Informacja o wolnym stanowisku pracy

 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie  informuje o wolnym stanowisku

pracownika gospodarczego, odpowiedzialnego za wsparcie procesu dydaktycznego w Katedrze Biochemii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej.

 

Zakres obowiązków osoby zatrudnionej na w/w stanowisku:

 • mycie szkła laboratoryjnego na bieżąco
 • utrzymanie porządku i czystości w sali ćwiczeniowej w tym na stołach laboratoryjnych, w digestoriach, szafach laboratoryjnych oraz każdorazowo przygotowywanie sali do zajęć dydaktycznych
 • wnoszenie odczynników, szkła laboratoryjnego do sali ćwiczeniowej w trakcie zajęć i uzupełnianie na bieżąco brakującego szkła lub odczynników oraz wynoszenie brudnego szkła po każdych zajęciach
 • udział w przygotowywaniu prostych odczynników chemicznych dla celów dydaktycznych
 • obsługa magazynu chemicznego jednostki
 • udział w pracach administracyjnych jednostki.
 

Na powyższym stanowisku występuje ryzyko kontaktu z odczynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz materiałem biologicznym.

 
Wymagania:
 • doświadczenie w pracy laboratoryjnej
 • umiejętność wykonywania podstawowych czynności w laboratorium chemicznym, w szczególności:

– wykonywanie naważek odczynników

– wykonywanie prostych roztworów o określonym stężeniu

– mycie szkła specjalistycznego

– postępowanie z odpadami chemicznymi i biologicznymi

– obchodzenie się z substancjami niebezpiecznymi dla zdrowia (toksyczne, żrące).

 

Osoby zainteresowane podjęciem pracy na wyżej wymienionym stanowisku do dnia 8 kwietnia 2016 r. do godz. 13.00 mogą złożyć wniosek o zatrudnienie  w Dziale Spraw Pracowniczych (Lublin ul. Akademicka 13 pokój nr 257) wraz z następującymi  dokumentami:

 • życiorys zawodowy
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie
 • inne zaświadczenia, certyfikaty potwierdzające posiadanie oczekiwanych umiejętności.
 

Wybrani kandydaci zaproszeni zostaną  na  rozmowę kwalifikacyjną oraz  praktyczny sprawdzian oczekiwanych umiejętności. W szczególności oceniane będą:

 • precyzja i rzetelność przygotowywanych naważek odczynników i roztworów
 • sprawność w myciu specjalistycznego szkła laboratoryjnego.