2012

ORYGINALNE PRACE TWÓRCZE
1.    Bartoszek K.G., Węgrzyn A., Kaszewski B.M., Siłuch M. 2012. Ocena przydatności danych gridowych w wyznaczaniu dat początku i końca okresu wegetacyjnego. Przegląd Geofizyczny 57, 1, 109 -122.
2.    Bartoszek K.G., Węgrzyn A., Kaszewski B.M., Siłuch M. 2012. Porównanie wybranych metod wyznaczania dat początku i końca okresu wegetacyjnego na przykładzie Lubelszczyzny. Przegląd Geofizyczny 57, 1, 123-134.
3.    Borkowska H.M. 2012. Two extremely different crops, Salix and Sida, as sources of renewable bioenergy. Biomass and Bioenergy 36, 234-240.
4.    Ćwintal M.T., Wilczek M. 2012. Wpływ czynników agrotechnicznych na strukturę i plony nasion koniczyny białej (Trifolium repens L.). Annales UMCS, sec. E Agricultura, LXVII (2), 59-73.
5.    Jezierska-Tys S., Rachoń L.Z., Rutkowska A., Szumiło G. Effect of new lines of winter wheat on microbiological activity in Luvisol. International Agrophysics 26 (1), 33-38.
6.    Kurzydłowska I., Rachoń L.Z., Szumiło G. 2012. Uprawy Energetyczne jako czynnik intensyfikacji degradacji środowiska. Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 10, 77-80.
7.    Małuszyńska E., Szydłowska A., Martyniak D., Dziamba Sz., Dziamba J. 2012. Wpływ preparatów zawierających efektywne mikroorganizmy na zdolność kiełkowania nasion z upraw ekologicznych. Biuletyn IHAR 263, 33-42.
8.    Podolska G., Wyzińska M., Rachoń L., 2012. Określenie przydatności odmian zbóż jarych do uprawy w technologii integrowanej. Studia i Raporty IUNG-PIB, z. 30(4), 81-90.
9.    Rachoń L., Pałys E., Szumiło G. 2012. Comparison of the chemical composition of spring durum wheat grain (Triticum durum) and common wheat grain (Triticum aestivum ssp. vulgare). J. Elem., 17(1);105-114.
10.    Rachoń L., Szumiło G., Czubacka M. 2012. Ocena szklistości ziarna wybranych odmian i gatunków pszenicy. Annales UMCS, sec. E Agricultura, LXVII (1), 17-23.
11.    Rybiński W., Bocianowski J., Dziamba Sz. 2012. Zmienność cech ilościowych u wybranych odmian lokalnych lędźwianu siewnego (Lathyrus sativus L.). Biuletyn IHAR, 264, 195-209.
12.    Siłuch M., Bartoszek K.G. 2012. Możliwości wykorzystania danych satelitarnych do wyznaczania początku i końca okresu wegetacyjnego. Woda – Środowisko – Obszary Wiejskie 12, 2 (38), 245-255.
13.    Sułek A., Rachoń L., 2012. Doskonalenie siewu w integrowanej technologii produkcji pszenicy jarej. Studia i Raporty IUNG-PIB, z. 30(4), 51-58.
14.    Wielgosz E., Dziamba Sz., Pranagal J. 2012. Wpływ oprysku efektywnymi mikroorganizmami (EM) na liczebność i aktywność drobnoustrojów glebowych występujących w strefie przykorzeniowej pszenicy ozimej. J. Elem. 17 (3), 73-74.
15.    Wielgosz E., Dziamba Sz., Pranagal J. 2012. Effect of application of probiotic microorganisms (EM) in cultivation of common buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench.) on numbers and activity of soil microorganisms. J. Elem. 17(3), 70-71.
16.    Wielgosz E., Dziamba Sz., Pranagal J. 2012. Wpływ oprysku mikroorganizmami probiotycznymi (EM) na liczebność i aktywność drobnoustrojów glebowych występujących w strefie przykorzeniowej grochu siewnego (Pisum sativum). J. Elem. 17(3), 71-72.

ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH
1.    Ćwintal M.T., Wilczek M. 2012. Wpływ czynników agrotechnicznych na cechy plonotwórcze i jakość lucerny. [w:] Lucerna w żywieniu ludzi i zwierząt. Stowarzyszenie Rozwoju regionalnego i Lokalnego „PROGRESS” w Dzierdziówce 10-25.
2.    Sawicka B.H., Machaj H., Greguła A., Banaszkiewicz I. 2012. Postęp w hodowli i technologii uprawy ziemniaka. [w:] Środowiskowe uwarunkowania produkcji roślinnej. Red. K. Kowalczyk. Monografia. Wyd. UP Lublin, 102-115 DOI: 10.13140/2.1.4533.8248
3.    Sawicka B., Skiba D., Kotiuk E. 2012. Wielokierunkowe wykorzystanie surowców ze słonecznika bulwiastego. [w:] Współczesne dylematy polskiego rolnictwa. Cz. II. Red. K. Zarzecka, S. Kondracki, J. Skrzyczyńska, Wyd. PWS JPII, Biała Podlaska, ISBN: 978-83-61044-02-4, 332-343. DOI: 10.13140/2.1.1296.4483
4.    Sawicka B., Krochmal-Marczak B. 2012. Pszenica orkiszowa (Triticum aestivum ssp. spelta) jako alternatywa dla gospodarstw ekologicznych. [w:] Współczesne dylematy polskiego rolnictwa. Cz. II. Red. K. Zarzecka, S. Kondracki, J. Skrzyczyńska, Wyd. PWS JPII, Biała Podlaska, ISBN: 978-83-61044-02-4, 344-357. DOI: 10.13140/2.1.4075.0722

PUBLIKACJE POPULARNO-NAUKOWE
1.    Bednarek H. 2012. Konsekwencje zmian klimatu w rolnictwie. Agrotechnika 2, 38-40.
2.    Bednarek H. 2012. Roślinna meteorologia. Działkowiec 1(737), 66-67.
3.    Bednarek H. 2012. Woda i temperatura – wymagania roślin. Agrotechnika 4, 58-61.

REFERATY I KOMUNIKATY
1.    Rzedziecki Z., Kasprzak M., Wirkijowska A., Kujawińska E., Bartoszek K. 2012. Badania nad metodą oceny wartości technologicznej ziarna pszenicy. [W:] Jakość a wykorzystanie ziarna zbóż. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Puławy, 18-19 października 2012 Puławy, 61-62 – ISBN 978-83-7562-115-0
2.    Ćwintal M., Wilczek M. 2012. Wpływ czynników agrotechnicznych na cechy plonotwórcze i jakość lucerny. / [AUT.] – [in:] Lucerna w żywieniu ludzi i zwierząt: współczesne tendencje w produkcji żywności na tle wymogów zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich 5th International Scientific Conference: Lublin – Susiec, 30th May – 1st June, 2012, monographic / by Eugeniusz R. Grela ed. – Dzierdziówka: Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego i Lokalnego "Progress", 10-25, ISBN 978-83-927698-5-9.
3.    Barbaś P., Sawicka B. 2012. Wrażliwość odmian ziemniaka na metrybuzynę. Konf. Nauk. IOR-PIB, Poznań, 11-12 luty, 358-360.
4.    Sawicka B. 2012. Postęp w technologii uprawy ziemniaka. Mat. VII Konf. Nauk. „Ziemniaka spożywczy i przemysłowy oraz jego przetwarzanie” nt.: „Ziemniak jako produkt żywnościowy, surowiec przemysłowy i pasza”. Jugowice, 08-10.05., 18-19.
5.    Sawicka B., Bielińska E.J., Barbaś P. 2012. Aktywność enzymatyczna gleby w ekologicznym i zrównoważonym systemie uprawy ziemniaka. Mat. VII Konf. Nauk. „Ziemniak spożywczy i przemysłowy oraz jego przetwarzanie” nt.: „Ziemniak jako produkt żywnościowy, surowiec przemysłowy i pasza”. Jugowice, 08-10.05., 63.
6.    Sawicka B., Pszczółkowski P. 2012. Wpływ ultradźwięków na cechy fizyko-chemiczne odmian ziemniaka. Mat. VII Konf. Nauk. „Ziemniak spożywczy i przemysłowy oraz jego przetwarzanie” nt.: „Ziemniak jako produkt żywnościowy, surowiec przemysłowy i pasza”. Jugowice, 08-10.05., 77.
7.    Kotiuk E., Sawicka B. 2012. Zawartość metali ciężkich w surowcu i musztardzie w odniesieniu do polskich norm. XV Naukowa Konferencja Magnezologiczna nt.: „Pierwiastki – środowisko – człowiek”, 26 maj, Lublin, 49.
8.    Krochmal-Marczak B., Sawicka B. 2012. Fenotypowa zmienność fosforu, potasu i wapnia w bulwach batata. XV Naukowa Konferencja Magnezologiczna nt.: „Pierwiastki – środowisko – człowiek”, 26 maj, Lublin, 51.
9.    Sawicka B., Barbaś P. 2012. Problem niedoboru mikropierwiastków w glebie i roślinach ziemniaka w systemie integrowanym. XV Naukowa Konferencja Magnezologiczna nt.: „Pierwiastki – środowisko – człowiek”, 26 maj, Lublin, 100.
10.    Sawicka B., Skiba D. 2012. Wpływ stosowania bioregulatorów na zawartość makroelementów w bulwach ziemniaka. XV Naukowa Konferencja Magnezologiczna nt.: „Pierwiastki – środowisko – człowiek”, 26 maj, Lublin, 101.
11.    Sawicka B., Krochmal-Marczak B. 2012. Pszenica orkiszowa (Triticum aesttivum ssp. spelta) jako alternatywa dla gospodarstw ekologicznych. II Konf. Nauk. nt.: „Współczesne dylematy polskiego rolnictwa”. Biała Podlaska, 31.05-01.06. Ref.
12.    Sawicka B., Skiba D., Kotiuk E. 2012. Wielokierunkowe wykorzystanie surowców ze słonecznika bulwiastego (Helianthus tuberosus L.). II Konf. Nauk. nt.: „Współczesne dylematy polskiego rolnictwa”. Biała Podlaska, 31.05-01.06., Ref.
13.    Barbaś P., Sawicka B. 2012. Ocena reakcji odmian ziemniaka na substancje aktywne herbicydów. Warsztaty Naukowe nt.: „Patogenny roślinne problemem rolnictwa i przetwórstwa”. 21 czerwca, Puławy, 39.
14.    Sawicka B., Barbaś P. 2012. Alternarioza problemem upraw ziemniaka na Lubelszczyźnie. Warsztaty Naukowe nt.: „Patogenny roślinne problemem rolnictwa i przetwórstwa”. 21 czerwca, Puławy, 82. nt.: „Patogenny roślinne problemem rolnictwa i przetwórstwa”. 21 czerwca, Puławy, 81.
15.    Krochmal-Marczak B., Sawicka B. 2012. Zagrożenie p
16.    Sawicka B. 2012. Próby ograniczania zarazy ziemniaka (Phytopthora infestans Mont. de Bary) niekonwencjonalnymi metodami. Warsztaty Naukowe lantacji ziemniaka przez ślinika luzytańskiego (Arion lusitanicus) na Podkarpaciu. Warsztaty Naukowe nt.: „Patogenny roślinne problemem rolnictwa i przetwórstwa”. 21 czerwca, Puławy, 66.
17.    Sawicka B. 2012. Rośliny, które zmieniły świat. IX Festiwal Nauki, Lublin, 18.09. http://news.lublin.travel/launch-science-festival-2012-in-lublin