Pracownik do księgowości w Dziale Rozliczeń Projektów

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
zatrudni pracownika do księgowości w Dziale Rozliczeń Projektów,
na podstawie umowy o pracę na zastępstwo (z możliwością dalszego zatrudnienia),
w pełnym wymiarze czasu pracy

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe
 • co najmniej roczny staż pracy,

Wymagania dodatkowe:

 • preferowane wykształcenie ekonomiczne lub administracyjne,
 • znajomość pakietu MS Office, w szczególności MS Excel,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej,
 • umiejętność pracy w zespole, pod presją czasu,
 • samodzielność i terminowość w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • wiedza z zakresu przepisów podatkowych oraz znajomość zasad rachunkowości,

Główne obowiązki:

 • weryfikacja dokumentacji księgowej,
 • kontrola formalna i rachunkowa dokumentów stanowiących  podstawę operacji bankowych oraz księgowych (krajowych i zagranicznych),
 • wprowadzanie i wczytywanie do elektronicznego systemu bankowego przelewów i autowypłat,
 • dekretowanie i księgowanie dokumentów księgowych,
 • bieżąca analiza zapisów księgowych oraz uzgadnianie prawidłowości sald kont księgowych,
 • księgowanie kosztów i przychodów projektowych,
 • uzgadnianie sald księgowych prowadzonych projektów,
 • rozliczanie księgowe projektów finansowanych środkami krajowymi i zagranicznymi
 • współpraca z jednostkami wewnętrznymi w zakresie wykonywanych zadań,
 • księgowanie faktur wewnątrzwspólnotowego nabycia oraz przygotowywanie zestawienia dla potrzeb VAT,
 • sprawdzanie kompletności dokumentów eksportowych i dokumentów wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów pod kątem wymogów ustawy o podatku VAT a w przypadku stwierdzenia braków, kompletowanie tych dokumentów.

 

Wymagane dokumenty:
 

 1. szczegółowe CV uwzględniające posiadane wykształcenie i kwalifikacje oraz przebieg dotychczasowej pracy zawodowej i realizowanych zadań;
 2. kwestionariusz dla osób ubiegających się o zatrudnienie (pobrany ze strony UP w Lublinie http://www.up.lublin.pl/druki-do-pobrania/);
 3. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych poświadczone własnoręcznym podpisem o treści:
   „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13 20-950 Lublin,, będący Administratorem Danych Osobowych, danych osobowych dotyczących mnie, zgromadzonych w związku i w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).” / data i podpis/”.

Wymagane dokumenty należy przesłać na adres Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin lub składać w Sekretariacie Uczelni (ul. Akademicka 13 p. 261) z dopiskiem „Oferta na stanowisko pracownika ds. księgowości” do dnia 01.02.2021 r. do godziny 14:00.