Postępowanie habilitacyjne dr Danuty SugierHARMONOGRAM POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO


Do Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów wpłynął wniosek z dnia 8 maja 2014 roku dr Danuty Sugier o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauki rolnicze w dyscyplinie agronomia.

 

 


15 maja 2014 roku – wszczęto postępowanie habilitacyjne dr Danuty Sugier w dziedzinie nauki rolnicze w dyscyplinie agronomia.

 

 


4 czerwca 2014 roku Rada Wydziału Agrobioinzynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie podjęła uchwałę w sprawie powołania dr hab. Cezarego Kwiatkowskiego prof. nadzw. na recenzenta w postępowaniu o nadanie dr Danucie Sugier stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie agronomii.

 

 


9 września 2014 roku do Dziekana Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie wpłynęła decyzja Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów, która na podstawie art.18 a ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595. Dz.U. z 2011 r., nr 84, poz. 455), powołała Komisję habilitacyjną, w skład której weszli:
1.    Przewodniczący Komisji – prof. dr hab. Wojciech Budzyński – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
2.    Sekretarz Komisji – prof. dr hab. Marek Ćwintal – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
3.    Recenzent – dr hab. Katarzyna Seidler-Łożykowska – Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu
4.    Recenzent – prof. dr hab. Ewa Osińska – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
5.    Recenzent – dr hab. Cezary Kwiatkowski prof. nadzw. – Uniwersytet przyrodniczy w Lublinie
6.    Członek Komisji – dr hab. Grażyna Zgórka – Uniwersytet Medyczny w Lublinie
7.    Członek komisji – prof. dr hab. Halina Borkowska – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 

 


10 września 2014 roku Dziekan Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie powiadomił: dr hab. Katarzynę Seidler-Łożykowską z Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu oraz prof. dr hab. Ewę Osińską ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i dr hab. Cezarego Kwiatkowskiego prof. nadzw. z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie o decyzji Centralnej Komisji o powołaniu na recenzenta w postępowaniu o nadanie dr inż. Danucie Sugier stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauki rolnicze w dyscyplinie agronomia.

 

 


10 października 2014r. wpłynęła ocena dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego pani dr inż. Danuty Sugier, opracowana przez dr hab. Cezarego Kwiatkowskiego prof. nadzw. UP w Lublinie

 

 


10 października 2014r. wpłynęła ocena dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego pani dr inż. Danuty Sugier, opracowana przez dr hab. Katarzynę Seidler-Łożykowską

 

 


13 października 2014r. wpłynęła ocena dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego pani dr inż. Danuty Sugier, opracowana przez prof. dr hab. Ewę Osińską

 

 


29 października 2014 roku odbyło się posiedzenie komisji habilitacyjnej, na którym w jawnym głosowaniu, jednomyślnie pozytywnie zaopiniowano wniosek o nadanie dr inż. Danucie Sugier stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauki rolnicze, dyscyplinie agronomia oraz podjęto w tej sprawie stosowną uchwałę.

 

DOKUMENTY