Centrum Nauki i Kultury UJK
zaprasza do uczestnictwa w interdyscyplinarnej
31. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studenckich Kół Naukowych
„Człowiek i jego środowisko”
pod Patronatem JM Rektora UJK w Kielcach prof. dr. hab. Stanisława Głuszka

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń w zakresie prowadzonych badań naukowych i integracja studenckiego środowiska naukowego. Zapraszamy członków Studenckich Kół Naukowych, studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz słuchaczy szkół doktorskich.

Wystąpienia można zgłaszać w ramach trzech sekcji:
Sekcja I obejmująca następujące dziedziny:
– nauki humanistyczne,
– nauki społeczne,
– nauki teologiczne,
– sztukę.
Sekcja II obejmująca następujące dziedziny:
– nauki ścisłe i przyrodnicze,
– nauki medyczne i nauki o zdrowiu,
– nauki rolnicze,
– nauki inżynieryjno-techniczne,
Sekcji posterowej – wszystkie dziedziny nauki

Konferencja odbędzie się w terminie 20–22 kwietnia 2022 r. W zależności od sytuacji epidemicznej formuła konferencji zostanie określona w następnym komunikacie (po 18 marca b.r.)

Komitet Honorowy
dr hab. inż. Barbara Gawdzik, prof. UJK, Prorektor ds. Kształcenia
dr Marek Stachurski
Komitet Naukowy
Przewodniczący: dr hab. Artur Zieliński, prof. UJK
Wiceprzewodnicząca: dr hab. Paulina Forma, prof. UJK
Sekretarz: dr Tomasz Łączek, dr Michała Stachura
Członkinie: dr Joanna Rogalska, dr Aneta Węgierek-Ciuk
Komitet Organizacyjny
Przewodniczący: dr hab. Stanisław Cygan, prof. UJK
Wiceprzewodniczący: mgr Marcin Walczak, dr Marcin Szplit
Sekretarz: dr Janusz Krywult, mgr Marzena Sochacka
Członkowie: Mateusz Pawlusiński, Paweł Kwiecień 

INFORMACJA O WARUNKACH UCZESTNICTWA

Termin i miejsce dostarczenia zgłoszeń (osobiście lub pocztą elektroniczną – skany druków w formacie PDF)
• 18.03.2022 r.
• Centrum Nauki i Kultury UJK w Kielcach, ul. Śląska 15A, pok. nr 8, 25-369 Kielce lub na adres:

Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji powinno zawierać:
1. Wypełniony druk zgłoszenia uczestnictwa (Załącznik 1 lub 2),
2. Oświadczenia studenta dotyczące ochrony danych osobowych (Załącznik 3),
3. Plik z pracą (nazwany według schematu: Nazwisko.Imię.NazwaKoła.pdf, np. Kowalski. Jan.SKNGeografów.pdf) lub wydruk referatu (napisanego według wzoru i zgodnie z wymogami redakcyjnymi – Załącznik nr 4) albo plakat w wersji elektronicznej w formacie PDF (jedna strona formatu A1 lub A0) po korekcie opiekuna naukowego,
4. Opinię opiekuna naukowego pracy (Załącznik nr 5),
5. Dowód wpłaty za udział w konferencji.

Druki zgłoszenia uczestnictwa oraz pozostałe niezbędne informacje znajdują się na stronie: https://ujk.edu.pl/konferencja_skn_czlowiek_i_jego_srodowisko_31.html
Językami konferencji są polski i angielski.

Prace niespełniające wymogów zawartych w załącznikach, nie będą przyjęte do zaprezentowania podczas konferencji.
Organizator wprowadza limit 5 referatów i 2 posterów zgłaszanych przez członków jednego studenckiego koła naukowego. Ponadto student może być autorem lub współautorem jednej pracy. Grupę reprezentującą jedno Koło stanowić może maksymalnie 8 studentów i opiekun. Autorami jednej pracy mogą być co najwyżej 2 osoby.

Koszty uczestnictwa w konferencji oraz wydania publikacji zostały przedstawione w tabeli.
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w konferencji w terminie po 15.04. 2022 wpłata nie podlega zwrotowi. Opłata za publikację również nie jest zwracana w przypadku odrzucenia tekstu przez Radę Naukową lub recenzenta z powodu nieuzupełnienia braków i nie naniesienia poprawek.

  Opłata konferencyjna Opłata za publikację Udział w konferencji + publikacja
Student UJK w Kielcach 50 zł 50 zł 100 zł
Student z innej uczelni 50 zł 100 zł 150 zł
Opiekunowie 0 zł

Opłatę konferencyjną należy wpłacić do 18 marca 2022 r. na konto:
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Millenium Bank
31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

Jako tytuł przelewu należy podać imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę Konferencji: 31. KSKN „Człowiek i jego środowisko”.

INFORMACJA O KONKURSIE
W RAMACH KONFERENCJI STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH
„CZŁOWIEK I JEGO ŚRODOWISKO”

1. Podczas konferencji zostaną wyłonieni autorzy najlepszych prezentacji.
Regulamin konkursu oraz skład Komisji znajduje się na stronie: https://ujk.edu.pl/konferencja_skn_czlowiek_i_jego_srodowisko_31.html

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA PRACY
DO REDAKCJI W CZASOPIŚMIE ELEKTRONICZNYM
„Zeszyty Studenckiego Ruchu Naukowego UJK w Kielcach”

1. W przypadku osób publikujących po raz pierwszy warunkiem opublikowania pracy jest utworzenie do dnia 18.03.2022 r. własnego konta na Uczelnianej Platformie Czasopism UJK w Kielcach: https://www.ujk.edu.pl/wydawnictwo/, następnie umieszczenie pliku z artykułem zgodnie z instrukcjami dotyczącymi autorów publikacji. Skrócona instrukcja znajduje się w załączniku na stronie: https://ujk.edu.pl/konferencja_skn_czlowiek_i_jego_srodowisko_31.html Konieczne jest naniesienie wszystkich zmian i poprawek, zawartych w recenzji. Decyzja, dotycząca publikacji artykułu, podejmowana jest przez recenzentów oraz Radę Naukową czasopisma.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Sekretarzem Konferencji (od poniedziałku do piątku w godzinach 1100 – 1500):
Centrum Nauki i Kultury UJK
mgr Marzena Sochacka
e-mail:
telefon: (41) 349-78-95