Wydział Nauk Rolniczych zmienia nazwę na Wydział Biogospodarki

 

28 marca br. Senat Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie podjął uchwałę o zmianie nazwy Wydziału Nauk Rolniczych (z siedzibą w Zamościu) na Wydział Biogospodarki.
 
W uzasadnieniu skierowanym do członków Senatu, Dziekan Wydziału – prof. Danuta Borkowska podkreśliła: „Dyskusję o zmianie nazwy Wydziału, zainicjowaną przez naszych studentów, rozpoczęto 2 lata temu. W trakcie posiedzeń Rady Wydziału, a także w nieformalnych dyskusjach rozważano wiele propozycji, z których właśnie BIOGOSPODARKA znalazła uznanie u całej społeczności Wydziału. Nowa nazwa bardziej odzwierciedla kierunki prowadzonych w Jednostce badań naukowych, a także kierunki i specjalności kształcenia, zarówno realizowane, jak i planowane”.
Wydział Biogospodarki (z siedzibą w Zamościu) wywodzi się z zamojskiego Oddziału Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej, powołanego w maju 1980 r.  W 1984 r. Oddział przekształcono w Instytut Nauk Rolniczych – zamiejscową jednostkę AR, a w 2006 r. w kolejny, siódmy wydział uczelni.
Pierwsza inauguracja roku akademickiego odbyła się  14.X.1980 r. Od kwietnia 2009 r. Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia. Obecna oferta dydaktyczna obejmuje dwa kierunki studiów: rolnictwo (specjalności: agrobiznes, agroturystyka, ochrona środowiska rolniczego, odnawialne źródła energii, doradztwo rolnicze) i biologia (specjalności: biologia analityczna, biologia środowiskowa) oraz studia podyplomowe: Nowoczesne Rolnictwo oraz Odnawialne Źródła Energii.
Kierunki prowadzonych na Wydziale badań: cytogenetyka zbóż; odnawialne źródła energii; monitoring biogenów w środowisku; rekultywacja gleb skażonych chemicznie; maksymalizacja produkcji a dobrostan zwierząt gospodarskich.
Nowa nazwa będzie obowiązywać od 1 października 2014 r., z sukcesywną zmianą w materiałach promocyjnych.