Pracownik na stanowisko bibliotekarza

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

zatrudni pracownika na stanowisko: BIBLIOTEKARZA,

do Oddziału Informacji Naukowej – Biblioteki Głównej

na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy (praca zmianowa)

 

 

Wymagania niezbędne:

·         wykształcenie wyższe,

·         praktyczna znajomość pakietu MS Office,

·         znajomość współczesnych źródeł informacji,

·         znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,

·         umiejętności organizacyjne i pracy w zespole,

·         komunikatywność, sumienność, odpowiedzialność  za wykonywaną pracę i jej wyniki,

·         umiejętność pracy pod presją czasu,

·         gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji, 

·         wysoka kultura osobista.

 

Wymagania pożądane:

 

·         mile widziane studia podyplomowe z bibliotekoznawstwa i informacji naukowej,

·         znajomość bibliograficznych, bibliometrycznych i pełnotekstowych baz danych.

 

Główne obowiązki:

·         dokumentowanie dorobku piśmienniczego pracowników Uczelni,

·         tworzenie analiz bibliometrycznych oraz raportów cytowań publikacji naukowych,  przygotowywanie danych do celów oceny parametrycznej jednostki, weryfikacja i korekta danych w systemach ministerialnych, monitorowanie aktów prawnych, współpraca z innymi Jednostkami Uczelni oraz organizacjami zewnętrznymi,

 okresowo prowadzenie wybranych szkoleń z zakresu informacji naukowej,   świadczenie usług z zakresu informacji naukowej, baz danych oraz innych źródeł informacji, praca informacyjna z czytelnikami, z wykorzystaniem aktualnych programów i narzędzi elektronicznych oraz źródeł  tradycyjnych,   współorganizowanie i współuczestniczenie w działalności promocyjnej Biblioteki Głównej,     wykonywanie innych poleceń przełożonego niewymienionych w zakresie czynności, a wchodzących w zakres pracy działu.

 

Wymagane dokumenty:

·         list motywacyjny;

·         szczegółowe CV uwzględniające posiadane wykształcenie i kwalifikacje oraz przebieg dotychczasowej pracy zawodowej i realizowanych zadań;

·         kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie;

·         kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (pobranego ze strony UP w Lublinie http://www.up.lublin.pl/druki-do-pobrania/);

·         oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych poświadczone własnoręcznym podpisem o treści:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13 20-950 Lublin,, będący Administratorem Danych Osobowych, danych osobowych dotyczących mnie, zgromadzonych w związku i w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).” / data i podpis/”.

 

Wymagane dokumenty należy przesłać na adres: Sekretariat Biblioteki Głównej Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin lub przesłać w formie elektronicznej na adres : lub składać w Sekretariacie Biblioteki Głównej (ul. Akademicka 15, p. 413) z dopiskiem „Oferta pracy- Oddział Informacji Naukowej”,  w terminie do dnia 5 lutego 2021 r. do godz. 14.00