Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zatrudni pracownika na stanowisko inspektora do spraw bhp

 Wymagania wobec kandydata :

 
1. wykształcenie wyższe  o kierunku lub specjalności w zakresie  
     bezpieczeństwa i higieny pracy
     lub
     wyższe wykształcenie  i ukończone studia

     podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

 

2. znajomość obowiązujacyh przepisów z zakresu bezpieczeństwa i

     higieny pracy ,
3. dobra znajomość języka angielskiego,
 

4. znajomość obsługi komputera w zakresie Microsoft Office,

5. umiejętność planowania i organizacji pracy własnej,

6. systematyczność, dokładność , rzetelność,
7. prawo jazdy kat. B
 
Mile widziane:

 – uprawnienia inspektora ochrony ppoż.,

 – kurs pedagogiczny 

 
Wymagane dokumenty:
1.     cv i list motywacyjny,

2.     kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej  się o pracę,

3.     kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie ,

4.     kserokopie świadectw pracy w przypadku wcześniejszego zatrudnienia ,

 
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać  w Dziale Spraw Pracowniczych UP  ul. Akademicka 13 p. 257  w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Oferta pracy bhp” lub przesłać pocztą na adres :
 
Dział Spraw Pracowniczych UP , 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13 ,
w terminie do dnia 10 stycznia 2016 r.