Postępowanie habilitacyjne dr. Bartosza Sołowieja

 

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO

 

1.               

11 marca 2015 roku – do Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów wpłynął wniosek dr. Bartosza Sołowieja o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia

2.               

11 marca 2015 roku – wszczęto postępowanie habilitacyjne dr Bartoszowi Sołowiejowi w dziedzinie nauki rolnicze w dyscyplinie technologia żywności i żywienia

3.               

25 marca 2015 roku Rada Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie podjęła uchwałę w sprawie powołania: prof. dr hab. Zbigniew Dolatowski na recenzenta w postępowaniu o nadanie dr Bartoszowi Sołowiejowi stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia

4.               

20 kwietnia 2015 roku do Dziekana Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie wpłynęła decyzja Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów, która na podstawie art.18 a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1852), powołała Komisję habilitacyjną, w skład której weszli:

1.     przewodniczący Komisji – prof. dr hab. Erwin Wąsowicz – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

2.      sekretarz Komisji – dr hab. Dariusz Stasiak – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

3.      recenzent – prof. dr hab. Bogusław Staniewski – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

4.      recenzent – prof. dr hab. Jacek Domagała – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

5.      recenzent – prof. dr hab. Zbigniew Dolatowski – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

6.      członek komisji – dr hab. Antoni Pluta – SGGW w Warszawie

7.      członek komisji – dr hab. Urszula Gawlik-Dziki  – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

5.                                           5.

20 kwietnia Dziekan Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie powiadomiła: prof. dr hab. Ryszarda Amarowicza i dr hab. Anetę Wojdyło o decyzji Centralnej Komisji o powołaniu na recenzenta w postępowaniu o nadanie dr Bartoszowi Sołowiejowi stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie technologii  żywności i żywienia

6.                                           6.

28 maja wpłynęła ocena w zakresie oceny dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr Bartosza Sołowieja opracowana przez prof. dr hab. Zbigniewa Dolatowskiego

7.                                           7.

29 maja wpłynęła ocena w zakresie oceny dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr Bartosza Sołowieja opracowana przez prof. dr hab. Bogusława Staniewskiego

8.                                           8.

01 czerwca wpłynęła ocena w zakresie oceny dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr Bartosza Sołowieja opracowana prof. dr hab. Jacka Domagałę

9.                                           9.

18 czerwca 2015 roku odbyło się posiedzenie komisji habilitacyjnej, gdzie w jednomyślnym jawnym głosowaniu jednoznacznie pozytywnie zaopiniowano wniosek o nadanie dr Bartoszowi Sołowiejowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie technologia żywności i żywienia oraz podjęto uchwałę w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Bartoszowi Sołowiejowi w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie technologia żywności i żywienia

10.                                       10.

30 czerwca 2015 roku  przedstawienie Radzie Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie uchwały komisji habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Bartoszowi Sołowiejowi wraz z uzasadnieniem i pełną dokumentacją postępowania habilitacyjnego

11.                                       11.

30 czerwca 2015 roku  podjęcie przez Radę Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie  Uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr Bartoszowi Sołowiejowi

 

 

 

 

DOKUMENTY