Nabór do programu akceleracyjnego Akces NCBR

Zapraszamy do zapoznania się z nowym programem akceleracyjnym oferowanym przez spółkę Akces NCBR.

 

Akces powstał jako spółka celowa Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, aby pełnić rolę akceleratora biznesu, wspierającego komercjalizację innowacyjnych rozwiązań wywodzących się z sektora B+R.

31 marca 2023 r. otworzyliśmy nabór zgłoszeń do pilotażowego programu akceleracyjnego.

 

 

Do składania wniosków zapraszamy:

– startupy ze wszystkich branż, nie starsze niż 5 lat od momentu rejestracji;

– oraz osoby fizyczne, a także uczelnie, instytuty badawcze, instytuty naukowe PAN, konsorcja jednostek naukowych i inne podmioty, jednak warunkiem dopuszczenia zgłoszenia do etapu kwalifikacji (preselekcji) i selekcji jest gotowości do założenia startupu.

 

Projekty powinny dotyczyć pomysłów, który przeszły weryfikację POC (Proof Of Concept), doszły do etapu MVP (Minimum Viable Product) lub są wynikami przeprowadzonych przez zgłaszającego prac B+R.

Projekty powinny znajdować się na poziomie gotowości technologicznej (TRL) 3 lub wyższym.

Zgłoszone pomysły będziemy oceniali pod kątem potencjału komercjalizacji, innowacyjności i przewag konkurencyjnych.

 

Etapy akceleracji i maksymalna kwota wsparcia, jakie można uzyskać:

  1. Mentoring

Wyspecjalizowane usługi doradcze o wartości do 100 tys. zł, których celem jest komercyjny rozwój produktu/usługi, przygotowanie i wdrożenie koncepcji rozwoju i przygotowanie spółki do pozyskania kapitału na dalszy rozwój projektu.

  1. Grant

Dofinansowanie spółki, której projekt został zakwalifikowany do akceleracji w wysokości do 300 tys. zł z przeznaczeniem na rozwój, adekwatnie do ustalonych podczas mentoringu potrzeb projektu.

  1. Inwestycja

Bezpośrednia inwestycja o wartości do 600 tys. zł w spółkę realizującą projekt.

 

Realizacja projektu przyczynić się ma do komercjalizacji wyników badań z sektora innowacji i B+R i  ułatwienia dostępu do potencjalnych inwestorów. Dodatkowym atutem jest etap mentoringu, który pozwoli na nabycie przez beneficjentów wiedzy z zakresu biznesu i wdrożenia produktu lub usługi na rynek.

Docelowo, program akceleracyjny wpłynąć ma na podniesienie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki.

 

Rozpoczęcie naboru: 31 marca 2023 r.

Zakończenie naboru: 30 kwietnia 2023 r.

Forma zgłoszenia: Formularz Zgłoszeniowy + Załączniki na adres e-mail:

Ogłoszenie o naborze znajduje się pod adresem:

https://akces-ncbr.pl/zaproszenie-do-skladania-wnioskow-w-dzialaniu-pilotazowym-do-programu-akceleracyjnego-akces-ncbr-sp-z-o-o/