Postępowanie habilitacyjne dr Aleksandry GłowackiejHARMONOGRAM POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO


24 kwietnia 2014 roku – do Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów wpłynął wniosek dr Aleksandry Głowackiej o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauki rolnicze w dyscyplinie agronomia.

 

 


29 kwietnia 2014 roku – wszczęto postępowanie habilitacyjne dr Aleksandry Głowackiej w dziedzinie nauki rolnicze w dyscyplinie agronomia

 

 


21 maja 2014 roku Rada Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie podjęła uchwałę w sprawie powołania dr hab. Andrzeja Woźniaka na recenzenta w postępowaniu o nadanie dr Aleksandrze Głowackiej stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie agronomii

 

 


2 czerwca 2014 roku do Dziekana Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie wpłynęła decyzja Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów, która na podstawie art.18 a ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003r., nr 65, poz. 595., Dz. U. z  2005r., nr 164, poz. 1365, Dz. U. z 2011 r., nr 84, poz. 455), powołała Komisję habilitacyjną, w skład której weszli:
1.    przewodniczący komisji – prof. dr hab. Andrzej Kotecki – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
2.    sekretarz komisji – prof. dr hab. Barbara Kołodziej – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
3.    recenzent – prof. dr hab. Irena Małecka – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
4.    recenzent – dr hab. Stanisław Lenart, prof. nadzw. SGGW – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
5.    recenzent – dr hab. Andrzej Woźniak – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
6.  członek komisji – prof. dr hab. Franciszek Rudnicki –  Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J i J Śniadeckich w Bydgoszczy
7.    członek komisji – prof. dr hab. Edward Pałys – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 

 


16 czerwca 2014r. Dziekan Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie powiadomił: prof. dr hab. Irenę Małecką i dr hab. Stanisława Lenarta, prof. nadzw. SGGW o decyzji Centralnej Komisji o powołaniu na recenzenta w postępowaniu o nadanie dr inż. Aleksandrze Głowackiej stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie agronomii

 

 


16 czerwca 2014r. Dziekan Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie powiadomił dr hab. Andrzeja Woźniaka o powołaniu na  recenzenta przez Radę Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w postępowaniu o nadanie dr inż. Aleksandrze Głowackiej stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie agronomii

 

 


23 czerwca 2014r. wpłynęła ocena w zakresie oceny dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego pani dr inż. Aleksandry Głowackiej opracowana przez dr hab. Andrzeja Woźniaka 

 

 


10 lipca 2014r. wpłynęła ocena w zakresie oceny dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego pani dr inż. Aleksandry Głowackiej opracowana przez prof. dr hab. Ireną Małecką

 

 


12 lipca 2014r. wpłynęła ocena w zakresie oceny dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego pani dr inż. Aleksandry Głowackiej opracowana przez dr hab. Stanisława Lenarta

 

 


21 lipca 2014 roku odbyło się posiedzenie komisji habilitacyjnej, podczas którego w jawnym głosowaniu jednomyślnie i pozytywnie zaopiniowano wniosek o nadanie dr inż. Aleksandrze Głowackiej stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie agronomia oraz podjęto w tej sprawie stosowną uchwałę

 

 

DOKUMENTY