Konkurs na Dyrektora Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

REKTOR
UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE
ogłasza konkurs
na Dyrektora Biblioteki Głównej
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

 

Wymagania wobec kandydata:

 • posiadanie wykształcenia wyższego,
 • przynajmniej 10-letnie doświadczenie w pracy w bibliotece naukowej, w tym 5-letnie na stanowisku kierowniczym,
 • posiadanie wiedzy w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, zarządzania biblioteką naukową oraz funkcjonowania systemów biblioteczno-informacyjnych,
 • posiadanie publikacji naukowych  w dziedzinach związanych z profilem biblioteki,
 • znajomość aktów prawnych związanych z problematyką biblioteczną, ewaluacją jakości działalności naukowej, ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • posiadanie wiedzy w zakresie pozyskiwania środków finansowych pozabudżetowych;
 • umiejętności w zakresie zarządzania finansami instytucji publicznej związanej z nauką,
 • umiejętności w zakresie zarządzania i kierowania zespołem,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu zaawansowanym

Wymagane dokumenty:

 • podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora,
 • CV i  list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
 • koncepcja funkcjonowania i rozwoju Biblioteki Głównej,
 • wykaz dorobku naukowego,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych poświadczone własnoręcznym podpisem o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13 20-950 Lublin,, będący Administratorem Danych Osobowych, danych osobowych dotyczących mnie, zgromadzonych w związku i w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).” / data i podpis/”.

Wymagane dokumenty należy przesłać na adres Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie /Biuro Rektora/ ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin /decyduje data stempla pocztowego/ lub składać w zamkniętej kopercie w Biurze Rektora (ul. Akademicka 13 p. 267) z dopiskiem „Konkurs na Dyrektora Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie” do dnia 10 lutego 2021 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 24 lutego 2021 r.