Konkurs na stanowisko wykładowcy w Centrum Kultury Fizycznej i Sportu

 CENTRUM KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE
ogłasza
otwarty konkurs
na stanowisko wykładowcy
w Centrum Kultury Fizycznej i Sportu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
 
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art.113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018r.Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce /Dz.U.2018,poz.1668 z późn.zm./ oraz § 89 ust.2 pkt.5 Statutu UP w Lublinie,
a ponadto posiadają:
 • ukończone studia wyższe na kierunku wychowanie fizyczne i uzyskany tytuł zawodowy magistra,
 • uprawnienia trenera personalnego,
 • uprawnienia instruktora piłki siatkowej,
 • uprawnienia instruktora Taekwon-do,
 • doświadczenie w prowadzeniu treningów sportów walki,
 • doświadczenie w prowadzeniu treningów trójboju siłowego,
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej z młodzieżą akademicką przez okres przynajmniej 1 roku,
 • biegłą znajomość pakietu Microsoft Office, platformy Microsoft Teams;
 • biegłą znajomość języka polskiego ,
 • nienaganną postawą etyczno-moralną.
 
Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:
 • podanie do JM Rektora UP w Lublinie o zatrudnienie na stanowisku wykładowcy w Centrum Kultury Fizycznej i Sportu,
 • CV i list motywacyjny,
 • kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
 • oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce*,
 • oświadczenie, że Uniwersytet Przyrodniczy będzie podstawowym miejscem pracy w świetle Ustawy z dnia 20 lipca 2018r.Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w przypadku wygrania konkursu,*
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych poświadczone własnoręcznym
 • podpisem o treści:
 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, będący Administratorem Danych Osobowych, danych osobowych dotyczących mnie, zgromadzonych w związku i w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z art.6 ust.1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”- /data i podpis /”.
 
Dokumenty na konkurs należy do 2 marca 2021 r. złożyć w zamkniętej kopercie lub przesłać pocztą /decyduje data stempla pocztowego / na adres: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Centrum Kultury Fizycznej i Sportu, ul. Głęboka 31, 20-612 Lublin, pokój 309, z dopiskiem „Konkurs na wykładowcę w CKFIS”.
 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 8 marca 2021 r.
*druki do pobrania ze strony internetowej Uczelni – Pracownik – Druki – Druki kadrowe – Sprawy ogólne.