Ogłoszenie o naborze na stanowisko młodszego bibliotekarza do Biblioteki Głównej

 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

zatrudni pracownika na stanowisko: MŁODSZEGO BIBLIOTEKARZA,
do Biblioteki Głównej
na podstawie umowy o pracę na zastępstwo, 
w pełnym wymiarze czasu pracy (praca zmianowa)

Wymagania niezbędne:
• wykształcenie średnie,
• umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,
• znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
• umiejętność pracy w zespole,
• komunikatywność, sumienność, odpowiedzialność  za wykonywaną pracę i jej wyniki, 
• wysoka kultura osobista
 
Wymagania pożądane:
• wykształcenie wyższe,
• posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu działalności biblioteki. 
 
Główne obowiązki
• udostępnianie zgromadzonych zbiorów,
• wypożyczanie i przyjmowanie zwrotów zbiorów,
• nadzór nad zgromadzonym księgozbiorem,
• stała kontrola zbiorów w zakresie zgodności ustawienia, dostępności, braków,
• przygotowywanie książek i czasopism do oprawy i konserwacji,
• opracowanie techniczne zbiorów, wklejanie i kodowanie zabezpieczeń,
• pomoc Czytelnikom w korzystaniu ze zbiorów oraz wyszukiwaniu w katalogu,
• współorganizowanie i współuczestniczenie w działalności promocyjnej Biblioteki Głównej,
• wykonywanie innych poleceń przełożonego niewymienionych w zakresie czynności, a wchodzących w zakres pracy działu
 
Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny;
• szczegółowe CV uwzględniające posiadane wykształcenie i kwalifikacje oraz przebieg dotychczasowej pracy zawodowej i realizowanych zadań;
• kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie;
• kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (pobranego ze strony UP w Lublinie http://www.up.lublin.pl/druki-do-pobrania/);
•oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych poświadczone własnoręcznym podpisem o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13 20-950 Lublin,, będący Administratorem Danych Osobowych, danych osobowych dotyczących mnie, zgromadzonych w związku i w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).” / data i podpis/”.
 
Wymagane dokumenty należy przesłać na adres  Sekretariat Biblioteki Głównej Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin lub w formie elektronicznej na adres: lub składać w Sekretariacie Biblioteki Głównej (ul. Akademicka 15, p. 413) z dopiskiem „Oferta pracy- Młodszy bibliotekarz”,  w terminie do dnia 5 lutego 2021 r. do godz. 14.00