Nowe kierunki w ofercie studiów

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie uruchomił nowe kierunki:

  • – agrobiznes
  • – bioinżynieria
  • – zielarstwo i terapie roślinne
  • – behawiorystyka zwierząt (do tej pory tylko studia II stppnia)

 

Pierwsi studenci będą mogli rozpocząć na nich naukę już od roku akademickiego 2013/2014.

Informacje szczegółowe o nowych kierunkach:

 

Agrobiznes łączy różnorodne działania człowieka, których celem jest wytworzenie produktów żywnościowych.

Obejmuje swoim zakresem zintegrowane pionowo wszystkie ogniwa łańcucha żywnościowego tj. od dostawców przemysłowych i rolniczych środków produkcji do nabywców produktów żywnościowych. Umożliwia to określenie we wszystkich tych ogniwach zapotrzebowania na wyniki produkcji i ich skuteczne przetworzenie w produkty żywnościowe  przy uwzględnieniu zaspokajania potrzeb finalnych konsumentów.

 Współczesny agrobiznes w sposób wymierny umożliwia analizę potrzeb i oczekiwań nabywców.  Atrakcyjny pod względem treści i form program studiów inżynierskich i magisterskich  stwarza możliwość zdobycia interdyscyplinarnej wiedzy  i umiejętności niezbędnych do uczestnictwa w tym łańcuchu.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu specjalności o podobnym profilu na kierunku rolnictwo.

Jak mówi prof. dr hab. Dionizy Niezgoda, jeden z twórców kierunku: „Agrobiznes to największy subsystem gospodarki w każdym kraju, utworzony przez zintegrowane pionowo systemy gospodarcze rolnictwa, przemysłu rolno-spożywczego i usług w tym handlowych, finansowych i doradczych, służący w sposób bezpośredni lub pośredni zaspokajaniu potrzeb żywnościowych konsumentów. Istotnym novum w nauczaniu na kierunku agrobiznes będzie opanowanie przez studenta wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w układzie zintegrowanych pionowo ogniw technologicznych wytwarzania i udostępniania poprzez wymianę rynkową produktów żywnościowych tj. „od pola do stołu”.”

Absolwent studiów kierunku agrobiznes zdobędzie wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, inżynieryjno-technicznych i ekonomicznych, niezbędną do podejmowania zadań o charakterze multidyscyplinarnym i rozwiązywania problemów w zakresie przedsiębiorstw rolniczych, przemysłowych oraz handlowych. Może podjąć pracę w zakładach przemysłowych wykorzystujących nowoczesne technologie przetwarzania bioproduktów oraz przedsiębiorstwach usługowych.  Jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia biznesu. Może znaleźć zatrudnienie w agencjach i instytucjach zajmujących się zarządzaniem produktami spożywczymi.

Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:

język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: biologia, matematyka, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia, wiedza o społeczeństwie..

Kierunek prowadzi: Wydział Agrobioinżynierii.

Studia stacjonarne I i II stopnia.

Bioinżynieria to kierunek łączący nauki przyrodnicze i techniczne. Zajmuje się pogłębianiem wiedzy  i propagowaniem nowoczesnych rozwiązań w zakresie modelowania organizmów i  środowiska w celu zapewnienia zdrowia ludzkiego i promowania zrównoważonego rozwoju. Studia na kierunku bioinżynieria pozwalają na zrozumienie złożonych systemów żywych  i właściwe ich modelowanie  (z wykorzystaniem najnowszych technik i technologii), a następnie wykorzystanie tych organizmów i procesów dla potrzeb człowieka, gospodarki i środowiska.

Jak mówi prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk, dziekan Wydziału Agrobioinzynierii i jeden z twórców kierunku: „Należy podkreślić, że tak sprofilowana bioinżynieria będzie pierwszym unikalnym kierunkiem realizowanym w Polsce. Studia z podobnego zakresu są prowadzone w Uniwersytetach m.in. w Stanach Zjednoczonych, Anglii, Japonii. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie dysponuje odpowiednio przygotowaną kadrą naukowo-badawczą oraz laboratoriami i pracowniami, niezbędnymi do zapewnienia realizacji procesu kształcenia na wysokim poziomie.”  Zwracając uwagę na trendy na rynku pracy, prof. Krzysztof Kowalczyk dodaje: „Umiejętne połączenie wiedzy technicznej, biologicznej z technikami molekularnymi będzie w niedalekiej przyszłości główną siła napędzającą właściwy rozwój gospodarczy z zachowaniem równowagi środowiska.”

Absolwent zdobędzie wiedzę niezbędną do podejmowania zadań o charakterze multidyscyplinarnym i rozwiązywania problemów dotyczących modelowania organizmów i procesów biologicznych zachodzących na poziomie molekularnym i komórkowym oraz w warunkach środowiska przyrodniczego. Przygotowany będzie do pracy w: jednostkach zaplecza naukowo-badawczego przemysłów wykorzystujących procesy bioinżynieryjne oraz w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych, a także w jednostkach projektowych zajmujących się procesami biotechnologicznymi. Może podjąć pracę w przemyśle, instytucjach wspomagających rolnictwo, administracji, jednostkach samorządowych zwłaszcza powiązanych z projektowaniem i kontrolą zakładów wykorzystujących procesy bioinżynieryjne w zakresie modelowania i ochrony środowiska.

Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:

język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: biologia, matematyka, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia.

Kierunek prowadzi: Wydział Agrobioinżynierii.

Studia stacjonarne I i II stopnia.

Zielarstwo i terapie roślinne to pierwszy w Polsce kierunek omawiający zagadnienia dotyczące szeroko pojętego zielarstwa i ziołolecznictwa. Zielarstwo to dział wiedzy zajmujący się identyfikacją, hodowlą, uprawą, zbiorem i badaniem roślin mających zastosowanie w profilaktyce, lecznictwie, kosmetyce, dietetyce. Obejmuje także zagadnienia związane z przygotowaniem leczniczych surowców roślinnych pochodzących ze stanowisk naturalnych oraz z uprawy, a także ich przetwórstwem i przechowywaniem. Proces uprawy, zbioru oraz przerobu roślin podporządkowany jest wykorzystaniu otrzymanego surowca w przemyśle farmaceutycznym perfumeryjno – kosmetycznym, spożywczym oraz w gospodarstwie domowym.

Jak podkreśla prof. dr hab. Jan Dyduch, jeden z twórców kierunku: „W programie nauczania zamieszczono najważniejsze przedmioty z dziedziny zielarstwa i ziołolecznictwa, uwzględniając najnowsze trendy i osiągnięcia naukowe w tym zakresie. Zajęcia prowadzone są z użyciem specjalistycznej aparatury do laboratoryjnej oceny jakości surowców i preparatów roślinnych.

Kierunek przygotowuje do pracy w sektorze zielarskim. „Absolwent zdobywa wiedzę o roślinach zielarskich oraz ich podstawowych funkcjach życiowych, zna wymagania środowiskowe oraz zasady agrotechniki, zbioru i przerobu ziół, a także ma wiedzę z zakresu analityki laboratoryjnej, standaryzacji i oceny jakości surowców roślinnych, obrotu oraz sprzedaży ziół i preparatów ziołowych i wykorzystania wymienionych produktów w terapiach roślinnych.” – dodaje prof. Jan Dyduch.

Jednym z najważniejszych zagadnień w pozyskiwaniu surowców i preparatów ziołowych jest ich wysoka jakość, decydująca o powodzeniu prowadzonej terapii – wiąże się to z zapotrzebowaniem na profesjonalną kadrę doradców w zakresie pozyskiwania i przetwarzania surowców zielarskich.

Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:

język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: biologia, matematyka, chemia, fizyka  i astronomia, informatyka, geografia.

Kierunek prowadzi: Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu.

Studia stacjonarne I stopnia.