Współpraca w nauce i dydaktyce

 

29 stycznia 2013 r.  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie oraz Politechnika Lubelska podpisały umowę o współpracy w zakresie kształcenia na I, II i III stopniu studiów oraz w zakresie badań naukowych związanych z dyscypliną inżynieria środowiska.

 

Porozumienie podpisali: JM Rektor UP w Lublinie prof. Marian Wesołowski oraz  Prorektor ds. Nauki Politechniki Lubelskiej prof. Marzenna Dudzińska.

 

Uczelnie zobowiązały się do współpracy pomiędzy Wydziałem Agrobioinżynierii UP w Lublinie oraz Wydziałem Inżynierii Środowiska PL.

 

“Współpraca naukowa związana z inżynierią środowiska pomiędzy naszymi uczelniami trwa od lat 90-tych – powiedział Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. Stanisław Baran – Dzięki tej umowie zyska ona wymiar formalny, ale najbardziej zależy nam na jej praktycznym charakterze. Wspólne prowadzenie badań i zajęć, wymiana naukowa, udostępnianie infrastruktury, tworzenie laboratoriów, organizacja konferencji to tylko kilka przykładów z zaplanowanych działań. Priorytetowo traktujemy badania związane z gazem łupkowym. Dotychczasowe doświadczenia i potencjał pozwolą nam starać się w przyszłości o status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego.”

 

Porozumienie najwięcej korzyści przynosi studentom kierunku inżynieria środowiska obu uczelni. Wydział Agrobioinżynierii UP w Lublinie posiada istotne osiągnięcia w zakresie rekultywacji i zagospodarowania gleb zdegradowanych, gospodarki wodno-ściekowo-osadowej, intensyfikacji procesów naturalnych w oczyszczaniu ścieków. Wydział Inżynierii Środowiska PL ma istotny dorobek i wyposażenie w zakresie technik stosowanych w inżynierii środowiska np. technologii uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, odnawialnych źródeł energii i środowiska wewnętrznego.

 

Pierwsza wspólna konferencja obu uczelni z tematyki inżynierii i kształtowania środowiska zaplanowana jest na czerwiec 2013 r.