Postępowanie habilitacyjne dr Barbary Skwaryło-Bednarz


HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO


 

Uchwała nr 3/2013-2014
Rady Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
podjęta na posiedzeniu w dniu 20 listopada 2013 roku

 

Załącznik Nr 1
– Uzasadnienie do Uchwały Komisji Habilitacyjnej z dnia 29 października 2013 r. powołanej przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr inż. Barbay Skwaryło-Bednarz
w dziedzinie nauki rozlnicze, dyscyplinie agronomia

 


 

31 maja 2013 roku – do Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów wpłynął wniosek dr Barbary Skwaryło-Bednarz o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauki rolnicze w dyscyplinie agronomia

 


31 maja 2013 roku – wszczęto postępowanie habilitacyjne dr Barbary Skwaryło-Bednarz w dziedzinie nauki rolnicze w dyscyplinie agronomia 

 


26 czerwca 2013 roku Rada Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie podjęła uchwałę w sprawie powołania prof. dr hab. Czesława Szewczuka na recenzenta w postępowaniu o nadanie dr Barbarze Skwaryło-Bednarz stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie agronomii 

 


2 września 2013 roku do Dziekana Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie wpłynęła decyzja Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów, która na podstawie art.18 a ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003r., nr 65, poz. 595., Dz. U. z  2005r., nr 164, poz. 1365, Dz. U. z 2011 r., nr 84, poz. 455), powołała Komisję habilitacyjną, w skład której weszli:

 

  1. przewodniczący Komisji – prof. dr hab. Wojciech Budzyński – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  2. sekretarz Komisji – prof. dr hab. Barbara Kołodziej – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  3. recenzent – prof. dr hab. Iwona Bartkowiak-Broda – Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Falentach – Oddział w Poznaniu
  4. recenzent – prof. dr hab. Andrzej Kotecki – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  5. recenzent – prof. dr hab. Czesław Szewczuk – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  6. członek komisji – dr hab. Renata Gaj – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  7. członek komisji – dr hab. Leszek Rachoń – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
     

12 września 2013r. Dziekan Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie powiadomił: prof. dr hab. Iwonę Bartkowiak-Brodę i prof. dr hab. Andrzeja Koteckiego o decyzji Centralnej Komisji o powołaniu na recenzenta w postępowaniu o nadanie dr inż. Barbarze Skwaryło-Bednarz stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie agronomii
 


12 września 2013r. Dziekan Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie powiadomił prof. dr hab. Czesława Szewczuka o powołaniu na  recenzenta przez Radę Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w postępowaniu o nadanie dr inż. Barbarze Skwaryło-Bednarz stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie agronomii.
 


8 października 2013r. wpłynęła recenzja dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego pani dr inż. Barbary Skwaryło-Bednarz opracowana przez prof. dr hab. Andrzeja Koteckiego
 


8 października 2013r. wpłynęła recenzja dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego pani dr inż. Barbary Skwaryło-Bednarz opracowana przez prof. dr hab. Czesława Szewczuka
 


8 października 2013r. wpłynęła recenzja dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego pani dr inż. Barbary Skwaryło-Bednarz opracowana przez prof. dr hab. Iwonę Bartkowiak-Brodę

 


29 października 2013 roku odbyło się posiedzenie komisji habilitacyjnej, podczas którego w jawnym głosowaniu jednomyślnie i pozytywnie zaopiniowano wniosek o nadanie dr inż. Barbarze Skwaryło-Bednarz stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie agronomia oraz podjęto w tej sprawie stosowną uchwałę
 


20 listopada 2013 roku  – przedstawienie Radzie Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie uchwały komisji habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr inż. Barbarze Skwaryło-Bednarz wraz z uzasadnieniem i pełną dokumentacją postępowania habilitacyjnego
 


20 listopada 2013 roku  podjęcie przez Radę Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie  Uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr inż. Barbarze Skwaryło-Bednarz w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie agronomia
 

DOKUMENTY