dr Łukasz Adaszek

W dniu 29 listopada 2012 r. na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej UP w Lublinie, rozpoczęło się postępowanie

habilitacyjne dr Łukasza Adaszka
 

HARMONOGRAM POSTEPOWANIA HABILITACYJNEGO »

 
 1. 15 października 2012 r. do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wpłynął wniosek dr Łukasza Adaszka o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk weterynaryjnych 
 2. 18 października 2012 r. wszczęto postępowanie habilitacyjne dr Łukasza Adaszka w dziedzinie nauk weterynaryjnych
 3. 29 listopada 2012 r. Rada Wydziału Medycyny Weterynaryjnej wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Łukasza Adaszka oraz wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej
 4. 11 lutego 2013 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów zgłosiła zastrzeżenia do proponowanego przez RW składu komisji habilitacyjnej.
 5. 21 lutego 2013 r. Rada Wydziału powołała nowego sekretarza komisji habilitacyjnej
 6. 4 marca 2013 r. , wpłynęła decyzja Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów która na podstawie art.18 a ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595. Dz.U. z 2011 r., nr 84, poz. 455), powołała Komisję habilitacyjną, w skład której weszli:
 
 • przewodniczący – prof. dr hab. Włodzimierz Kluciński – Szkoła  Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • sekretarz komisji –  dr hab. Urszula Kosior-Korzecka – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • recenzent – prof. dr hab. Wojciech Szweda – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • recenzent – dr hab. Tomasz Cencek  – Państwowy Instytut Weterynaryjny-Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
 • recenzent – prof. dr hab. Tadeusz Frymus – Szkoła  Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • członek komisji – prof. dr hab. Zenon Sołtysiak  – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu   
 • członek komisji – prof. dr hab. Andrzej Wernicki – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 

7.  6 marca 2013 r. Dziekan Wydziału powiadomił członków. komisji habilitacyjnej o powołaniu oraz przesłał wymagane dokumenty

 
Dokumenty :