Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie informuje, iż w wyniku przeprowadzenia rozeznania cenowego na  wykonanie tłumaczeń pisemnych z języka polskiego na język angielski we wskazanym w zaproszeniu terminie wpłynęło 7 ofert. 1 oferta nie spełniała warunków określonych w zaproszeniu.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożona przez:

GROY group
40-224  Katowice,
Ul. 1 Maja 9
NIP 954-119-80-76

 

Wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę cenową w kwocie 20 464,00 zł za całość przedmiotu zamówienia.

Oferta została złożona zgodnie z warunkami określonymi w zaproszeniu.

Umowa zostanie podpisana w terminie uzgodnionym telefonicznie z przedstawicielem Wykonawcy.

Usługa będzie finansowana  w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18; nr umowy: PPI/WTP/2019/1/00043/U/00001.