Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok 2015 Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

 ZAPROSZENIE

do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok 2015
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

 

działając na podstawie: art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.330) zaprasza podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych do składania  ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2015.

 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego  za rok obrotowy 2015 obejmujący okres od dnia 01.01.2015 do 31.12.2015 dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin oraz sporządzenie  opinii wraz z uzupełniającym raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe podmiotu jest zgodne z zastosowanymi zasadami /polityką/ rachunkowości oraz czy rzetelnie, jasno i prawidłowo przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy badanego podmiotu oraz czy stanowiące podstawę jego sporządzenia księgi rachunkowe są prawidłowe. 

 

2. Zainteresowane podmioty proszone są o składanie pisemnych ofert na badanie  sprawozdania finansowego w siedzibie Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 13 w Sekretariacie Uczelni p. 261, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:00 lub przesłanie pocztą. Oferty należy przesłać lub składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na badanie sprawozdania finansowego za rok 2015 dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie”

 

3. Oferty przyjmowane będą w terminie do dnia 16 listopada 2015 r. do godz. 15:00. Za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do siedziby UP w  Lublinie. Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

 

4. Wszelkie informacje niezbędne do:

–  sporządzenia oferty na badanie sprawozdania finansowego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie można uzyskać pod nr telefonu (81) 445-66-00, (81) 445-65-67 lub drogą elektroniczną pod adresem e-mail:

 
 

Warunki badania sprawozdania finansowego:

1. Zbadanie sprawozdania zgodnie z normami wykonywania zawodu biegłego rewidenta,

2. Udział w pracach inwentaryzacyjnych w siedzibie badanych podmiotów,

3. Sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem biegłego rewidenta o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację finansową, jak też wynik finansowy badanego podmiotu.

4. Przedłożenie opinii i raportu z badania łącznego sprawozdania finansowego w terminie do dnia 20 maja 2016 r.

 

Oferta powinna zawierać:

1. Informacje o oferencie, w tym :
– nazwa firmy i siedziba oferenta
– forma prowadzenia działalności / aktualny odpis z właściwego rejestru /,
– wpis do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu,
– wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych
  z podaniem numeru ewidencyjnego i daty wpisu,
– wykaz zatrudnionych biegłych rewidentów,
–  wpis do rejestru biegłych rewidentów wchodzących w skład zespołu   przeprowadzającego badanie

 

2. Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzającego, że oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

 

3. Opis dotychczasowego doświadczenia oferenta w audycie sprawozdań finansowych oraz wykaz podmiotów gospodarczych, w których oferent przeprowadził badania sprawozdań finansowych w ciągu ostatnich 3 lat.

 

4. Cenę netto i brutto z warunkami płatności za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym wraz z raportem z badania sprawozdania, uwzględniającą wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem badania.

 

5. Określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta.

 

6. Oświadczenie oferenta i biegłego rewidenta mającego przeprowadzić badanie o spełnieniu ustawowo określonych warunków do wyrażania bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.

 

7. Oświadczenie biegłego rewidenta o znajomości specyfiki działania szkół wyższych z podaniem wykazu szkół wyższych, w których przeprowadzał badanie w ostatnich trzech latach.

 

8. Wskazanie metod i wstępnego harmonogramu przeprowadzania badania sprawozdania finansowego, z uwzględnieniem udziału w inwentaryzacji, dla każdego z ww. podmiotów, Oferta powinna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta. Wszelkie dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty winny być składane w oryginałach lub odpisach poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentacji oferenta.

 

9. Projekt umowy na badanie łącznego sprawozdania finansowego.

 

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty spełniające powyższe wymagania. Umowa zostanie zawarta z oferentem, który złożył ofertę najkorzystniejszą tj. :

 

– wykazał się najbogatszym doświadczeniem w badaniu sprawozdań finansowych szkół wyższych

– przedstawił cenę konkurencyjną w porównaniu z innymi podmiotami.

           

O wynikach wyboru Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie pisemnie poinformuje tylko tego oferenta, którego oferta została wybrana.

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz prawo odstąpienia od postępowania ofertowego bez podania uzasadnienia i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek skutków prawnych lub finansowych. 

 
            Załącznik nr 1

Załącznik do zaproszenia do składania ofert na badanie  sprawozdania finansowego za rok 2015

Karta klienta Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

1.

Nazwa jednostki

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Adres

Akademicka 13

Nr telefonu i faksu

(81) 445-66-00 lub (81) 445-65-67

2.

Forma prawna

Publiczna szkoła wyższa

3.

Przedmiot działalności faktycznie wykonywanej w roku badanym

m.in.: dydaktyczna, naukowo-badawcza, usługowa

4.

Rok rozpoczęcia działalności

1955
5.

Fundusz zasadniczy na koniec 2014 r. ( w tys. zł )

239.704,0
6.

Przychody z działalności operacyjnej w roku 2014 ( w tys. zł )

148.541,5
7.

Suma bilansowa ( w tys. zł )

324.529,3
8.

Wynik finansowy netto za rok 2014 ( w tys. zł )

-2.957,0
9.

Liczba zatrudnionych na dzień 30.10.2015 r.

1715
10.

Czy podmiot jest wielozakładowy

Nie
11.

Okres objęty badaniem

2015 rok
12.

Czy sprawozdanie finansowe objęte było badaniem w roku ubiegłym

Tak
13.

Do kiedy należy złożyć ofertę  ( forma złożenia )

16.11.2015 r. ( pisemna )

 

Kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 81 445-66-00 lub 81 445-65-67 lub drogą elektroniczną pod adresem e-mail: