Rektor, prof. Marian Wesołowski doktorem honoris causa

Senat Narodowego Uniwersytetu Leśnego we Lwowie (Ukraina) podjął decyzję o nadaniu tytułu doktora honoris causa prof. dr hab. Marianowi Wesołowskiemu, Rektorowi Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Godność ta jest wyrazem uznania m.in. dla inicjatyw podejmowanych przez prof. Mariana Wesołowskiego na rzecz naukowej współpracy uczelni polsko-ukraińskich oraz dorobku naukowego w zakresie uprawy roli i hodowli roślin.

Oficjalne pismo potwierdzające nadanie godności:

Skrócony życiorys prof. dr hab. Mariana Wesołowskiego, Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie:

(pełna wersja w zakładce: O uczelni)

 

Prof. zw. dr hab. Marian Wesołowski urodził się 1 stycznia 1949 roku we wsi Wrzelów, woj. lubelskie. Studia z wyróżnieniem ukończył w 1971 r. na Wydziale Rolniczym WSR w Lublinie. Stopień doktora nauk rolniczych uzyskał w 1976 r., dr hab. w 1981 r., tytuł naukowy prof. nadzw. w 1990 r., prof. zwycz. w 1995 r.  Od 2001 r. jest profesorem honoris causa Uniwersytetu Rolniczego we Lwowie z siedzibą w Dublanach.  Jest członkiem zagranicznym Krymskiej Akademii Nauk.

 

 

Autor lub współautor 350 publikacji, w tym 240 rozpraw naukowych, 73 artykułów i komunikatów naukowych, 13 książek i skryptów; w językach obcych opublikował 50 prac naukowych. Jest również współautorem 5 patentów oraz 7 ekspertyz.

 

 

Za najważniejsze w dorobku naukowym należy uznać mapy rozmieszczenia najgroźniejszych gatunków chwastów segetalnych w rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski oraz wykazanie związku pomiędzy zachwaszczeniem aktualnym roślin zbożowych a bankiem diaspor chwastów w glebie. Opracowania z tego zakresu eliminują nadużycia w stosowaniu herbicydów i przyczyniają się do ochrony ekosystemów rolniczych, zachowując w nich bioróżnorodność.

 

Prof. zw. dr hab. Marian Wesołowski był promotorem 14 zakończonych przewodów doktorskich oraz 2 przewodów o nadanie tytułu doktora honoris causa AR w Lublinie. Recenzował 30 prac doktorskich, 23 rozpraw i postępowań awansowych w przewodach habilitacyjnych, 19 wniosków do tytułu profesora oraz 18 wniosków na stanowisko profesora zwyczajnego i nadzwyczajnego.

 

Działalność organizacyjna:

 

  • kierownik Katedry Ogólnej Uprawy Roli i Roślin AR w Lublinie od 1989 r.; (od 2010 r. Katedry Herbologii i Technik Uprawy Roślin UP w Lublinie);
  • prodziekan (1987-1990), a następnie dziekan (1990­-1996) Wydziału Rolniczego AR w Lublinie;
  • Rektor Akademii Rolniczej w Lublinie (1996-2002) i Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (2008-2016);
  • poseł do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej IV Kadencji;
  • przewodniczący: Kolegium Rektorów Szkół Publicznych Lubelszczyzny (2000-2001 oraz 2009-2010), Sekcji Przyrodniczych Podstaw Produkcji Roślinnej w Komitecie Uprawy Roślin PAN (2003-2007);
  • członek: Komitetu Uprawy Roślin PAN (1993-1995, 1999-2010, 2011-2014) i Prezydium Komitetu Uprawy Roślin PAN (2003-2007); Sekcji Rolniczej w Zespole P06 Komitetu Badań Naukowych (1994­ -1995); Zarządu Głównego Lubelskiego Towarzystwa Naukowego (od 2003); Rady Naukowej IUNG w Puławach (od 2003); Rady Naukowej Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie (od 2008); Rady Naukowej Annales UMCS, sectio Agricultura (od 2002);
  • członek rzeczywisty Lubelskiego Towarzystwa Naukowego (od 1999) oraz członek International Soil Tillage Research Organization (od 1991); Polskiego Towarzystwa Nauk Agrotechnicznych (od 1983) i Polskiego Towarzystwa Ochrony Roślin (od 2006).

 

 

Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa we Lwowie planowana jest na wczesną jesień, o czym będziemy informować z wyprzedzeniem.

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie współpracuje z Narodowym Uniwersytetem Leśnym we Lwowie  m.in. w ramach realizacji badań nad rekultywacją zdewastowanych terenów po górniczej eksploatacji siarki, czego efektem są wspólne publikacje naukowe.

 

Narodowy Uniwersytet Leśny we Lwowie sięga swoją tradycją 1874 roku Składa się z sześciu wydziałów, kształcąc specjalistów na różnych poziomach studiów z zakresu leśnictwa i powiązanych gałęzi gospodarki. Aktualnie studiuje na nim 7000 studentów.