania oraz walorami ekologicznymi. O jej zaletach paszowych decyduje stabilny plon, wysoka jakość białka, duży udział karotenoidów oraz składników mineralnych i witamin.

 

 

 

 

Jak powiedział prof. Ćwintal:  Oprócz gospodarczego wykorzystania, lucerna ma bardzo duże znaczenie ekologiczne, szczególnie ważne w promowanym obecnie rolnictwie zrównoważonym. Cechy wyróżniające lucernę w tym zakresie to przede wszystkim wysoka kumulacja azotu (ponad 80% zapotrzebowania). Należy też podkreślić, że lucerna zaliczana jest do roślin uprawnych o dodatnim bilansie substancji organicznej. Dla porównania rośliny okopowe i zbożowe mają ujemny bądź zerowy współczynnik reprodukcji materii organicznej. Fakt ten dowodzi, że uprawa lucerny powoduje sukcesywny przyrost próchnicy w glebie i wpływa na poprawę jej żyzności.

 

W stanowisku po lucernie poprawiają się także właściwości fizyczne gleby dzięki oddziaływaniu głębokiego i masywnego systemu korzeniowego. Po jego obumarciu pozostają w glebie kapilary, przez które następuje podsiąkanie wody poprawiające jej uwilgotnienie. Poza tym następuje przemieszczanie składników pokarmowych z głębszych warstw gleby do płytszych i udostępnianie ich roślinom następczym. Lucerna odgrywa też pozytywną rolę w przywracaniu właściwej struktury fizycznej glebom zdegradowanym przez ciężki sprzęt rolniczy.”

 

Umowa o współpracy z Polohay Sp. z o.o. jest kontynuacją już prowadzonych działań i ich sformalizowaniem, a także ma podkreślić długofalowy zasięg wspólnych przedsięwzięć.

 

 

 

 

 [tekst i zdjęcia: BPU]