Prof. Budzyński doktorem honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

 

Wybitny uczony, specjalista w zakresie chowu i hodowli koni – prof. dr hab. Marian J. Budzyński  został doktorem honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Uroczystość odbyła się 18 czerwca br. w ramach obchodów 60-lecia Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt

 

Prof. Budzyński jest wychowankiem Wydziału Zootechnicznego Wyższej Szkoły Rolniczej  w Lublinie, gdzie w  1961 r. uzyskał  dyplom magistra. Po trzech latach pracy w praktycznej terenowej hodowli zwierząt pracę naukową rozpoczął w 1963r w Katedrze Szczegółowej Hodowli Zwierząt – Zakład Hodowli Koni WSR w Lublinie, przechodząc w swej karierze nauczyciela akademickiego kolejne stanowiska od st. asystenta do profesora zwyczajnego.

 

Ogólny dorobek piśmienniczy prof. M. Budzyńskiego obejmuje 492 pozycje, w tym 204 oryginalne prace naukowe, 133 artykuły naukowe i 104 komunikaty naukowe przedstawione i opublikowane na krajowych i międzynarodowych sympozjach, konferencjach i kongresach naukowych, 11 podręczników, skryptów i książek, 40 artykułów popularno-naukowych dla praktycznej hodowli a także autorstwo 9 projektów urządzeń i aparatów, z których 5 zostało opatentowanych.

 

Głównym obszarem zainteresowań badawczych prof. M. Budzyńskiego są różnorodne problemy związane z hodowlą i użytkowaniem koni oraz etologią zwierząt. Do najbardziej liczących się osiągnięć naukowych należy zaliczyć:

 

(1) badania dotyczące oceny wartości użytkowej i hodowlanej koni  oraz opracowanie  wskaźników ruchu  (szybkość ruchu, długość i częstotliwość kroku itp.) oraz mierników dzielności wyścigowej, przydatnych w selekcji i doskonaleniu uzdolnień pracotwórczych koni

(2) prace dotyczące oceny wzrostu i rozwoju koni oraz charakterystyka eksterierowa na podstawie opracowanych standardów  biometrycznych źrebiąt w różnym wieku przydatne przy ocenie prawidłowości wychowu

(3) obszerne i kompleksowe badania nad programami hodowlanymi poszczególnych ras koni oraz programem krajowym z uwzględnieniem rozmiarów liczbowych i polityki hodowlanej

(4) prace o charakterze poznawczym i aplikacyjnym dotyczące wskaźników rozpłodowych ogierów i klaczy gwarantujących reprodukcję pogłowia krajowego

(5) prace dotyczące racjonalizacji żywienia koni oraz ekonomiki produkcji koni i ich wykorzystania gospodarczego

(6) badania fizjologiczne dotyczące poziomu niektórych wskaźników profilu metabolicznego we krwi młodych ogierów w zakładzie treningowym oraz wskaźników fizjologicznych u klaczy i aktywności enzymatycznej

(7) nowatorskie badania kompleksowe dotyczące oceny cech psychicznych   i zrównoważenia nerwowego koni oraz etologia zwierząt.

 

Profesor jest promotorem jednego doktoratu honoris causa (prof. zw. dr hab. dr h. c. Ewald Sasimowski) i 11 zakończonych przewodów doktorskich, oraz konsultował 4 zakończone przewody habilitacyjne. Promotor 168 zakończonych dyplomowych prac magisterskich.  Znaczące są osiągnięcia organizacyjne Profesora w zakresie naukowo-dydaktycznym, tworzenia bazy doświadczalnej oraz wdrażania osiągnięć naukowych do praktyki. Wykazał wiele inwencji i zaangażowania w działalność i rozwój licznych organizacji naukowych, doradczych i opiniodawczych