Ogłoszenie o naborze pracownika do księgowości w Dziale Rozliczeń Projektów

 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

zatrudni pracownika do księgowości w Dziale Rozliczeń Projektów, 
na podstawie umowy o pracę na zastępstwo (z możliwością dalszego zatrudnienia),
w pełnym wymiarze czasu pracy
 
Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe
• co najmniej roczny staż pracy,
 
Wymagania dodatkowe:
• preferowane wykształcenie ekonomiczne lub administracyjne,
• znajomość pakietu MS Office, w szczególności MS Excel,
• znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
• bardzo dobra organizacja pracy własnej,
• umiejętność pracy w zespole, pod presją czasu,
• samodzielność i terminowość w wykonywaniu powierzonych zadań,
• wiedza z zakresu przepisów podatkowych oraz znajomość zasad rachunkowości,
 
Główne obowiązki:
• weryfikacja dokumentacji księgowej,
• kontrola formalna i rachunkowa dokumentów stanowiących  podstawę operacji bankowych oraz księgowych (krajowych i zagranicznych),
• wprowadzanie i wczytywanie  do elektronicznego systemu bankowego przelewów i autowypłat,
• dekretowanie i księgowanie dokumentów księgowych,
• bieżąca analiza zapisów księgowych oraz uzgadnianie prawidłowości sald kont księgowych,
• księgowanie kosztów i przychodów projektowych,
• uzgadnianie sald księgowych prowadzonych projektów,
• rozliczanie księgowe projektów finansowanych środkami krajowymi i zagranicznymi
• współpraca z jednostkami wewnętrznymi w zakresie wykonywanych zadań,
• księgowanie faktur wewnątrzwspólnotowego nabycia oraz przygotowywanie zestawienia dla potrzeb VAT,
• sprawdzanie kompletności dokumentów eksportowych i dokumentów wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów pod kątem wymogów ustawy o podatku VAT a w przypadku stwierdzenia braków, kompletowanie tych dokumentów.
 
 Wymagane dokumenty:
 
1. Szczegółowe CV uwzględniające posiadane wykształcenie i kwalifikacje oraz przebieg dotychczasowej pracy zawodowej i realizowanych zadań;
2. Kwestionariusz dla osób ubiegających się o zatrudnienie (pobrany ze strony UP w Lublinie   http://www.up.lublin.pl/druki-do-pobrania/);
3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych poświadczone własnoręcznym podpisem o treści:
 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13 20-950 Lublin,, będący Administratorem Danych Osobowych, danych osobowych dotyczących mnie, zgromadzonych w związku i w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).” / data i podpis/”.
 
Wymagane dokumenty należy przesłać na adres Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin lub składać w Sekretariacie Uczelni (ul. Akademicka 13 p. 261) z dopiskiem „Oferta na stanowisko pracownika ds. księgowości” do dnia 01.02.2021 r. do godziny 14:00.