Ogłoszenie o naborze pracownika technicznego do Biura Ekspoatacji

 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 

zatrudni pracownika do Biura Eksploatacji 
na podstawie umowy o pracę, 
w pełnym wymiarze czasu pracy
 
Opis stanowiska:
 
1. Planowanie i organizacja bieżących prac remontowych oraz konserwacyjnych, związanych z utrzymaniem obiektów Uczelni w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych,
2. Nadzór nad prowadzonymi siłami własnymi pracami remontowymi i konserwacyjnymi w zakresie instalacji wod-kan, c.o. i gazowych, pod kątem jakościowym i terminowym w zgodności obowiązującymi wytycznymi, przepisami prawa i BHP
3. Przyjmowanie rozpoznawanie oraz uzgadnianie remontów i napraw bieżących zgłoszonych do wykonania
4. Udział przy opracowywaniu rocznych planów remontów i konserwacji obiektów w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych,
5. Udział w opracowywaniu dokumentacji przetargowych na roboty remontowe i konserwacyjne w zakresie instalacji sanitarnych oraz w pracach Komisji Przetargowych,
6. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi Uczelni, a także z podmiotami zewnętrznymi (wykonawcami)
7. Prowadzenie dokumentacji związanej z nadzorem nad istniejącymi budynkami 
8. Kontrola kosztów prowadzonych prac remontowych i konserwacyjnych
 
Wymagania:
 
1. Wykształcenie wyższe preferowany kierunek Inżynieria sanitarna lub pokrewny.
2. Mile widziane uprawnienia budowlane w zakresie prowadzenia robót budowlanych.
3. Znajomość procesu budowlanego i następujących po sobie prac.
4. Umiejętność prowadzenia nadzoru pod kątem zachowania jakości i terminowości robót.
5. Umiejętność weryfikacji dokumentacji projektowej.
6. Umiejętność sporządzania obmiarów i wycen.
7. Dobra znajomość norm, warunków technicznych i przepisów BHP.
8. Znajomość prawa budowlanego.
9. Mile widziana umiejętność w posługiwaniu się programem Norma, AutoCAD.
10. Umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną.
11. Samodzielność oraz skrupulatność w wykonywaniu zleconych zadań.
12. Umiejętność organizacji pracy własnej.
  
Wymagane dokumenty:
 
1. szczegółowe CV uwzględniające posiadane wykształcenie i kwalifikacje oraz przebieg dotychczasowej pracy zawodowej i realizowanych zadań;
 
2. kwestionariusz dla osób ubiegających się o zatrudnienie (pobrany ze strony UP w Lublinie   http://www.up.lublin.pl/druki-do-pobrania/);
 
3. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych poświadczone własnoręcznym podpisem o treści:
 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13 20-950 Lublin,, będący Administratorem Danych Osobowych, danych osobowych dotyczących mnie, zgromadzonych w związku i w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).” / data i podpis/”.
 
Wymagane dokumenty należy przesłać na adres Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin lub składać w Sekretariacie Uczelni (ul. Akademicka 13 p. 261) z dopiskiem „Oferta na stanowisko pracownika ds. technicznych” do dnia 19.02.2021r. do godziny 14:00.