UP zatrudni pracownika na stanowisko Kierownika Sekcji ds. Technicznej Obsługi Domów Studenckich

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

zatrudni pracownika na stanowisko

Kierownika Sekcji ds. Technicznej Obsługi Domów Studenckich

 

Wymagania wobec kandydata:

 1. Wykształcenie wyższe techniczne budowlane z tytułem zawodowym  mgr inż.
 2. Staż pracy zawodowej minimum 8 lat.
 3. Znajomość przepisów prawa niezbędnych do wykonywania  powierzonych obowiązków.
 4. Znajomość obsługi komputera w zakresie MS-Office oraz kosztorysowania budowlanego pod programem „NORMA STANDARD”.

 

Zakres obowiązków i odpowiedzialności:

 

 1. Kierowanie, organizowanie i nadzorowanie pracy Sekcji ds. Technicznej Obsługi Domów  Studenckich.
 2. Uczestniczenie w okresowych przeglądach obiektów i urządzeń technicznych Domów Studenckich w celu określenia terminu i zakresu prac remontowych i konserwacyjnych.
 3. Znajomość aktualnych przepisów prawnych w tym także przepisów  wewnątrz uczelnianych (zarządzenia, instrukcje, wytyczne itp.) dotyczących działalności komórki organizacyjnej.
 4. Prowadzenie i bieżąca aktualizacja książek obiektów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.
 5. Opracowywanie rocznych planów rzeczowo- finansowych prac remontowych i konserwacyjnych w Domach Studenckich w uzgodnieniu z Działem Organizacji Studiów i Spraw Socjalnych Studentów.
 6. Opracowywanie szczegółowych programów robót remontowych i konserwacyjnych.
 7. Sprawowanie nadzoru technicznego nad prowadzonymi pracami.
 8. Uczestniczenie w odbiorach końcowych i gwarancyjnych remontowanych Domów Studenckich.
 9. Zabezpieczenie dokumentacji powykonawczej remontowanych DS.-ów.
 10. Zapewnienie stałego dopływu do obiektów DS.-ów wody, gazu, energii elektrycznej    i cieplnej.
 11. Planowanie zapotrzebowania na materiały i analizowanie ich zużycia.
 12. Nadzór nad prowadzeniem ewidencji i rozliczeń zużycia materiałów i narzędzi wykorzystywanych w czasie prac remontowych i konserwacyjnych.
 13. Zlecanie, nadzorowanie i rozliczanie napraw i usług niezbędnych do zachowania ciągłości w funkcjonowaniu DS.-ów.
 14. Planowanie dyżurów, urlopów w celu zapewnienia stałej obsługi technicznej w DS.-ów.
 15. Nadzór nad usuwaniem awarii powstałych poza godzinami normalnej pracy.
 16. Kontrola pracy dyżurnych konserwatorów w godzinach popołudniowych oraz w dni wolne od pracy.
 17. Wykonywanie prac związanych z technicznym funkcjonowaniem DS.-ów zgłaszanych przez Kierowników Domów Studenckich i Osiedla Studenckiego Felin.
 18. Kontrola nad miesięcznymi sprawozdaniami zużycia materiałów.
 19. Współpraca z Działem Organizacji Studiów , Działem  Spraw Socjalnych Studentów, Działem Technicznym, Sekcją Nadzoru Inwestycyjnego i Remontów oraz Kwesturą.
 20. Prowadzenie rejestru przeglądów gwarancyjnych, zawiadamianie Wykonawców o terminach przeglądów gwarancyjnych i ostatecznych oraz uczestniczenie w nich. 

 

Wymagane dokumenty:

 1. Dyplom ukończenia studiów – kserokopia
 2. Udokumentowany staż pracy
 3. CV oraz list motywacyjny

 

Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy mogą składać dokumenty w Dziale Spraw Pracowniczych UP w Lublinie ,
ul. Akademicka 13 p. 257 z dopiskiem na kopercie "Oferta pracy" –  w terminie do dnia 10 maja 2013 r.