Postępowanie habilitacyjne dr. Dominika Szwajgiera

 

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO

  

 1. 

02 lipca 2013 roku – do Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów wpłynął wniosek dr. Dominika Szwajgiera o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauki rolnicze w dyscyplinie technologia żywności i żywienia

 2. 02 lipca 2013 roku – wszczęto postępowanie habilitacyjne dr. Dominikowi Szwajgierowi w dziedzinie nauki rolnicze w dyscyplinie technologia żywności i żywienia
 3. 25 września 2013 roku Rada Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie podjęła uchwałę w sprawie powołania prof. dr hab. Barbary Baraniak na recenzenta w postępowaniu o nadanie dr. Dominika Szwajgiera stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia
 4.

12 listopada 2013 roku do Dziekana Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie wpłynęła decyzja Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów, która na podstawie art.18 a ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595. Dz.U. z 2011 r., nr 84, poz. 455), powołała Komisję habilitacyjną, w skład której weszli:

   1. przewodniczący Komisji – prof. dr hab. Erwin Wąsowicz – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

   2. sekretarz Komisji- dr hab. Dariusz Stasiak – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

   3. recenzent – prof. dr hab. Włodzimierz Bednarski – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

   4. recenzent – prof. dr hab. Tadeusz Tuszyński – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

   5. recenzent – prof. dr hab. Barbara Baraniak – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

   6. członek komisji – dr hab. Małgorzata Ziarno – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

   7. członek komisji – prof. dr hab. Irena Perucka – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 5. 14 listopada Dziekan Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie powiadomiła: prof. dr hab. Włodzimierza Bednarskiego i prof. dr hab. Tadeusza Tuszyńskiego o decyzji Centralnej Komisji o powołaniu na recenzenta w postępowaniu o nadanie dr. Dominika Szwajgiera stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia
6. 11 grudnia wpłynęła ocena w zakresie oceny dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego pana dr. Dominika Szwajgiera opracowana przez prof. dr hab. Włodzimierza Bednarskiego
7. 14 grudnia wpłynęła ocena w zakresie oceny dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego pana dr. Dominika Szwajgiera opracowana przez prof. dr hab. Tadeusza Tuszyńskiego
8. 16 grudnia wpłynęła ocena w zakresie oceny dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego pana dr. Dominika Szwajgiera opracowana przez prof. dr hab. Barbarę Baraniak
9. 08 stycznia 2014 roku odbyło się posiedzenie komisji habilitacyjnej, gdzie w jednomyślnym jawnym głosowaniu jednoznacznie pozytywnie zaopiniowano wniosek o dr. Dominikowi Szwajgierowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie technologia żywności i żywienia
10. 08 stycznia 2014 roku przedstawienie Radzie Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie uchwały komisji habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Dominikowi Szwajgierowi wraz z uzasadnieniem i pełną dokumentacją postępowania habilitacyjnego
11. 29 stycznia 2014 roku podjęcie przez Radę Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie Uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr. Dominikowi Szwajgierowi

 

 

DOKUMENTY: