Ogłoszenie o naborze na stanowisko bibliotekarza do Oddziału Informacji Naukowej – Biblioteki Głównej

 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

zatrudni pracownika na stanowisko: BIBLIOTEKARZA,
do Oddziału Informacji Naukowej – Biblioteki Głównej
na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy (praca zmianowa)
 
 
Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe,
• praktyczna znajomość pakietu MS Office,
• znajomość współczesnych źródeł informacji,
• znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
• umiejętności organizacyjne i pracy w zespole,
• komunikatywność, sumienność, odpowiedzialność  za wykonywaną pracę i jej wyniki, 
• umiejętność pracy pod presją czasu,
• gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji,  
• wysoka kultura osobista.
 
Wymagania pożądane:
• mile widziane studia podyplomowe z bibliotekoznawstwa i informacji naukowej,
• znajomość bibliograficznych, bibliometrycznych i pełnotekstowych baz danych.
 
Główne obowiązki: 
• dokumentowanie dorobku piśmienniczego pracowników Uczelni,
• tworzenie analiz bibliometrycznych oraz raportów cytowań publikacji naukowych,
• przygotowywanie danych do celów oceny parametrycznej jednostki, weryfikacja i korekta danych w systemach ministerialnych, monitorowanie aktów prawnych,
• współpraca z innymi Jednostkami Uczelni oraz organizacjami zewnętrznymi,
• okresowo prowadzenie wybranych szkoleń z zakresu informacji naukowej,
• świadczenie usług z zakresu informacji naukowej, baz danych oraz innych źródeł informacji,
• praca informacyjna z czytelnikami, z wykorzystaniem aktualnych programów i narzędzi elektronicznych oraz źródeł tradycyjnych,
• współorganizowanie i współuczestniczenie w działalności promocyjnej Biblioteki Głównej,
• wykonywanie innych poleceń przełożonego niewymienionych w zakresie czynności, a wchodzących w zakres pracy działu.
 
Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny;
• szczegółowe CV uwzględniające posiadane wykształcenie i kwalifikacje oraz przebieg dotychczasowej pracy zawodowej i realizowanych zadań;
• kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie;
• kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (pobranego ze strony UP w Lublinie http://www.up.lublin.pl/druki-do-pobrania/);
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych poświadczone własnoręcznym podpisem o treści: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13 20-950 Lublin,, będący Administratorem Danych Osobowych, danych osobowych dotyczących mnie, zgromadzonych w związku i w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).” / data i podpis/”.
 
Wymagane dokumenty należy przesłać na adres: Sekretariat Biblioteki Głównej Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin lub przesłać w formie elektronicznej na adres : lub składać w Sekretariacie Biblioteki Głównej (ul. Akademicka 15, p. 413) z dopiskiem „Oferta pracy- Oddział Informacji Naukowej”,  w terminie do dnia 5 lutego 2021 r. do godz. 14.00