Władze kadencji 2012/2016

 

31 sierpnia br.  w sali Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odbyła się uroczystość przekazania władzy rektorowi i prorektorom, a także dziekanom i prodziekanom na kadencję 2012-2016.
Władze rektorskie:
JM REKTOR
  prof. dr hab. Marian Wesołowski
PROREKTOR DS. NAUKI I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ
prof. dr hab. Stanisław Baran
PROREKTOR DS. ORGANIZACJI I KADR
prof. dr hab. Andrzej Borowy
PROREKTOR DS. STUDENCKICH I DYDAKTYKI
prof. dr hab. Krzysztof Gołacki  
Dziekani:
Wydział Agrobioinżynierii
prof. dr hab. Krzysztof  Kowalczyk
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
prof. dr hab. Stanisław Winiarczyk
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
prof. dr hab. Eugeniusz Grela
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
dr hab. Zenia Michałojć prof. nadzw. UP
Wydział Inżynierii Produkcji
prof. dr hab. Andrzej Marczuk
Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
prof. dr hab. Izabella Jackowska
Wydział Nauk Rolniczych
prof. dr hab. Danuta Borkowska
W trakcie uroczystości JM Rektor prof. Marian Wesołowski podziękował za wkład pracy i zaangażowanie wszystkim  współpracującym w minionej kadencji oraz wręczył oficjalne podziękowania ustępującym prorektorom oraz dziekanom i prodziekanom.
W swoim przemówieniu krótko podsumował ostatnie  4 lata, a także podzielił się z zebranymi swoimi planami, co do przyszłości Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, nakreślając model uczelni, który jest mu najbliższy.
Wśród osiągnięć wymienił dynamiczny rozwój działań w sferze inwestycji, m.in. nowe obiekty Biblioteki Głównej i Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej oraz remonty i ulepszenia budynków na kwotę 20 mln zł. Rektor podkreślił znaczne rozszerzenie oferty edukacyjnej: powołanie nowych kierunków studiów i specjalności, w odpowiedzi na zainteresowanie kandydatów, a także rosnące wymagania rynku pracy. Odnosząc się do kwestii finansów,  zaakcentował dobrą sytuację uczelni, która pozwala na ubieganie się o nowe inwestycje.
Wśród planów na nadchodzące lata wymienił  m.in. rozwój Wydziału Medycyny Weterynaryjnej:  zdobycie akredytacji europejskiej studiów, a także dążenie do osiągnięcia czołowego miejsca w Polsce; rozwój kadry naukowej; dalsze ulepszanie bazy sportowej poprzez budowę obiektów w dzielnicy Felin.
Nowe władze formalnie objęły swoje funkcje od 1.09.br.