Rozeznanie cenowe wykonania tłumaczeń pisemnych z języka polskiego na język angielski

Szanowni Państwo,

w ramach procedury rozeznania cenowego Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zaprasza do składania ofert na usługę w zakresie sukcesywnego wykonania tłumaczeń pisemnych z języka polskiego na język angielski obowiązujących w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie wewnętrznych aktów prawnych, oficjalnych dokumentów UPL, spraw organizacyjnych oraz akademickich; oferty dydaktycznej, prowadzonych projektów naukowych oraz badań na UPL. Materiały przeznaczone do tłumaczeń to przede wszystkim: regulaminy, zarządzenia, statuty, uchwały, umowy, akty wewnętrzne związane z obsługą studentów i kadry zagranicznej. Łącznie usługa obejmie tłumaczenie minimum 800 normalizowanych stron (strona znormalizowana: 1500 znaków ze spacjami). Niezbędna jest znajomość słownictwa związanego z przepisami prawa, którym podlegają uczelnie publiczne.

ZAPROSZENIE (.pdf)

Załączniki:

załącznik nr 1 –  Formularz ofertowy
załącznik nr 2 – Tabela doświadczenia
załącznik nr 3 – Oświadczenie

Usługa będzie finansowana  w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18; nr umowy: PPI/WTP/2019/1/00043/U/00001.

Termin składania ofert mija w dniu 29.01.2021r. do godz. 12.00.