Procedura zawierania umów cywilno-prawnych z doktorantami

I.    Nowa procedura zawierania umów cywilno-prawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło) z doktorantami, którym powierzono prowadzenie zajęć dydaktycznych:
Dotyczy:
– doktorantów I roku, którzy samodzielnie prowadzą zajęcia dydaktyczne,
– doktorantów lat II-IV pobierających stypendia doktoranckie, którzy samodzielnie prowadzą zajęcia w wymiarze ponad 90 godzin za które pobierają stypendia doktoranckie;
– doktorantów lat II-IV, którzy nie pobierają stypendium doktoranckiego;
– doktorantów będących na przedłużeniu studiów doktoranckich, którzy samodzielnie realizują zajęcia.

1.    Sporządzanie wniosku przez kierownika jednostki – wniosek należy przygotować odpowiednio wcześniej przed rozpoczęciem zajęć i skierować do rady wydziału (na którym będą realizowane zajęcia).
2.    Akceptacja rady wydziału – wniosek zaakceptowany przez radę wydziału należy dostarczyć do Działu Organizacji Studiów obowiązkowo do 30 września, jeżeli dotyczy realizacji zajęć od semestru zimowego i do 31 stycznia, jeżeli dotyczy realizacji zajęć od semestru letniego. W przypadku powierzenia prowadzenia zajęć po rozpoczęciu semestru należy zgłaszać wnioski na bieżąco zachowując termin przewidziany do zgłoszenia do ZUS.
3.    Akceptacja prorektora ds. studenckich i dydaktyki.
4.    Zgłoszenie się doktoranta (na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prowadzenia zajęć) do Działu Organizacji Studiów do Pani mgr Emilii Krasuckiej, pokój 266, ul. Akademicka 13, tel. (81) 445—69-99 celem ustalenia szczegółów umowy oraz wypełnienie dokumentów (załącznik)
5.    Zgłoszenie się doktoranta do Działu Finansów i Płac – Pani mgr Urszuli Parol, pokój 160, ul. Akademicka 13, tel. (81) 445-66-07 w celu podania danych oraz podpisania dokumentów ZUS.
6.    Zgłoszenie się doktoranta do Działu Spraw Pracowniczych do Pani mgr Marty Daniluk tel. (81) 445-66-39, pokój 251, ul. Akademicka 13 celem wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego. Dotyczy doktorantów, którzy zawierają umowy cywilno-prawne, a za których uczelnia płaci składki na ubezpieczenie zdrowotne. Po zakończeniu realizacji zajęć dydaktycznych należy zgłosić się w celu ponownego zarejestrowania do ubezpieczenia zdrowotnego.
7.    Podpisanie umów cywilno-prawnych w Dziale Organizacji Studiów, pokój 266, ul. Akademicka 13, tel. 81 445-69-99 (przed rozpoczęciem prowadzenia zajęć).
8.    Złożenie cząstkowego sprawozdania wraz z rachunkiem do Działu Organizacji Studiów do Pani mgr Emilii Krasuckiej, pokój 266, ul. Akademicka 13, tel. (81) 445-69-99 – obowiązkowo należy składać sprawozdanie wraz z rachunkiem do 30-go dnia każdego przepracowanego miesiąca.
9.    Wypłata wynagrodzenia za zrealizowane zajęcia dydaktyczne po każdym miesiącu.

 KAŻDA GODZINA DYDAKTYCZNA ZREALIZOWANA PRZEZ DOKTORANTA MUSI BYĆ ZGŁOSZONA NA RADZIE WYDZIAŁU UMOWA POWINNA BYĆ ZAWIERANA NA CZAS FAKTYCZNIE REALIZOWANYCH ZAJĘĆ.