Dyplomy dla wyróżniających się absolwentów i promocje doktorskie


15 listopada 2014 r. odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów „Wyróżniającego się absolwenta Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie” oraz promocja doktorów.

 

***

W roku akademickim 2013/2014 w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie studia pierwszego stopnia ukończyło 1407 absolwentów, studia drugiego stopnia 1095 i jednolite magisterskie 149.

                                               
Na uroczystość zostali zaproszeni absolwenci studiów pierwszego i drugiego stopnia, którzy uzyskali w ciągu studiów bardzo wysokie oceny, a ich średnia ocen wynosiła ponad 4,70 oraz w terminie złożyli egzamin dyplomowy i uzyskali bardzo dobrą ocenę z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego. Zaproszenie skierowano także do absolwentów, którzy wyróżnili się aktywnością w organizacjach studenckich.

 

 

[ PEŁNA GALERIA ]

 

JM Rektor prof. dr hab. Marian Wesołowski przyznał 63 dyplomy „Wyróżniającego się absolwenta UP w Lublinie” w tym na Wydziale Agrobioinżynierii – 10, Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt – 17, Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu – 7, Wydziale Inżynierii Produkcji – 16, Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii – 8, Wydziale Nauk Rolniczych – 5. Odznakę Honorową UP w Lublinie przyznaną przez JM Rektora otrzymało 78 absolwentów za bardzo dobre wyniki uzyskane w czasie studiów oraz za duże zaangażowanie w sprawy organizacyjne na Wydziałach. Wśród uhonorowanych za wyróżniającą się działalność w Uczelnianej i Wydziałowej Radzie Samorządu Studentów była mgr inż. Martyna Macko, która ukończyła studia drugiego stopnia na kierunku behawiorystyka zwierząt. Obecnie studiuje na drugim kierunku na weterynarii, jest prezesem Zespołu Pieśni i Tańca „Jawor”, wielokrotnie uczestniczyła w wyjazdach zagranicznych Zespołu rozsławiając imię Uniwersytetu, a  w czasie studiów działała i nadal działa z ogromnym zaangażowaniem na rzecz Uczelni podejmując różne wyzwania i wykazując się dużym zmysłem organizacyjnym. Z powodzeniem godziła studia na dwóch kierunkach z działalnością społeczno-organizacyjną i artystyczną.

 Tak jak w ubiegłych latach 6 najlepszych absolwentów otrzymało dyplomy i nagrody książkowe od Prezesa Lubelskiego Rynku Hurtowego, za które w imieniu wyróżnionych dziękujemy. Nagrody książkowe dla 17 najlepszych absolwentów ufundował i wręczył prorektor ds. studenckich i dydaktyki prof. dr hab. Krzysztof Gołacki. Każdego roku nagrody książkowe dla najlepszych absolwentów funduje Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół UP w Lublinie i w tym roku nagrody książkowe jako podziękowanie za wybitne osiągnięcia w czasie studiów 6 absolwentom wręczyła Pani Vice-prezes prof. dr hab. Stefania Jezierska-Tys.

  

Ponadto przyznano dyplomy uznania za działalność w Studenckich Kołach Naukowych oraz za aktywną działalność w Radzie Uczelnianej Samorządu Studenckiego i Wydziałowej Radzie Samorządu Studenckiego. Absolwenci, którzy przygotowali najlepsze prace dyplomowe zostali wyróżnieni dyplomami przyznanymi przez prorektora ds. studenckich i dydaktyki.  Nagrody te zostały wręczone wyróżnionym absolwentom w ramach uroczystości wydziałowych. W czasie uroczystości Pan prorektor ds. studenckich i dydaktyki zaprezentował osiągnięcia sportowe studentów i absolwentów, którzy w ramach sekcji sportowych odnoszą sukcesy w mistrzostwach akademickich w województwie i kraju. Obecni już dzisiaj absolwenci bardzo aktywnie działali w ramach Studenckich Kół Naukowych i wspólnie z opiekunami organizowali wystawy, uczestniczyli w różnych akcjach i projektach naukowych oraz w sympozjach i konferencjach studenckich. Dowodem na to, że warto angażować się w prace SKN jest wyróżniona absolwentka kierunku biotechnologia mgr inż. Joanna Rusecka, która obecnie jest doktorantką Uniwersytetu Warszawskiego, a jako studentka SKN Biotechnologów uczestniczyła w konferencjach i  warsztatach tematycznych organizowanych w UW.

W imieniu absolwentów rocznika 2013/2014 głos zabrała mgr Aleksandra Łoś, obecnie doktorantka Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt, która w czasie uroczystości została wyróżniona dyplomem „Wyróżniającego się absolwenta UP w Lublinie” i Honorową Odznaką za bardzo dobre wyniki uzyskane w czasie studiów na kierunku biologia. W imieniu własnym i tegorocznych absolwentów podziękowała pracownikom Uczelni za to, że studia w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie stworzyły wszystkim absolwentom możliwość rozwoju intelektualnego i naukowego, a także wzbogaciły ich osobowość i ukształtowały charakter. Życzyła, aby nauczycielom akademickim nie zabrakło sił do dalszej pracy nad kształtowaniem kolejnych roczników absolwentów. Pogratulowała wszystkim zaproszonym koleżankom i kolegom osiągnięć i życzyła, aby zdobyte kwalifikacje przyczyniły się do sukcesów w pracy zawodowej i pozwoliły kontynuować drogę, którą obrali zostając studentami Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Na zakończenie uroczystości JM Rektor prof. dr hab. Marian Wesołowski  i prorektor ds. studenckich i dydaktyki prof. dr hab. Krzysztof Gołacki  złożyli serdeczne gratulacje wszystkim wyróżnionym absolwentom, życzyli sukcesów w życiu zawodowym i zachęcali do utrzymywania kontaktów z Uniwersytetem.

Autor: mgr Anna Woźniak, Kierownik Działu Organizacji Studiów

 ***

15 listopada br. w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie odbyla się  promocja doktorów. Z rąk JM Rektora uroczyście dyplomy doktorskie odebrało:

  • 5 doktorów z Wydziału Agrobioinżynierii
  • 6  doktorów z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
  • 6 doktorów z Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt
  • 2 doktorów z Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
  • 3 doktorów z Wydziału Inżynierii Produkcji
  • 6 doktorów z Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii
  • 1 doktor z Wydziału Biogospodarki
     

 

 

Zdjęcia: ZTK Jacek Piasecki