Pracownik na stanowisko młodszego bibliotekarza

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

zatrudni pracownika na stanowisko: MŁODSZEGO BIBLIOTEKARZA,

do Biblioteki Głównej

na podstawie umowy o pracę na zastępstwo,

w pełnym wymiarze czasu pracy (praca zmianowa)

 

Wymagania niezbędne:

·         wykształcenie średnie,

·         umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,

·         znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym

·         umiejętność pracy w zespole,

·         komunikatywność, sumienność, odpowiedzialność  za wykonywaną pracę i jej wyniki,

·         wysoka kultura osobista

 

Wymagania pożądane:

·         wykształcenie wyższe,

·         posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu działalności biblioteki.

 

Główne obowiązki:

·         udostępnianie zgromadzonych zbiorów,

·         wypożyczanie i przyjmowanie zwrotów zbiorów,

·         nadzór nad zgromadzonym księgozbiorem,

·         stała kontrola zbiorów w zakresie zgodności ustawienia, dostępności, braków,

·         przygotowywanie książek i czasopism do oprawy i konserwacji,

·         opracowanie techniczne zbiorów, wklejanie i kodowanie zabezpieczeń,

·         pomoc Czytelnikom w korzystaniu ze zbiorów oraz wyszukiwaniu w katalogu,

·         współorganizowanie i współuczestniczenie w działalności promocyjnej Biblioteki Głównej,

·         wykonywanie innych poleceń przełożonego niewymienionych w zakresie czynności, a wchodzących w zakres pracy działu

 

Wymagane dokumenty:

·         list motywacyjny;

·         szczegółowe CV uwzględniające posiadane wykształcenie i kwalifikacje oraz przebieg dotychczasowej pracy zawodowej i realizowanych zadań;

·         kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie;

·         kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (pobranego ze strony UP w Lublinie http://www.up.lublin.pl/druki-do-pobrania/);

·         oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych poświadczone własnoręcznym podpisem o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13 20-950 Lublin,, będący Administratorem Danych Osobowych, danych osobowych dotyczących mnie, zgromadzonych w związku i w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).” / data i podpis/”.

 

Wymagane dokumenty należy przesłać na adres  Sekretariat Biblioteki Głównej Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin lub w formie elektronicznej na adres : lub składać w Sekretariacie Biblioteki Głównej (ul. Akademicka 15, p. 413) z dopiskiem „Oferta pracy- Młodszy bibliotekarz”,  w terminie do dnia 5 lutego 2021 r. do godz. 14.00