Sprzedaż: Nieruchomość położona w Zamościu przy ul. Szczebrzeskiej 120

 

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE

ogłasza I pisemny przetarg nieograniczony

na sprzedaż prawa własności nieruchomości Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

 

 

Przedmiot przetargu stanowi:

 

I. Nieruchomość położona w Zamościu przy ul. Szczebrzeskiej 120, pow. zamojski woj. lubelskie. składająca się z działek gruntowych będących własnością Uniwersytetu, oznaczonych w ewidencji gruntów, nr obrębu 0001 Miasto Zamość, woj. lubelskie jako:

Działka nr 17/1 o powierzchni 6,8767 ha, grunty orne,

Działka nr 17/2 o powierzchni 0, 4254 ha, stanowiąca drogę dojazdową do działek ewidencyjnych 17/1,17/3,17/6 i łącząca je z ulicą Szczebrzeską.

 

Działka nr 17/3 o powierzchni 2,0766 ha w tym 1,7240 ha grunty orne, 3526 ha grunty rolne zabudowane. Na działce znajdują się:

 

1) budynek suszarni powietrznej, parterowy o konstrukcji stalowej, kryty eternitem o powierzchni 472 m² wyposażony w instalację elektryczną i odgromową, pełniący funkcję magazynu. Budynek wybudowany w latach 80- tych XX wieku,

2) budynek podręczny , parterowy , murowany o pow. 38 m ², kryty eternitem,

3) budynek wiaty, parterowy, murowany, kryty eternitem o powierzchni 278 m ².

 

Dodatkowo na działce znajdują się szklarnie w stanie nie nadającym się do użytkowania, Działka nr 17/4 o powierzchni0,3822ha w tym 0,2991 ha grunty rolne zabudowane, 0,0831 grunty orne . Na działce znajdują się:

 

1) budynek administracyjny o powierzchni użytkowej 623,50 m ², rok budowy 1989, dwukondygnacyjny całkowicie podpiwniczony, wynajmowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie do dnia 31 lipca 2018r. Budynek posiada instalacje wodociągową z własnego ujęcia , instalację kanalizacyjną , odprowadzenie do zbiornika bezodpływowego,, instalację gazową, przewodową doprowadzoną do kotłowni budynku,

 

2) budynek magazynowy nr 1 o pow. użytkowej 65,80 m ² , posiada instalację elektryczną oświetleniową.

3) budynek magazynowy nr 2 o pow. użytkowej 45,90 m ². Posiada instalację elektryczną oświetleniową.

Działka. 17/5 o powierzchni 0,0653 ha. Nieruchomość stanowi drogę dojazdowa do działek ewidencyjnych 17/1, 17/2, 17/3, 17/6.

 

Działka nr 17/6 o powierzchni 0,5674 ha stanowi grunt orny. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW NR ZA1Z/00075353/1 przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Zamościu.

 

Cena wywoławcza ogółem dla wymienionych nieruchomości wynosi netto 2.500.000 zł w tym dla działki; nr 17/1 – 245.000 zł – zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt.9 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. z późniejszymi zmianami . (Dz. U. Nr 177, poz. 1054), nr 17/2 – 6000 zł + 23% VAT

 

nr 17/3 – 1 100 000 zł. zwolnienie z podatku VAT – zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. z późniejszymi zmianami . (Dz. U. Nr 177, poz. 1054) ,

nr 17/4 – 980 000 zł. zwolnienie z podatku VAT j. w.

 

nr 17/5 – 17 000 zł. + 23 % VAT

nr 17/6 – 152 000 zł. + 23% VAT

 

W ofercie należy podać oferowana cenę netto za każdą z wymienionych działek oraz oferowaną cenę netto ogółem. Wymagane wadium wynosi 250 000 zł.

 

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XLV/499/06 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 26 czerwca 2006r., działki nr 17/1 i 17/2 położone są na terenie rolniczym o symbolu 15.15.R i w części na terenie przeznaczonym pod komunikację drogową o symbolu KD/G, działka 17/3 na terenie zabudowy usługowej o symbolu 15.14 U, działka 17/4 na terenie usług i handlu, działka 17/5 na terenie komunikacji drogowej – ulicy wewnętrznej symbol KDW, działka nr 17/6 na terenie zabudowy usługowej o symbolu 15.15aU, w części teren komunikacji drogowej głównej ulicy publicznej oznaczony symbolem KD/G, w części teren komunikacji drogowej – ulicy wewnętrznej symbol KDW.

 

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

złożenie oferty wraz z koniecznymi dokumentami i dowodem wpłaty, wniesienie wadium na konto Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prowadzone przez Bank PEKAO SA nr 69 1240 5497 1111 0000 5007 1353 w terminie do dnia 22 lutego 2016 r.

 

Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia. Treść i pozostałe warunki formalne, jakie powinna spełniać oferta oraz sposób składania ofert zawarte są w „Regulaminie przetargu”, dostępnym na stronie internetowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie adres www.up.lublin.pl

 

Pozostałe warunki :

Zawarcie umowy nastąpi po wyrażeniu zgody przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na dokonanie czynności prawnej w zakresie rozporządzenia składnikami aktywów trwałych zgodnie z art.5a, i 5b ustawy o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa z dnia 8 sierpnia 1996r.( Dz. U. Nr 106, poz.493). w związku z art.90 pkt.4 ustawy z dnia 25.07.2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 165, poz 1365 z 2005r.) w terminie do dwóch miesięcy.

 

Termin i miejsce składania pisemnych ofert:

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z napisem „ Przetarg – Zamość ul. Szczebrzeska 120” należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 lutego 2016 r. do godz.14.00 w sekretariacie Uczelni pok.261 I p. ul. Akademicka 13 w Lublinie ( budynek Rektoratu) lub pocztą na adres: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin.

 

Rozstrzygnięcie przetargu:

Część jawna przetargu odbędzie się w budynku Rektoratu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie przy ul. Akademickiej 13, Sala Kolegialna w dniu 24 lutego 2016r. o godz.10.00

 

Osoby biorące udział w części jawnej przetargu powinny posiadać dokumenty potwierdzające ich tożsamość. O wynikach przetargu Uniwersytet powiadomi oferentów na piśmie w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zamknięcia przetargu.

 

Zastrzeżenia:

1. Uniwersytet zastrzega sobie prawo odwołania przetargu na każdym etapie procedury przetargowej bez podania przyczyn.

2. Wadium ulega przepadkowi na rzecz uczelni w razie cofnięcia oferty lub jej zmiany po upływie terminu do składania ofert lub po rozpoczęciu przetargu , a także , w razie uchylenia się oferenta, który przetarg wygrał od zapłaty ceny nabycia przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości lub od podpisania umowy sprzedaży nieruchomości.

3. Uczelnia ma prawo zmiany warunków przetargu oraz treści ogłoszenia , swobodnego wyboru ofert, przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranym oferentem, odstąpienia lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn, zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru.

 

Informacji o nieruchomości oraz warunkach przetargu udziela Kierownik Działu Administracyjno -Gospodarczego UP w Lublinie tel. (81) 445 60 60, kom 608 315 926.

 

REGULAMIN określający zasady i tryb sprzedaży