II przetarg nieograniczony na sprzedaż środków trwałych stanowiących własność Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, na które składają się sprzęt, maszyny rolnicze i środki transportu.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

20 – 950 Lublin, ul. Akademicka 13
 

ogłasza II przetarg nieograniczony na sprzedaż środków trwałych stanowiących własność Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, na które składają się sprzęt, maszyny rolnicze i środki transportu.

 

Środki stanowiące przedmiot przetargu znajdują się w Gospodarstwie Doświadczalnym w Uhrusku, pow. Włodawa, 22-230 Wola Uhruska,  tel: (82) 591 62 04.

 

Gospodarstwo umożliwia obejrzenie przedmiotów przetargu i zapoznanie się z ich stanem technicznym oraz wartością rynkową ustaloną przez rzeczoznawców majątkowych.

 

Środki stanowiące przedmiot przetargu można oglądać w dniach od 21 do 24 marca 2016 roku w godz.: 8 – 14.

Cena nabycia środka trwałego podana w ofercie nie może być niższa od jego ceny wywoławczej. Ceny zostały obniżone od 10 do 30% w stosunku do cen z I przetargu.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05 kwietnia 2016 roku. o godz. 10 w budynku Rektoratu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ul Akademicka 13 (Sala kolegialna).

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty z podaniem nazwy sprzętu (maszyny) wraz z numerem identyfikacyjnym lub numerem rejestracyjnym oraz oferowaną ceną zakupu. Do oferty należy dołączyć dowód wpłaty wadium w formie oryginału. Oferty należy wysyłać na adres: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Sekretariat, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, z dopiskiem: „Przetarg Uhrusk”.

 

Wadium w wysokości 10% wartości sprzedawanego środka trwałego należy wpłacić do dnia 1  kwietnia 2016 r. na rachunek bankowy sprzedającego w Banku Pekao S.A. nr 25 1240 5497 1111 0010 6535 3685, z dopiskiem wadium w sprawie: przetarg nieograniczony na sprzedaż środka trwałego nr identyfikacyjny/rejestracyjny…………

Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia środka. Pozostałym oferentom którzy oferowali niższe ceny, wadium zostanie zwrócone na konto. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent wygra przetarg, lecz nie wpłaci pozostałej kwoty stanowiącej równowartość oferowanej ceny.

 

Informacje o przetargu i jego szczegółowych warunkach można uzyskać w Biurze Pełnomocnika Rektora ds. Gospodarstw Doświadczalnych tel: (81) 445 66 90 w godz.: 8 – 13 oraz na stronie internetowej up.lublin.pl w zakładce Ogłoszenia.

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

 

  załącznik – II przetarg: sprzedaż środków trwałych GD Uhrusk