dr Ewa Tomaszewska

 

W dniu 24 stycznia 2013 r. na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej UP w Lublinie, rozpoczęło się postępowanie

habilitacyjne dr Ewy Tomaszewskiej

 

HARMONOGRAM POSTEPOWANIA HABILITACYJNEGO »

 
 1. 26.listopada 2012 r. do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wpłynął wniosek dr Ewy Tomaszewskiej o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk weterynaryjnych 
 2. 28 listopada 2012 r. wszczęto postępowanie habilitacyjne dr Ewy Tomaszwskiej w dziedzinie nauk weterynaryjnych
 3. 24 stycznia 2013 r. Rada Wydziału Medycyny Weterynaryjnej wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Ewy Tomaszewskiej oraz wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej
 4. 11 lutego 2013 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tyytułów zgłosiła zastrzeżenia do proponowanego przez RW składu komisji habilitacyjnej.
 5. 21 lutego 2013 r. Rada Wydziału powołała nowego sekretarza komisji habilitacyjnej
 6. 4 marca 2013 r. , wpłynęła decyzja Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów która na podstawie art.18 a ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595. Dz.U. z 2011 r., nr 84, poz. 455), powołała Komisję habilitacyjną, w skład której weszli:
 • przewodniczący – prof. dr hab. Tomasz Janowski – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • sekretarz komisji –  dr hab. Jadwiga Jaworska-Adamu – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • recenzent – prof. dr hab. Romuald Zabielski – Szkoła  Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • recenzent – prof. dr hab. Wojciech Zawadzki – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • recenzent – prof. dr hab. Leszek Szczepański – Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza w Lublinie
 • członek komisji – prof. dr hab. Zdzisław Gajewski – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • członek komisji – prof. dr hab. Ryszard Bobowiec – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 

7.  6 marca 2013 r. Dziekan Wydziału powiadomił członków. komisji habilitacyjnej o powołaniu oraz przesłał wymagane dokumenty.

 
Dokumenty :