KONKURS NCBiR na projekty Programów Rozwoju Kompetencji

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym PO WER Konkurs nr 2/PRK/POWER/3.1/2016 na Program Rozwoju Kompetencji dotyczący podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju. Projekt musi obejmować swoim zakresem merytorycznym wyłącznie działania dotyczące kształtowania kompetencji lub kwalifikacji oczekiwanych przez pracodawców od kandydatów do pracy. Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane: od dnia 4 maja 2016 r. do dnia 7 czerwca 2016 r.

Na jakie typy działań mozna otrzymać dofinansowanie?

Projekty muszą obejmować swoim zakresem merytorycznym podnoszenie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju, określanych w oparciu o analizy i prognozy potwierdzające potrzebę rozwijania określonych kompetencji w konkretnych obszarach oraz w oparciu o zapotrzebowanie zgłaszane przez pracodawców/organizacje pracodawców, realizowane (z wyłączeniem staży) poprzez:

a) certyfikowane szkolenia i/lub zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje,

b) dodatkowe zajęcia realizowane wspólnie z pracodawcami,

c) dodatkowe zadania praktyczne dla studentów realizowane w formie projektowej, w tym w ramach zespołów projektowych,

d) wizyty studyjne u pracodawców.

Projekty mają służyć realizacji celów PO WER, w tym przede wszystkim celu szczegółowego dotyczącego podniesienia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Planowana alokacja na konkurs wynosi: 250 000 000,00 PLN 

Maksymalna wartość projektu zależna jest od wielkości uczelni mierzonej liczbą studentów (wg stanu na dzień złożenia projektu) i wynosi:

– dla uczelni kształcących do 4000 studentów – 3 000 000 PLN,

– dla uczelni kształcących 4 001 – 12 000 studentów – 5 000 000 PLN,

– dla uczelni kształcących powyżej 12 000 studentów – 10 000 000 PLN.

Maksymalna wartość projektu nie może przekraczać 20 000 PLN na jednego uczestnika projektu.

[bezpośredni link do konkursu]