no name

prof. dr hab. ZDZISŁAW TARGOŃSKI

Data i miejsce urodzenia: 27.10.1947, Lublin

Wykształcenie:

1954-61 Szkoła Podstawowa w Lublinie
1961-66 Technikum Chemiczne w Lublinie
1966-71 Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, kierunek – chemia
 

 

 

 

 

 

Stopnie naukowe

1971 magister chemii, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
1978 doktor nauk technicznych z zakresu technologii i chemii żywności, Wydział Technologii Żywności, UP w Poznaniu
1987 doktor habilitowany nauk technicznych z zakresu technologii i chemii żywności, UP w Poznaniu
1995 tytuł profesora nauk rolniczych

Przebieg pracy zawodowej:

1971-73 nauczyciel w Technikum Przemysłu Spożywczego w Lublinie
1973-78 asystent w Katedrze Technologii Rolnej UP w Lublinie
1978-87 adiunkt w w/w jednostce
1987-90 docent
1990 prof. Nadzwyczajny UP w Lublinie
1990-96 Prodziekan Wydziału Rolniczego UP w Lublinie
1990-92 kurator Zakładu Biologicznych Podstaw Technologii Żywności WTR, UP w Lublinie
1992 kierownik Katedry Technologii Przemysłu Rolno – Spożywczego i Przechowalnictwa
1996 Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki
2002 Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Członkowstwo:

1975-92 SITSpoż NOT
od 1992 członek Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN
1992-98 członek Komitetu Biotechnologii PAN przy prezydium PAN
od 1992 prezes Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności
od 1990 Polskie Towarzystwo Biochemiczne
1991-96 sekcja Technologii i Techniki Przetwórstwa Surowców Rolnych KBN
1994-96 sekcja Biotechnologii i Ochrony Środowiska KBN

Promotor:

 • 4 zakończonych przewodów doktorskich

 • 50 prac magisterskich

Recenzje:

 • dorobku naukowego do tytułu profesora 10 kandydatów

 • 16 przewodów hanbilitacyjnych

 • 18 prac doktorskich

Staże:

 • półroczny staż w zakładach przemysłu spożywczego

 • Instytut Biochemii im. Bacha – Moskwa – 1 m-c

 • Instytut Biotechnologii i Inżynierii Genetycznej w Trieście (Włochy) – 3 tygodnie

Działalność naukowo-badawcza:

 • autor i współautor ponad 140 prac naukowych

 • autor 4 patentów z zakresu biotechnologii żywności i analizy żywności

 • kierownik 7 projektów badawczych realizowanych przez KBN

 • współpraca z przemysłem spożywczym (ekspertyzy, obsługa w zakresie kontroli produkcji itp.)

Działalność dydaktyczna:

 • organizator 3 kierunków kształcenia w Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie Technologia Żywności i Żywienie człowieka, Biotechnologia i Towaroznawstwo

 • współtwórca rozwoju Programów Tempus i Sokrates w UP w Lublinie

Odznaczenia:

 • Medal Komisji Edukacji Narodowej

 • Złoty Krzyż Zasługi

 • Wielokrotne Nagrody JM Rektora UP w Lublinie

Znajomość języków obcych: Inne ważniejsze umiejętności: Zainteresowania:
 • angielski
 • rosyjski
 • obsługa komputera
 • prawo jazdy kat. B
 • instruktor szermierki
 • sport
 • teatr