Innowacyjność w nauczaniu weterynarii

 

Sukcesem dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zakończył się ostatni konkurs Programu „Uczenie się przez całe życie” firmowany przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) Komisji Europejskiej. Pierwszego  października 2012 Wydział Medycyny Weterynaryjnej rozpoczął realizację projektu pt „Wykorzystanie wirtualnych problemów / wirtualnych pacjentów w weterynaryjnych naukach podstawowych” (Use of virtual problems/virtual patients in veterinary basic sciences)  pełniąc w nim odpowiedzialną funkcję koordynatora.

 

Projekt  realizowany jest wspólnie z Uniwersytetem Medycyny Weterynaryjnej w Hannowerze, Uniwersytetem Szent Istvan w Budapeszcie (Wydział Medycyny Weterynaryjnej) oraz firmą Instruct AG   z Monachium. 

 

Zawód lekarza weterynarii jest jedną z priorytetowch profesji w Unii Europejskiej. Podlega on prawnym uregulowaniom, tak unijnym jak i krajowym, dotyczącym kwalifikacji absolwentów. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia studentów związane jest nie tylko z nowoczesną bazą dydaktyczną i kwalifikowaną kadrą, ale także wymaga rosnącego udziału badań naukowych w zakresie metodologii kształcenia, oceny efektów kształcenia oraz stosowania współczesnych standardów pedagogicznych opartych na naukowych podstawach.

 

Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom autorzy projektu stworzyli koncepcję innowacyjnego podejścia do nauczania przedmiotów teoretycznych studentów medycyny weterynaryjnej w oparciu o analizę tzw. wirtualnych problemów (pacjentów). Takie podejście w założeniu ma zapewnić integrację pomiędzy wiedzą teoretyczną i praktyczną, poprawić efektywność przyswajania wiedzy w celu podniesienia motywacji studentów i ich umiejętności kompleksowego podejścia do zawodu jak również udoskonalenia umiejętności kognitywnych. 

 

„Kreatywność oraz większe zaangażowanie studenta w proces samokształcenia powinny stanowić gwarancję efektywniejszego przyswajania wiedzy. Samodzielne rozwiązywanie konkretnych problemów, wymagających wykorzystywania wiedzy z zakresu nauk podstawowych, przedklinicznych i klinicznych spowoduje, że student więcej zapamięta i lepiej przyswoi wiedzę, która jest od niego wymagana na egzaminach oraz będzie mu przydatna w późniejszej pracy zawodowej.” – podkreśla prof. dr hab. Zbigniew Grądzki

 

Celem projektu jest naukowa ocena przydatności innowacyjnych metod przyswajania wiedzy w celu zwiększenia efektywności kształcenia studentów. Realizacja tego celu zakłada stworzenie banku 30 „wirtualnych problemów”, po 10 przez każdy Uniwersytet,  opracowywanych  na bazie zawodowej wiedzy z zakresu nauk podstawowych, przedklinicznych i klinicznych. 

 

„Studenci rozpoczynający naukę na kierunku weterynaria przeważne czują się rozczarowani dużą ilością przedmiotów teoretycznych, z uwagi na wrażenie ich słabego bezpośredniego powiązania z wiedzą zawodową. Liczymy, że projekt pozwoli na ukazanie, że wiedzy teoretycznej – miedzy innymi takich przedmiotów jak biochemia, fizjologia, patofizjologia – można uczyć w sposób niekonwencjonalny, kreatywny i przyjemny.” – podkreśla prof. dr hab. Marta Kankofer.  

 

Opracowane materiały będą podlegały ocenie merytorycznej, pedagogicznej oraz technicznej  przy wykorzystaniu metod naukowych opartych o współczesne standardy pedagogiczne, wiedzę profesjonalną oraz nowoczesne techniki informatyczne. Po zakończeniu tego etapu materiały będą udostępnione studentom poprzez umożliwienie dostępu do platformy cyfrowej oraz wykorzystywane w procesie nauczania. 

 

Kolejnym etapem projektu będzie ocena przydatności stworzonych wirtualnych problemów w efektywnym przyswajaniu wiedzy, zwiększeniu jego atrakcyjności oraz samokształceniu. W tym celu planuje się wykorzystanie metod statystycznych do analizy i oceny ankiet studenckich oraz wniosków formułowanych przez grupy dyskusyjne.

 

W ramach procesu upowszechniania efektów realizacji projektu przewiduje się udostępnienie opracowanych materiałów studentom pozostałych wydziałów krajowych i europejskich. Opracowane statystycznie wyniki będą opublikowane podczas krajowych i zagranicznych spotkań a także w międzynarodowych i krajowych czasopismach naukowych. 

 

Informacje o projekcie będą się pojawiały sukcesywnie  na tworzonej właśnie stronie www.vetvip.eu