Nagroda Premiera za rozprawę habilitacyjną dotyczącą osadów ściekowych

 

Dr hab. Patryk Oleszczuk laureatem nagrody Prezeza Rady Ministrów za wyróżniającą się rozprawę habilitacyjną.
 
Rozprawa habilitacyjna dr hab. Patryka Oleszczuka dotyczyła form występowania wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) i ich wpływu na toksyczność kompostowanych osadów ściekowych. Zespół do spraw nagród przyznając to wyróżnienie napisał “Dr hab. Patryk Oleszczuk gruntownie zbadał chemizm degradacji i oddziaływania WWA z matrycą osadu ściekowego, a wyniki ogłosił w latach 2007-2009 w dziesięciu publikacjach w renomowanych czasopismach naukowych (o łącznym impact faktorze 26,25), potwierdzając w ten sposób swoją pozycję w nauce światowej. Niewątpliwie wyniki badań dr hab. Patryka Oleszczuka przyczynią się do poprawy jakości życia ludzi wszędzie tam gdzie istnieje potrzeba nowaożenia upraw i utylizacja osadów ściekowych”.
 
 
Dr hab. Patryk Oleszczuk jest adiunktem w Instytucie Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska. Zajmuje sie problemami dotyczącymi przemian, losów i toksyczności zanieczyszczeń organicznych oraz nanomateriałow w różnych elementach środowiska. Jest autorem ponad 100 publikacji naukowych, w tym 50 z listy filadelifijskiej o łącznej liczbie punktów wg MNiSW 1486 i IF 107. Prace dr hab. P. Oleszczuka były cytowane ponad 300 razy (indeks Hirsh’a 10). Za swoje badania otrzymał wiele prestiżowych nagród i wyróżnień: Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (Start), Polskiej Akademii Nauk “Pro Scienta et Vitea“, Stypendium tygodnika Polityka “Zostancie z nami”, Nagrodę Ministra Środowiska oraz 4 Nagrody Rektora UP. Dr hab. P. Oleszczuk jest członkiem rady naukowej (Editorial Board) międzynarodowego czasopisma Environmental Sciences Europe Journal.