Wybrane publikacje pracowników Instytutu Żywienia Zwierząt i Bromatologii

  

Sprawozdanie z prowadzenia w 2017 r. badań podstawowych
Ochrona zdrowia zwierząt
Badania nad nowatorskimi metodami ograniczania występowania chorób i pasożytów zwierząt gospodarskich w warunkach produkcji ekologicznej

 

  

 

Publikacje dydaktyczne

1. Czech. A., Klebaniuk R. (red.) 2012. Zastosowanie lnu i inuliny w żywieniu i żywności: współczesne tendencje w produkcji żywności na tle wymogów zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Wyd. SRRiLPP "Progress".

2. Grela E. R., 2001. Dodatki w żywieniu bydła. Wyd. PPH „VIT-TRA”.

3. Grela E. R., 2014. Żywienie świń (W: Hodowla i chów świń). WUP Lublin, 168-203.

4. Grela E. R., Skomiał J., 2014. Zalecenia żywieniowe i wartość pokarmowa pasz dla świń. Normy żywienia świń. IFiŻZ PAN, Jabłonna.

5. Grela E.R. (red.) 2010. Lucerna w żywieniu ludzi i zwierząt. Cześć 1. Wyd. SRiLPP „Progress”.

6. Grela E.R. (red.) 2012. Lucerna w żywieniu ludzi i zwierząt. Część 2. Wyd. SRiLPP „Progress”.

7. Grela E.R. (red.), 2011. Chemia i biotechnologia w produkcji zwierzęcej. PWRiL Warszawa.

8. Grela E.R., 2015. Żywienie tuczników. W: Żywienie zwierząt i paszoznawstwo, pod red. D. Jamroz. PWN Warszawa, 268-288.

9. Grela E.R., Kowalczuk-Vasilev E., (red.) 2012. Odnawialne źródła energii w rolnictwie i ochronie środowiska. Wyd. SRiLPP „Progress”.

10. Grela E.R., Skomiał J. (red.), 2015. Zalecenia żywieniowe i wartość pokarmowa pasz dla świń. Wyd. II uzupełnione. IFiŻZ PAN, Jabłonna.

11. Jeroch H., Lipiec A. (red.) 2012. Pasze i dodatki paszowe. PWRiL Warszawa.

12. Jeroch H., Lipiec A., Hansjörg A., Zentek J., Grela E.R., Bellof G., 2016. Körnerleguminosen als Futter- und Nahrungsmittel. Wyd. DLG-Verlag, Frankfurt, Niemcy

13. Jeroeh H., Jankowski J., Lipiec A., Kozłowski K., Matusevicius P., Mikołajczak J., Schdne F., 2013. Pasze rzepakowe w żywieniu zwierząt. UWM w Olsztynie.

14. Lipiec A., Pisarski R.K., 2010. Paszoznawstwo. WUP w Lublinie.

15. Nawrocki L., Grela E.R., 2011. Technika i zasady w żywieniu świń. WWR, Poznań.

16. Studziński T., Grela E., Tatara M., Klebaniuk R., 2006. Fizjologiczne uwarunkowania żywienia krów. W: Żywienie bydła, pod redakcją Jana Mikołajczaka. Wyd. ATR Bydgoszcz.

17. Studziński T., Matras J., Grela E.R., Valverde Piedra J.L., Truchliński J., Tatara M.R., 2006. Minerals: functions, requirements, excessive intake and toxicity. In: R. Mosenthin, J. Zentek and T. Żebrowska (Eds). Biology of Nutrition in Growing Animals. Elsevier, Edinburgh, London, New York, Oxford, Philadelphia, St Louis, Sydney, Toronto, 2006, pp. 467 – 509.

 

 

Wykaz ważniejszych publikacji

Pracowników Instytutu Żywienia Zwierząt i Bromatologii

2016 r.

1. Al-Yasiry A. R. M., Kiczorowska B., 2016. Frankincense – therapeutic properties. Kadzidłowiec – właściwości terapeutyczne. Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej 70, 380-391.

2. Flis M., Zarzeczny J., Grela E. R., Gugała D., 2016. Wścieklizna w województwie lubelskim – efektywność szczepień profilaktycznych lisów wolno żyjących oraz ich wpływ na populacje zwierząt dzikich w ostatnim dziesięcioleciu. Medycyna Weterynaryjna 72, 8, 511-516.

3. Grela E. R., 2016. Behawioralne następstwa nieprawidłowego żywienia zwierząt. Życie Weterynaryjne 91, 2, 93-96.

4. Grela E. R., 2016. Roślinne koncentraty białkowe w żywieniu zwierząt. Wiadomości. Zootechniczne 54, 1, 288, 89-96.

5. Grela E. R., Kowalczyk-Pecka D., Hanczakowska E., Matras J., 2016. Effect of inulin and a probiotic supplement in the diet of pigs on selected traits of the gastrointestinal microbiome. Medycyna Weterynaryjna 72, 7, 448-452.

6. Hanczakowska E., Niwińska B., Grela E. R., Węglarzy K., Okoń K., 2016. The effect of supplementing sodium butyrate containing feed with glutamine and/or glucose on the structure of the piglet digestive tract and selected blood indices. Annals of Animal Science 16, 4, 1127-1139.

7. Jarosz Ł., Kwiecień M., Marek A., Grądzki Z., Winiarska-Mieczan A., Kalinowski M., Laskowska E., 2016. Effects of feed supplementation with glycine chelate and iron sulfate on selected parameters of cell-mediated immune response in broiler chickens. Research in Veterinary Science 107, 68-74.

8. Kiczorowska B., Al-Yasiry A.L.M., Samolińska W., Marek A., Pyzik E., 2016. The effect of dietary supplementation of the broiler chicken diet with Boswellia serrataresin on growth performance, digestibility, and gastrointestinal characteristics, morphology, and microbiota. Livestock Science 191, 117-124.

9. Kiczorowska B., Samolińska W., Al-Yasiry A. R. M., Kowalczyk-Pecka D., 2016. Effect of Boswellia serrata dietary supplementation on growth performance, gastrointestinal microflora, and morphology of broilers. Annals of Animal Science 16, 3, 835-849.

10. Kiczorowska B., Samolińska W., Andrejko D., 2016. Effect of micronized pea seeds (Pisum sativum L.) as a substitute of soybean meal on tissue fatty acid composition and quality of broiler chicken meat. Animal Science Journal 87, 11, 1396-1406.

11. Klebaniuk R., Grela E. R., Bąkowski M., Zając M., Olcha M., 2016. Behawioralne następstwa nieprawidłowego żywienia bydła. Przegląd Hodowlany 2, 9-13.

12. Klebaniuk R., Kochman G., Kowalczuk-Vasilev E., Grela E.R., Bąkowski M., Olcha M., Dunster F., 2016. Energy efficiency of diet for periparturient dairy cows supplemented with free fatty acids or glucogenic additives. Medycyna Weterynaryjna 72, 12, 760-767.

13. Klebaniuk R., Kowalczuk-Vasilev E., Bąkowski M., Widz J., Olcha M., Zając M., 2016. Effect of herbal mixture in beef cattle diets on nutrient digestibility. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Animal Science 56 (2).

14. Klebaniuk R., Puchala M., Widz J., Kowalczuk-Vasilev E., 2016. Ocena jakości mleka w wybranych gospodarstwach nisko- i wielkotowarowych. Przegląd Hodowlany 1, 3-6.

15. Klikocka H., Cybulska M., Barczak B., Narolski B., Szostak B., Kobiałka A., Nowak A., Wójcik E., 2016. The effect of sulphur and nitrogenfertilization on grain yield and technological quality of spring wheat. Plant, Soil and Environment 62, 5, 230-236.

16. Kwiatkowska K., Kwiecień M., Winiarska-Mieczan A., Bąkowski M., 2016. Wpływ chelatu glicynowego miedzi na parametry fizykochemiczne, morfometryczne i wytrzymałościowe kości piszczelowych kurcząt. Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska, sectio EE Zootechnica 34, 1, 1-14.

17. Kwiecień M., Winiarska-Mieczan A., Milczarek A., Klebaniuk R., 2016. Biological Response of Broiler Chickens to Decreasing Dietary Inclusion Levels of Zinc Glycine Chelate. Biological Trace Element Research, 1–10 DOI: 10.1007/s12011-016-0743-y.

18. Kwiecień M., Winiarska-Mieczan A., Milczarek A., Tomaszewska E., Matras J., 2016. The effect of dietary supplementation of the broiler Chicken diet with Boswellia serrataresin on growth performance, digestibility, and gastrointestinal characteristics, morphology, and microbiota. Livestock Science 191, 43-50.

19. Ognik K., Cholewińska E., Sembratowicz I., Grela E. R., Czech A., 2016. The potential of using plant antioxidants to stimulate antioxidant mechanisms in poultry. World’s Poultry Science Journal 72, 2, 291-298.

20. Pietrzak K., Grela E. R., 2016. Effect of alfalfa protein concentrate (APC) supplementation to fattener diets on performance, carcass traits and meat quality Annals of Animal Science 16, 3, 811-823.

21. Rusinek-Prystupa E., Marzec Z., Sembratowicz I., Samolińska W., Kiczorowska, B. Kwiecień M., 2016. Content of selected minerals and active ingredients in teas containing Yerba Mate and Rooibos. Biological Trace Element Research 171, 1, 266-275.

22. Szostak B., Przykaza Ł., 2016. The effect of season on semen parameters in cross- bred boars and phenotypic correlations between semen characteristics in different seasons. Journal of Central European Agriculture 17, 2, 252-259.

23. Tomaszewska E., Dobrowolski P., Kwiecień M., 2016. Intestinal alterations,basal hematology, and biochemical parameters in adolescent rats fed different sources of dietary copper. Biological Trace Element Research 171,1, 185-191,

24. Tomaszewska E., Dobrowolski P., Kwiecień M., Wawrzyniak A., Burmańczuk N., 2016. Comparison of the effect of a standard inclusion level of inorganic zinc to organic form at lowered level on bone development in growing male ross broiler chickens. Annals of Animal Science 16, 2, 507-519.

25. Tomaszewska E., Dobrowolski P., Winiarska-Mieczan A., Kwiecień M., Tomczyk A., Muszyński S., Radzki R.P., 2016. Alteration in bone geometric and mechanical properties, histomorphometrical parameters of trabecular bone, articular cartilage, and growth plate in adolescent rats after chronic co-exposure to cadmium and lead in the case of supplementation with green, black, red and white tea. Environmental Toxicology and Pharmacology 46, 36-44.

26. Tomaszewska E., Kwiecień M., Dobrowolski P., Klebaniuk R., Muszyński S., Olcha M., Blicharski T., Grela E. R., 2016. Dose-dependent effects of probiotic supplementation on bone characteristic and mineralization in female turkeys. Animal Production Science. AN16289, Accepted 08 September 2016.

27. Winiarska-Mieczan A., Kwiecień M., 2016. The effect of exposure to Cd and Pb in the form of a drinking water or feed on the accumulation and distribution of these metals in the organs of growing wistar rats. Biological Trace Element Research. 169, 2, 230-236.

28. Winiarska-Mieczan A., Kwiecień M., Grela E. R., Tomaszewska E., Klebaniuk R., 2016. The chemical composition and sensory properties of raw, cooked and grilled thigh meat of broiler chickens fed with Fe-Gly chelate. Journal of Food Science and Technology 53, 10, 3825-3833.

29. Winiarska-Mieczan A., Kwiecień M., Kwiatkowska K., Krusiński R., 2016. Breakfast cereal as a source of sodium, potassium, calcium and magnesium for school-age children. Journal of Elementology 21, 2, 574-581.

30. Wlazło Ł., Nowakowicz-Dębek B., Kapica J., Kwiecień M. M., Pawlak H., 2016. Removal of ammonia from poultry manure by aluminosilicates. Journal Environmental Management 183, 722-725.

2015 r.

1. Bubel F., Dobrzański Z., Gaweł A., Pogoda-Sewerniak K., Grela E.R., 2015. Effect of humic-plant feed preparations on biochemical blood parameters of laying hens in deep litter housing system. Polish Journal of Veterinary Sciences 18, 1, 131-139.

2. Czech A., Grela E.R., Ognik K., 2015. Effect of frying on nutrients content and fatty acid composition of muscles of selected freezing seafood’s. Journal of Food and Nutrition Research 3, 1, 9-14.

3. Czech A., Ognik K., Klebaniuk R., Stępniowska A., 2015. Chemical characteristic of the feed mixtures containing raw and extruded flax seeds. Charakterystyka chemiczna mieszanek paszowych zawierających surowe i ekstrudowane nasiona lnu. Przemysł chemiczny 94, 6, 960-966.

4. Grela E.R., 2015. Optymalizacja żywienia rosnących świń w aspekcie fizjologicznym i ekonomicznym. Magazyn Weterynaryjny. Choroby świń 6, 42-49.

5. Grela E.R., Pietrzak K., 2015. Pig in the art, culture, religion and investigations. Materiały konferencyjne z XLIV Scientific Session „Nutrition of livestock, companion and wild animals”. Warszawa, 16-17 czerwca 2015.

6. Grela E.R., Skomiał J. (red.), 2015. Zalecenia żywieniowe i wartość pokarmowa pasz dla świń. Wyd. II uzupełnione. IFiŻZ PAN, Jabłonna.

7. Grela E.R., Soszka M., Sobolewska S., Pecka S., 2015. Efektywność żywienia świń w systemie ekologicznym lub konwencjonalnym z uwzględnieniem bezpiecznych dodatków paszowych. W: Ginalska B. (red.) Wyniki badań naukowych w produkcji zwierzęcej i możliwości zastosowania w praktyce. CDR Radom, 78-81. ISBN 978-83-63411-51-0.

8. Hanczakowska E., Świątkiewicz M., Grela E.R., 2015. Effect of dietary inclusion of a herbal extract mixture and different oils on pig performance and meat quality. Meat Science 108, 61-66.

9. Kiczorowska B., Andrejko D., Winiarska-Mieczan A., Samolińska W., Rusinek-Prystupa E., 2015. Modyfikacje podstawowego składu chemicznego z uwzględnieniem ilościowych i jakościowych zmian zawartości węglowodanów w ziarnie pszenicy pod wpływem procesów termicznych. Żywność, Nauka, Technologia Jakość 1, 98, 116-130. DOI: 10.15193/zntj/2015/98/009.

10. Kiczorowska B., Klebaniuk R., Bąkowski M., Al-Yasiry A.R.M., 2015. Culinary herbs – the nutritive value and content of minerals. Journal of Elementology 20, 3, 599-608. DOI: 10.5601/jelem.2014.19.4.739.

11. Kiczorowska B., Samolińska W., Al-Yasiry A.R.M., Winiarska-Mieczan A., Kwiecień M., 2015. Wartość odżywcza mięsa drobiowego pochodzącego z produkcji konwencjonalnej i ekologicznej. Problemy Higieny i Epidemiologii 96, 3, 598-602.

12. Kiczorowska B., Samolińska W., Grela E.R, Andrejko D., 2015. Efektywność dodatku naświetlanych promieniami podczerwonymi nasion grochu w mieszankach na wybrane wskaźniki produkcyjne i status zdrowotny kurcząt brojlerów. Medycyna Weterynaryjna 71, 9, 583-588.

13. Kiczorowska B., Samolińska W., Kwiecień M., Winiarska-Mieczan A., Rusinek-Prystupa E., Al-Yasiry A.R.M. 2015. Nutritive value and contents of minerals in eggs produced in large-scale, courtyard and organic systems.. Journal of Elementology 20, 4, 887-898. DOI: 10.5601/jelem.2014.19.4.701.

14. Kiczorowska B., Samolińska W., Marczuk J., 2015. Probiotyki – proekologiczne dodatki w żywieniu krów mlecznych a jakość mleka. Monografia pt.: Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej na tle ochrony środowiska i standardów Unii Europejskiej”. Monografia pod red. Romaniuk W. i Jakowska-Huflejt H., Wyd. Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Oddz. w Warszawie, 98-105. ISBN 978-83-62416-93-6.

15. Klebaniuk R., Grela E.R., 2015. W: (red.):. Sposoby i nowe systemy żywienia bydła ze szczególnym uwzględnieniem produkcji ekologicznej. Puławy, 26.05.2015.

16. Klebaniuk R., Grela E.R., 2015. Wykorzystanie proekologicznych materiałów i dodatków paszowych w nowych systemach bydła. W: Ginalska B. (red.) Wyniki badań naukowych w produkcji zwierzęcej i możliwości zastosowania w praktyce. CDR Radom, 82-87. ISBN 978-83-63411-51-0

17. Klebaniuk R., Kowalczuk-Vasilev E., Rocki G., Matras J., Olcha M., Bąkowski M., 2015. Effect of glucogenic additive in transition dairy cow diets of varying ruminal starch degradability on blood metabolic profile. (Wpływ dodatku preparatu glukogennego do dawek o różnej podatności skrobi na rozkład w żwaczu na profil metaboliczny krwi krów w okresie przejściowym). Annales Univ. Mariae Curie-Skłodowska, sect. EE 33, 4, 71-81.

18. Klikocka H., Szostak B., Gaj R., Głowacka A., Narolski B., 2015. Pobranie fosforu z ziarnem pszenżyta jarego na tle uprawy roli i nawożenia mineralnego oraz właściwości chemicznych gleby. Polish Journal of Agronomy 21, 3-10.

19. Klikocka H., Szostak B., Gaj R., Głowacka A., Narolski B., 2015. Zawartość i pobranie fosforu przez ziarno pszenżyta jarego na tle uprawy roli i nawożenia mineralnego oraz właściwości chemicznych gleby. Fosfor – współczesne wyzwania dla rolnictwa i środowiska. Materiały konferencyjne. Puławy, 15-16 czerwiec 2015 r. – Puławy, 98 -99. ISBN 789-83-7562-189-1

20. Kwiecień M. Winiarska-Mieczan A., Majewska A. Kiczorowska B., 2015. Ocena wartości odżywczej przedszkolnych racji pokarmowych ze szczególnym uwzględnieniem składników mineralnych. Problemy Higieny i Epidemiologii 96, 4, 742-745.

21. Kwiecień M., Kasperek K., Grela E.R., Jeżewska-Witkowska G., 2015. Effect of caponization on the production performance, slaughter yield and fatty acid profile of muscles of Greenleg Partridge cocks. Journal of Food Science and Technology 52, 11 7227-7235.

22. Kwiecień M., Samolińska W., Bujanowicz-Haraś B., 2015. Effects of iron–glycine chelate on growth, carcass characteristic, liver mineral concentrations and haematological and biochemical blood parameters in broilers. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition. Article first published online: 13 apr 2015. DOI: 10.1111/jpn.12322.

23. Kwiecień M., Winiarska-Mieczan A., Valverde Piedra J., Bujanowicz-Haraś B., Chałabis-Mazurek A., 2015. Effects of copper glycine chelate on selected parameters carcasses, liver and fecal mineral concentrations, haematological and biochemical blood parameters in broilers. Agricultural and Food Science 24, 92-103.

24. Lipiec A., Gruszecki T.M., Warda M., Bojar W., Junkuszew A., Kulik M., Greguła-Kania M., 2015. Nutritional well-being of sheep under free-range grazing system on natural dry grasslands. Medycyna Weterynaryjna 71, 1, 41-45.

25. Matras J., Klebaniuk R., Bąkowski M., 2015. Impact of extruded linseed in dairy cow diets on blood plasma indices. Materiały konferencyjne z XLIV Scientific Session „Nutrition of livestock, companion and wild animals”. Warszawa, 16-17 czerwca 2015, 29.

26. Olcha M., KlebaniukR., Grela E.R., 2015. Wpływ warunków środowiskowo-siedliskowych na skład chemiczny i użyteczność wybranych ziół. The influence of environmental and habitat conditions on chemical composition and utility of selected herbs. Rozdział w Monografii: Chrzanowska J, Różański H. (red) pt.: „Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne i żywność funkcjonalna”. Krosno-Wrocław, 301-316. ISBN 978-83-64457-16-6.

27. Pietrzak K., Grela E.R., 2015. Influence of alfalfa protein concentrate dietary supplementation on blood parameters of growing-finishing pigs. Bull. Vet. Inst. Pulawy 59, 393-399.

28. Pietrzak K., Grela E.R., 2015. The effects of adding lucerne protein concentrate to diets on the reproductive traits and blood metabolic profiles of sows and piglets. Journal of Animal and Feed Sciences 24, 3, 216-225.

29. Pietrzak K., Grela E.R., 2015. Wpływ dodatku preparatu białkowego z lucerny (APC) w mieszankach dla loch i prosiąt na strawność podstawowych składników pokarmowych i frakcji włókna detergentowego. Annales Univ. Mariae Curie-Skłodowska, sect. EE 33, 1, 17-25.

30. Sobolewska S., Grela E.R., 2015. Effect of inulin extract or inulin-containing plant supplement on short-chain fatty acids in large intestine and jejunum histology of fatteners. Medycyna weterynaryjna 71, 7, 432-435.

31. Szostak B., Apostolov A., Marchev J., 2015. The influence of the libido of Polish Large White boars on their ejaculates. Bulg. J. Agric. Sci. 2015, 2, 394–398.

32. Szostak B., Przykaza Ł., Apostolov A., 2015. The effect of season on semen parameters in Polish Landrace and Polish Large white boars and phenotypic correlations between semen characteristics in different seasons. Bulg. J. Agric. Sci. 5, 1049-1053.

33. Szostak B., Przykaza Ł., Stasiak A., 2015. The effect of growth rate and lean meat content in Polish Large White boars on their semen characteristics. Polish Journal of Natural Science 30, 4, 359-366.

34. Szostak B., Stasiak A., Gonet M., 2015. Poubojowa ocena narządów rozrodczych loch – cenne źródło informacji o problemach rozrodczych na fermie świń. Przegląd Hodowlany 5, 25-27.

35. Szostak B., Stasiak A., Przykaza Ł., 2015. The effect of naked oats (Avena nuda L.) used in feeding gilts on their sexual activity. Archives Anim. Breed. 58, 7-11.

36. Tomaszewska E., Winiarska-Mieczan A., Dobrowolski P., 2015. Hematological and serum biochemical parameters of blood in adolescent rats and histomorphological changes in the jejunal epithelium and liver after chronic exposure to cadmium and lead in the case of supplementation with green tea vs black, red or white tea. Experimental and Toxicologic Pathology 67, 331-339. DOI:10.1016/j.etp.2015.02.005.

37. Tomaszewska E., Winiarska-Mieczan A., Dobrowolski P., 2015. The lack of protective effects of tea supplementation on liver and jejunal epithelium in adult rats exposed to cadmium and lead. Environmental Toxicology and Pharmacology. DOI:10.1016/j.etap.2015.09.002.

38. Winiarska-Mieczan A., Kwiecień M. Kwiatkowska K., Krusiński R. Kiczorowska B., 2015. Ocena preferencji w wyborze owoców wśród dzieci w wieku przedszkolnym. Problemy Higieny i Epidemiologii 96, 4, 737-741.

39. Winiarska-Mieczan A., Kwiecień M., 2015. The effect of exposure to Cd and Pb in the form of a drinking water or feed on the accumulation and distribution of these metals in the organs of growing Wistar rats. Biological Trace Element Research. DOI 10.1007/s12011-015-0414-4.

40. Winiarska-Mieczan A., Kwiecień M., 2015. The effects of copper-glycine complexes on chemical composition and sensory attributes of raw, cooked and grilled chicken meat. Journal of Food Science and Technology 52, 7, 4226-4235. DOI: 10.1007/s13197-014-1510-8.

41. Winiarska-Mieczan A., Kwiecień M., Krusiński R., 2015. The content of cadmium and lead in canned fish available in the Polish market. Journal of Consumer Protection and Food Safety 10, 165-169. DOI: 10.1007/s00003-015-0933-0.

42. Wójciak K.M., Neffe-Skocińska K., Grela E.R., Dolatowski Z.J., 2015. Zastosowanie mięsa wieprzowego pochodzącego z tuczników skarmianych mieszanką paszową z dodatkiem preparatu białkowo-ksantofilowego z lucerny do produkcji potencjalnie probiotycznej kiełbasy dojrzewającej. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 4, 101, 85-98.

2014 r.

1. Grela E. R., 2014. Witaminy i dodatki paszowe (W: Zalecenia żywieniowe i wartość pokarmowa pasz dla świń. Normy żywienia świń). IFiŻZ PAN, Jabłonna 27-32, 40-45. ISBN 978-83-933604-5-1.

2. Grela E. R., Hańczakowska E., Kowalczuk-Vasilev E., 2014. Correlations between cholesterol content, fatty acid composition and health lipid indices in fat of chosen tissues and organs of finishing pigs. Polish Journal of Veterinary Sciences 17, 3, 535-537.

3. Grela E. R., Ognik K., Czech A., Matras J., 2014. Quality assessment of eggs from laying hens fed a mixture with lucerne protein concentrate. Journal of Animal and Feed Sciences 23, 3, 236-243.

4. Grela E. R., Sobolewska S., 2014. Inulina i surowce inulinodajne w żywieniu zwierząt i ludzi (W: Ekstrakty inuliny jako prebiotyczne dodatki paszowe dla zwierząt monogastrycznych). Jabłonna-Lublin-Radom 14-24. ISBN 978-83-63411-25-1.

5. Grela E. R., Sobolewska S., Kowalczuk-Vasilev E., Krasucki W., 2014. Effect of dietary inulin source on piglet performance, immunoglobulin concentration, and plasma lipid profile. Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy 58, 453-458.

6. Grela E. R., Sobolewska S., Roziński T., 2014. Effect of inulin extracts or inulin-containing plant supplement on blood lipid indices and fatty acid profile in fattener tissues. Polish Journal of Veterinary Sciences 17, 1, 93-98.

7. Hańczakowska E., Niwińska B., Grela E. R., Węglarzy K., Okoń K.., 2014. Effect of dietary glutamine, glucose and/or sodium butyrate on piglet growth, intestinal environment, subsequent fattener performance, and meat quality. Czech Journal of Animal Science 59, 10, 460-470.

8. Klebaniuk R., Bąkowski M., Rocki G., Kowalczuk-Vasilev E., 2014. The effect of flaxseed added to calves’ diets on production indices and meat composition. Roczniki Naukowe PTZ 10, 1, 23-34.

9. Klebaniuk R., Grela E. R., Kowalczuk-Vasilev E., Olcha M., Góźdź J., 2014. Efektywność stosowania mieszanek ziołowych w ekologicznym chowie bydła. Wiadomości zootechniczne LII, 3, 56-63.

10. Klebaniuk R., Grela E.R., Kowalczuk-Vasilev E., Mariusz Florek, Góźdź J., Pecka S., Danek-Majewska A., Olcha M., 2014. Ochrona zdrowia zwierząt. Wpływ ekologicznych dodatków ziołowych w żywieniu zwierząt w tym ryb, na ich zdrowotność z uwzględnieniem efektów produkcyjnych (W: Wyniki badań z zakresu rolnictwa ekologicznego realizowanych w 2013 roku). MRiRW, Warszawa –Falenty 419-433. ISBN 978-83-62178-80-3.

11. Kwiecień M., Winiarska-Mieczan A., Pałyszka M., Kwiatkowska K., 2014. Effects of chicken feed herbal additives on the breeding performance, slaughter yield and mechanical and morphometric parameters of chicken tibia bones. Medycyna Weterynaryjna-Veterinary Medicine-Science and Practice 70, (5), 280-286.

12. Kwiecień M., Winiarska-Mieczan A., Zawiślak K., Sroka Sz., 2014. Effect of copper glycinate chelate on biomechanical, morphometric and chemical properties of chicken femur. Annals of Animal Science 14, (1), 127-139.

13. Lipiec A., Pisarski R., 2014. Changes in saccharides and water solubility index of extrudates as affected by proportion of corn grit and oat bran. Ciencia e Tecnica Vitivinicola 29, 1, 186-192.

14. Matras J., Kowalczuk-Vasilev E., Klebaniuk R., Grela E. R., 2014. Influence of two flaxseed varieties, differing in fatty acid profile, in dairy cow diets on selected blood indices and reproduction. Medycyna Weterynaryjna-Veterinary Medicine-Science and Practice 70, (7), 422-427.

15. Rechulicz J., Ognik K., Grela E. R., 2014. The effect of adding protein-xanthophylls concentrate (PX) from alfalfa ( Medicago sativa) on growth parameters and redox profile in muscles of carp, Cyprinus carpio (L.). Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 14, 3, 697-703.

16. Samolińska W., Kiczorowska B., 2014. Ocena sposobu żywienia kobiet uczestniczących w zajęciach fitness na tle aktualnych zaleceń żywieniowych. Problemy Higieny i Epidemiologii 95, (2), 339-345.

17. Sobolewska S., Grela E. R., 2014. The effect of inulin extraction method or powder from inulin producing plants additives to mixtures for fatteners on performance, carcass traits and meat quality. Annals of Animal Science 14, 4, 911-920.

18. Sobolewska S., Samolińska W., Skomiał J., Grela E. R., 2014. Effect of inulin content and extract type on short-chain fatty acid concentration in the large intestine and lipid parameters in fattener blood. Medycyna Weterynaryjna-Veterinary Medicine-Science and Practice 70, (5), 296-301.

19. Tomaszewska E., Dobrowolski P., Kwiecień M., Burmańczuk N., Badzian B., Szymańczyk S., Kurlak M., 2014. Alterations of liver histomorphology in relation to copper supplementation in inorganic and organic form in growing rats. Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy 58, 479-486.

20. Winiarska-Mieczan A., 2014. Cadmium, lead, copper and zinc in breast milk in Poland. Biological Trace Element Research 157, 36-44.

21. Winiarska-Mieczan A., 2014. Content of Na, K, Ca AND Mg in complementary infant food. Journal of Elementology 19, (2), 587-596.

22. Winiarska-Mieczan A., 2014. Cumulative rate and distribution of Cd and Pb in the organs of adult male Wistar rats during oral exposure. Environmental Toxicology and Pharmacology 38, (3), 751-760.

23. Wlazło Ł., Nowakowicz-Dębek B., Tyczyna L., Kwiecień M., Bis-Wencel H., Trawińska B., 2014. Zastosowanie bentonitu sodowego jako sorbentu amoniaku. Przemysł chemiczny 93/8, 1383-1385.

2013 r.

1. Bubel F., Grela E. R., Dobrzański Z., Pogoda-Sewerniak K., 2013. Wpływ minerlano-roślinnych preparatów paszowych na profil mineralny krwi kur nieśnych w chowie ściółkowym. Medycyna Weterynaryjna 69, (10), 616-621.

2. Grela E. R., Pietrzak K., Sobolewska S., Witkowski P., 2013. Effect of inulin and garlic supplementation in pig diets. Annals of Animal Science 13 (1), 63-71.

3. Grela E., Pietrzak K., 2013. Influence of protein-xantophyll concentrate of alfalfa on growth performance and carcass value of growing-finishing pigs. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sec. EE Zootechnica XXXI, 3, 10-17.

4. Grela E.R., Pietrzak K., Kowalczuk-Vasilev E., Klebaniuk R., 2013. Performance, pork quality and fatty acid composition of entire males, surgically castrated or immunocastrated males, and female pigs reared under organic system. Polish Journal Veterinary Science 16, 1, 107-114.

5. Grela E.R., Pietrzak K., Kowalczuk-Vasilev E., Klebaniuk R., Borucka B., 2013. Analiza chemiczna składu koncentratu białkowo-ksantofilowego. Analysis of chemical composition of protein-xanthophyll concentrate. Przemysl chemiczny 92, 8, 1484-1488.

6. Gryzińska M., Krauze M., Klebaniuk R., Strachecka A., 2013. Influence of gender and age on haematological indicators of Polbar’s breed chickens. Acta Veterinaria-Beograd 63, 5-6, 601-608.

7. Jeroeh H., Jankowski J., Lipiec A., Kozłowski K., Matusevicius P., Mikołajczak J., Schdne F., 2013. Pasze rzepakowe w żywieniu zwierząt. UWM w Olsztynie.

8. Kiczorowska B., 2013. Zmiany wartości odżywczej nasion bobiku (Vicia faba L.) i łubinu wąskolistnego (Lupinus Angustifolius) naświetlanego promieniami podczerwonymi oraz ich efektywność w odchowie kurcząt brojlerów. Wydawnictwo UP Lublin.

9. Kiczorowski P., Kiczorowska B., Kwiatkowska K., 2013. Zawartość metali ciężkich w wybranych odmianach malin wyprodukowanych na terenie województwa lubelskiego. Problemy Higieny i Epidemiologii 94 (2), 351-353.

10. Klebaniuk R., Bąkowski M., Olcha M., 2013. Effectiveness of mineral-vitamin supplement to complementary feed mixture for dairy cattle nutrition. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sect. EE Zootechnica 2013, XXXI, 4, 30-38.

11. Klebaniuk R., Grela E. R., Olcha M., 2013. Właściwości prozdrowotne mniszka lekarskiego (Taraxacum officinale) w zależności od miejsca pozyskiwania oraz terminu zbioru. Health benefits of dandelion (Taraxacum officinale) depending on lovation sourcing and harvesting time (W: Ziołolecznictwo Biokosmetyki Żywność funkcjonalna). UP we Wrocławiu i WSZ w Krośnie, 162-175. ISBN: 978-83-64457-00-5.

12. Klebaniuk R., Kowalczuk-Vasilev E., Matras J., Grela E.R., 2013. Wartość pokarmowa i przydatność żywieniowa nasion różnych odmian lnu. Nutritive value and dietary utility of different varieties of linseed. (W: Ziołolecznictwo Biokosmetyki Żywność funkcjonalna). UP we Wrocławiu i WSZ w Krośnie, 188-197. ISBN: 978-83-64457-00-5.

13. Kwiecień M., 2013. The effect of copper glycine chelate on the quality of tibia bones in broiler chickens. Medycyna Weterynaryjna 69 (8), 492-498.

14. Kwiecień M., 2013. The effect of iron glycine chelate on the quality of the femur bones in broiler chickens Annales UMCS, sec. EE Zootechnica XXXI (4), 24-34.

15. Matras J., Klebaniuk R., Kowalczuk-Vasilev E., Bąkowski M., 2013. Impact of variety of linseed, fed in different form (rolled or extruded) in dairy cow diets on nutrients’ digestibility. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sec. EE Zootechnica XXXI, 2, 30-38.

16. Niedźwiedzka-Rystwej P., Tokarz-Deptuła B., Pisarski R., Deptuła W., 2013. Subpopulacje limfocytów T. Medycyna Weterynaryjna 69 (8), 461-465.

17. Tokarz-Deptuła B., Śliwa-Dominiak J., Kubiś M., Adamiak M., Pisarski R., Deptuła W., 2013. Capnocytophaga canimorsus – ważny a mało znany pathogen. Medycyna Weterynaryjna 69 (3), 136-138.

18. Winiarska-Mieczan A., 2013. Protective effect of tannic acid on the brain of adult rats exposed to cadmium and lead. Environmental Toxicology and Pharmacology 36, 9-18.

19. Winiarska-Mieczan A., Krusiński R., Kwiecień M., 2013. Tannic acid influence on lead and cadmium accumulation in the hearts and lungs of rats. Advances in Clinical and Experimental Medicine 22 (5), 615–620.

20. Winiarska-Mieczan A., Kwiecień M., Kowalewska O., Kwiatkowska K., Krusiński R., 2013. Porównanie składu witaminowo-mineralnego suplementów diety przeznaczonych dla dzieci do 3 lat Problemy Higieny i Epidemiologii 94 (4), 769-772.

2012 r.

1. Czech A., Ognik K., Grela E.R., 2012. Efficacy of a mixture of synthetic antioxidant and proteinxanthophyll alfalfa concentrate in Turkey hens feeding. Archiv für Geflugelkunde 76, 2, 105-112.

2. Czech A., Ognik K., Grela E.R., Klebaniuk R., 2012. Assessment of blood metabolic profile of laying hens fed the diets with a protein-xanthophyll concentrate (PX) from Alfalfa. World’s Poultry Science Journal 68, Supp. 1, 4.

3. Czech. A., Klebaniuk R., 2012. Monografia: The use of flax and inulin in nutrition and food production : modern trends in food production on the background of the sustainable development of rual areas. Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego i Lokalnego "Progress" Dzierdziówka. Studia Regionalne i Lokalne Polski Południowo-Wschodniej; t. 9; stron 175.

4. Grela E.R., (red.) 2012. Lucerna w żywieniu ludzi i zwierząt. SRiLPP-„Progress”, 83strony.

5. Grela E.R., Kowalczuk-Vasilev E., (red.) 2012. Odnawialne źródła energii w rolnictwie i ochronie środowiska. SRiLPP-„Progress”, 97 stron.

6. Grela E.R., Matras J., Pisarski R., Sobolewska S., 2012. The effect of supplementing organic diets with fish meal and premix on the performance of pigs and some meat and blood characteristics. Polish Journal of Veterinary Sciences 15, 2, 379-386.

7. Grela E.R., Ognik K., Knaga S., Matras J., Sroka S., 2012. Performance and some egg characteristics of laying hens fed the diet containing alfalfa proteinxanthophyll concentrate. World’s Poultry Science Journal 68. http://www.facta.org.br/wpc2012-cd/pdfs/NF/NF_2012pc152_1.pdf

8. Grela E.R., Rybiński W., Matras J., Sobolewska S., 2012. Variability of phenotypic and morphological characteristics of some Lathyrus sativus L. and Lathyrus cicera L. Genetic Resources and Crop Evolution 59, 1687–1703.

9. Grela E.R., Skomiał J., Czech A., Klebaniuk R., Sroka S., 2012. Effect of inulin addition on performance, blood metabolites and tissue fatty acid composition in broiler chickens. World’s Poultry Science Journal 68. http://www.facta.org.br/wpc2012-cd/pdfs/NF/NF_2012pc152_2.pdf

10. Karwowska M., Dolatowski Z., Grela E.R., 2012. Influence of dietary supplementation with protein-xanthophylls (PX) concentrate of alfalfa investigations on pig meat quality. Fleischwirtschaft 27 (1), 88-91.

11. Korniewicz D., Grela E.R., Matras J., Gajewczyk P., Dobrzański Z., Karniewicz A., Antkowiak K., 2012. The effect of decreased protein levels in sow diets on nitrogen content of faeces and physiological parameters of blood. Annals of Animal Science 12, 2, 201-215.

12. Kowalczuk-Vasilev E., Klebaniuk R., Gronowicz K., 2012. Żywność ekologiczna w opinii studentów różnych lat studiów uczelni lubelskich. Prob. Hig. Epidemiol. 92, 4, 931-935.

13. Kwiecień M., 2012. Wpływ formy i poziomu miedzi i żelaza w paszy na wyniki odchowu oraz wybrane wskaźniki metaboliczne kurcząt brojlerów. Rozprawy Naukowe WUP w Lublinie, zeszyt 359, ss. 113.

14. Matras J., Klebaniuk R., Kowalczuk-Vasilev E., 2012. Impact of glucogenic additive in transition dairy cow diets of varying ruminal starch degradability on yield and composition of milk and reproductive parameters. Czech J. Anim. Sci. 57, 7, 301–311.

15. Ognik K., Patkowski K., Grela E.R., 2012. Effect of a protein-xanthophyll concentrate from alfalfa and of genotype and sex of lambs on their blood redox profile. Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy 56 (2), 165-169.

16. Winiarska-Mieczan A., Kiczorowska B., 2012. Determining the content of lead and cadmium in infant food from the Polish market. International Journal of Food Science And Nutrition 63 (6), 708-712.

2011 r.

1. Grela E.R., Matras J., Czech A., 2011. Effects of supplemental phytase on nutrient digestibility and performance of sows fed diets with high or low native phytase activity. Czech Journal of Animal Science 56 (10), 443-450.

2. Grela E.R., Pastuszak J., 2011. Effect of extrusion-cooking of some grain species on piglet performance and blond lipid profile. Annales Univ. Mariae Curie-Skłodowska, sect. EE 29 (4), 39-45.

3. Kiczorowska B., 2011. Kumulacja metali ciężkich w skórce i miąższu wybranych odmian gruszek wyprodukowanych na terenie województwa lubelskiego. Problemy Higieny i Epidemiologii 92 (3), 671-674

4. Kiczorowska B., Kiczorowski P., 2011. Comparison of chemical composition and Mg, K, Na, Ca, Mn, Fe content in edible parts of chosen pear cultivars produced in podkarpackie province. Acta Scientiarum Polonorum, Hortorum Cultus 10, 4, 153-169.

5. Klebaniuk R., 2011. Zawartość flawonoidów i wybranych biopierwiastków w mieszankach herbat. Prob. Hig. Epidemiol. 92, 4, 859-862.

6. Klebaniuk R., 2011. Zawartość flawonoidów i wybranych biopierwiastków w mieszankach herbat. Problemy Higieny i Epidemiologii 92 (4), 859-862.

7. Klebaniuk R., 2011. Zioła i wyciągi ziołowe. W: E.R. Grela (red.): Chemia i biotechnologia w produkcji zwierzęcej. PWRiL Warszawa.

8. Klebaniuk R., Bąkowski M., Rocki G., Żakowska N., 2011. Wartość pokarmowa dawek z udziałem nasion lnu dla bydła mięsnego. Przegląd Hodowlany 9, 24-25.

9. Klebaniuk R., Patkowski K., Kowalczuk-Vasilev E., 2011. Wpływ przechowywania mięsa jagnięcego na jego jakość fizyko-chemiczną. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna XLIV, 1, 76–81.

10. Klebaniuk R., Patkowski K., Kowalczuk-Vasilev E., 2011. Wpływ przechowywania mięsa jagnięcego na jego jakość fizyko-chemiczną. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna XLIV1, 76–81

11. Klebaniuk R., Rocki G., 2011. Wskaźniki hematologiczne i biochemiczne krwi przydatne do analizy żywienia i odżywienia krów mlecznych. Przegląd Hodowlany 1, 4-7.

12. Nawrocki L., Grela E.R., 2011. Technika i zasady w żywieniu świń. WWR, Poznań, 127 stron.

13. Semeniuk V., Grela E.R., 2011. Wpływ obniżonego poziomu białka w żywieniu tuczników w systemie dawkowanym lub ad libitum na poziom wskaźników azotowych w krwi i moczu. Medycyna Weterynaryjna 67, 5, 339-342.

14. Winiarska-Mieczan A., 2011. Content of Zn, Cu, Fe and Mn in processed fruit and fruit-and-vegetable products designed for infants. . Journal of Elementology, 2(16), 287-298.

15. Winiarska-Mieczan A., Kwiecień M., 2011. Evaluation of the mineral composition of breadstuff. Acta Scientiarum Polonorum, Technologia Alimentaria 10, 4, 487-495.

2010 r.

1. Czech A., Grela E.R., Mokrzycka A., Pejsak Z., 2010. Efficacy of mannanoligosaccharides additive to sows diets on colostrum, blood immunoglobulin content and production parameters of piglets. Polish Journal of Veterinary Sciences 13 (3), 525-531.

2. Grela E., 2010. Performance and nitrogen balance in growing-finishing pigs fed restricted or ad libitum diet with lowered protein content . Annales Univ. Mariae Curie-Skłodowska, sect. EE, 28 (3), 24-30.

3. Grela E.R., (red.) 2010. Lucerna w żywieniu ludzi i zwierząt. SRiLPP-W, Lublin- Sandomierz.

4. Grela E.R., Kowalczuk-Vasilev E., 2010. Influence of digestible crude protein reduction and amino acids additive in growing pigs’ diets on their performance and nitrogen balance. Annales Univ. Mariae Curie-Skłodowska, sect. EE, 28 (1), 1-8.

5. Grela E.R., Kowalczuk-Vasilev E., Semeniuk V., 2010. Wpływ zastąpienia węglanu wapnia chlorkiem i/lub zastosowania kwasu benzoesowego w mieszankach dla tuczników na profil metaboliczny krwi oraz ograniczenie wydalania azotu do środowiska. Przemysł chemiczny 89, (4), 366-371.

6. Grela E.R., Matras J., Czech A., Krasucki W., 2010. The influence of microbial phytase supplementation to diets with high or low native phytase activity on sow reproductive traits and composition of colostrum and milk. Journal of Animal and Feed Sciences 19 (3), 418-429.

7. Grela E.R., Pisarski R.K., Kowalczuk-Vasilev E., Rudnicka A., 2010. Zawartość składników odżywczych, mineralnych i profil kwasów tłuszczowych w mięsie wybranych gatunków ryb w zależności od terminu odłowu. Żywność Nauka Technologia Jakość 17, 4, 63-72.

8. Grela E.R., Rybiński W., Klebaniuk R., Matras J., 2010. Morphological characteristics of some accessions of grass pea (Lathyrus sativus L.) grown in Europe and nutritional traits of their seeds. Genet. Resour. Crop. Evol. DOI 10.1007/s10722-009-9505-4. Publisshed online 27 January 2010, 57, 5, 693-701.

9. Karwowska M., Stadnik J., Dolatowski Z.J., Grela E.R., 2010. Effect of protein-xanthophyll (PX) concentrate of alfalfa supplementation on physic-chemical properties of turkey breast and thigh muscles during ageing Meat Science 86, 486-490.

10. Kiczorowska B., Klebaniuk R., Blacha M., 2010. Zawartość metali ciężkich w ziołach przyprawowych dostępnych na rynku lubelskim. Journal of Elementology 15, 3 45-46.

11. Klebaniuk R., Rocki G., 2010. Ocena efektywności żywienia krów mlecznych w gospodarstwie indywidualnym. Przegląd hodowlany 9, 17-22.

12. Kowalczuk E., Klebaniuk R., 2010. Preferencje żywieniowe ludzi starszych. The nourishment preferences of the elderly people. Żywienie Człowieka i Metabolizm XXXVI / 2, 278-286.

13. Krauze M., Grela E.R., 2010. Effects of an alfalfa concentrate in turkey diets on performance and some blood parameters. Archiv für Geflugelkunde 74 (4), 226-232.

14. Kwiecień M., Winiarska-Mieczan A., 2010. Effect of hulless barley on body weight and chemical composition of hearts and livers in broiler chickens. Medycyna Weterynaryjna 66, 1, 41-44.

15. Winiarska-Mieczan A., 2010. The influence of grass pea seeds in pig diets on the fatty acid composition and sensory attributes of pork. Medycyna Weterynaryjna 66, 2, 113-117.

16. Winiarska-Mieczan A., Kwiecień M., 2010. Effectiveness of grass pea (Lathyrus sativus L.) seeds in pig feeding. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences 34, 2, 155-162.

17. Winiarska-Mieczan A., Kwiecień M., 2010. The influence of raw grass pea (Lathyrus sativus L.) seeds on biochemical and haematological parameters in the blood of grower-finisher pigs and on the weight of their kidney and liver. Agricultural and Food Sciences 19, 3, 223-232.

Przykładowe publikacje przed 2009

1. Burek R., Grela E.R., 2005. Wpływ intensywności żywienia loch w okresie laktacji na efekty produkcyjne oraz wybrane wskaźniki krwi. Medycyna Weterynaryjna 61, 7, 822-826.

2. Grela E. R., Klebaniuk R., 2001. Zioła oraz substancje barwiące i aromatyczne. Praca zbiorowa pod red. E. Greli: Dodatki w żywieniu bydła. Wydawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „VIT-TRA”.

3. Grela E.R., Brodacki A., Batkowska J., Matras J., 2009. Influence of a probiotic of Bacillus toyoi strain on performace of growing turkey poults. Archiv für Geflügelkunde 73.

4. Grela E.R., Czech A., Chachaj R., 2005. Effect of L-carnitine diets on performance and blood metabolite in sows. Journal of Animal and Feed Science 14, Suppl. 1, 349-352.

5. Grela E.R., Panayiotou P.P., Matras J., 2006. Influence of herbal mixture and zeolite additives to sow diets on performance and milk composition. Polish Journal of Natural Science, suppl. 3, 1, 307-314.

6. Grela E.R., Semeniuk V., 2006. Effectiveness of garlic powder and mannan oligosaccharides supplementation to growing-finishing pig diets on nutrients contents and fatty acid composition in meat. Animal Science 10, 1, 32-33.

7. Grela E.R., Semeniuk V., Czech A., 2006. Efficacy of fructooligosaccharides and mannanoligosaccharides in piglet diets. Medycyna Weterynaryjna 62, 7, 762-765.

8. Grela E.R., Semeniuk W., Matras J., Gruszczyk M., 2006. Influence of herbs additive in sow diets on their reproduction and some blood parameters. Annals of Animal Science, suppl. 2/1, 167-171.

9. Gruszecki T.M., Junkuszew A., Lipiec A., Lipiecka Cz., Szymanowska A., Patkowski K., Szymanowski M., 2006. Composition of fatty acids of muscle tissue of lambs fed feedstuff supplemented with flax seeds. Arch. Tierz., Dummerstorf 49, Spec. Iss., 181-185.

10. Kiczorowska B., Andrejko D., Winiarska-Mieczan A., 2006. The influence of different infrared radiation parameters on the modification of fatty acids content in faba beans’ ether exract. Polish Journal of Natural Sciences, Suppl. 3, 1.

11. Klebaniuk R., 2007. Nutritional and Mineral Values of Different Types of Soya Bean. Polish Journal of Environmental Studies 16, 3A, 120-123.

12. Klebaniuk R., 2008. Efektywność stosowania preparatu glukogennego w dawkach pokarmowych zawierających zboża o różnej podatności skrobi na rozkład w żwaczu u wysoko wydajnych krów mlecznych. Rozprawy Naukowe WUP w Lublinie, zeszyt 332, 9,65 ark. wyd.

13. Klebaniuk R., Matras J., Czech A., 2005. Wpływ skarmiania zielonki z pastwisk o zróżnicowanej zawartości Cu, Zn, Pb i Cd w glebie na poziom tych pierwiastków w surowicy krwi i mleku krów. Rocz. Nauk. PTZ 1 (3), 497-505.

14. Klebaniuk R., Matras J., Kowalczuk E., 2009. Blood metabolic profile parameters of cows fed diet with glucogenic additive. Med. Wet. 65 (11), 765-770.

15. Klebaniuk R., Matras J., Patkowski K., Pięta M., 2008. Effect of Bio-Mos in different rations for ewes. Annals of Animal Sciences, 8, 4, 369-380.

16. Klebaniuk R., Pieta M., Patkowski K., Grela E.R., 2006. Effect of feed diets for ewes on their lambs performance and meat quality. Animal Science 10, 1, 54-55.

17. Krasucki W., Matras J., Koopman J.S., Bannink A., Mroz Z., 2006. The effects of specific bacterial cultures or yeast in intestinal histo-morphology and microflora in weaned piglets. Polish Journal of Natural Science. Olsztyn, 335-340.

18. Krasucki W., Mroz Z., Szafran K., 2005. Effects of linseed and oat in antibiotic-free diets on the gut health, mucosal integrity and performance of piglets. Journal of Animal and Feed Sciences 14, suppl. 1, 361-364.

19. Kwiecień M., 2005. The influence of hull-less barley on selected physical and chemical parameters in broiler chicken femur bone. Journal of Animal and Feed Sciences 14, suppl. 1, 463-466.

20. Kwiecień M., Winiarska-Mieczan A., Kapica M., 2006. The influence of some herbs on chemical composition, lipid metabolizm indices, ALAT and ASAT activity in broiler chicken liver. Polish Journal of Natural Science, Suppl. 3, 1.

21. Lipiec A., Matras J., Ciowch A., 2006. Effect of different moisture of grain products and temperature during extrusion-cooking on the protein quality. Polish Journal of Natural Science, suppl. 3, 1, 115-122.

22. Matras J., Bujanowicz-Haraś B., Wojtasik J., 2005. Influence of balancing mineral nutrition of dairy cows on milk yield and the content of some minerals in blood and milk. Journal of Animal and Feed Sciences 14, suppl. 1, 275-278.

23. Matras J., Szot B., 2009. Wstępna ocena właściwości fizycznych i składu chemicznego ziarna żyta Secale montanum. Acta Agrophysica 13, 3, 753-759.

24. Pisarski R.K., Pijarska I., Malec H., 2005. The effect of feeding chicks during transportation on yolk sac, body weight and anti-IBDV level in broilers. J. Anim. Feed Sci. 14, 1, 479-482.

25. Pisarski R.K., Szkucik K., Pijarska I., Malec H., 2006. Cechy rzeźne tuszek, skład chemiczny tkanki mięśniowej i ocena sensoryczna mięsa kurcząt brojlerów żywionych jęczmieniem nagoziarnistym. Medycyna Wet. 62, 74-76.

26. Studziński T., Grela E., Tatara M., Klebaniuk R., 2006. Fizjologiczne uwarunkowania żywienia krów. Żywienie bydła – praca zbiorowa pod redakcją Jana Mikołajczaka. Wyd. ATR Bydgoszcz.

27. Studziński T., Matras J., Grela E.R., Valverde Piedra J.L., Truchliński J., Tatara M.R., 2006. Minerals: functions, requirements, excessive intake and toxicity. In: R. Mosenthin, J. Zentek and T. Żebrowska (Eds). Biology of Nutrition in Growing Animals. Elsevier, Edinburgh, London, New York, Oxford, Philadelphia, St Louis, Sydney, Toronto, 2006, pp. 467 – 509.

28. Tarkowski A., Kowalczyk M., 2007. Zawartość tłuszczu i wybranych kwasów tłuszczowych w czekoladach. Roczn. PZH 1, 351-356.

29. Winiarska-Mieczan A., Kiczorowska B., 2006. Effect of some physical processes on the tannic acid of soybean, lentil, kidney bean, peas and field bean seeds. Polish Journal of Natural Science.

30. Wojtasik J., Matras J., Klebaniuk R., Stępniak-Sołyga, Bujanowicz B., 2004. Wpływ zróżnicowanego udziału pasz w dawkach pokarmowych dla krów na wydajność i zawartość białka i tłuszczu w mleku. Rocz. Nauk. Zoot. 20, 67-70.