Przyrodniczy MIT: Bezpłatne studia podyplomowe dla kadry kierowniczej administracyjnej – PRZEDŁUŻONY TERMIN NABORU

 


 

Szanowni Państwo,

w związku z realizowanym projektem pt.: „Przyrodniczy MIT program dostosowania Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie do wyzwań Nauki 2.0”  (nr wewnętrzny projektu: CN/POWER/7/2019)  współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, informujemy o prowadzonej rekrutacji na studia podyplomowe dla kadry kierowniczej administracyjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Nabór prowadzony jest na:
studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi
Ilość miejsc: 3 osoby

Wymagania: 3 osoby z kadry kierowniczej administracyjnej

Kadra kierownicza to osoby pełniące funkcje organów jednoosobowych uczelni lub wchodzące w skład organów kolegialnych uczelni, jak również pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi, zarządzający wyodrębnionymi w ramach uczelni jednostkami organizacyjnymi. W większości przypadków stanowiska kierownicze pełnią nauczyciele akademiccy (np. Rektor, dziekan).
Okres realizacji: 2021/2022

Działanie jest realizowane w ramach Zadania 7 – Kompetencje zarządcze kadry kierowniczej i administracyjnej oraz kompetencje dydaktyczne nauczycieli.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji znajdują się w Regulaminie.

FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE BĘDĄ PRZYJMOWANE DO 12 LUTEGO 2021 R. DO GODZ. 12.00.

Można je dostarczyć w wersji elektronicznej przesyłając kolorowy skan na maila: , a nastepnie przekazać pocztą wewnętrzną w formie papierowej.

Załączniki:

1) REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA KADRY DYDAKTYCZNEJ, KIEROWNICZEJ I ADMINISTRACYJNEJ w projekcie „Przyrodniczy MIT – program dostosowania Uniwersytetu Przyrodniczego  w Lublinie do wyzwań nauki 2.0” do zadania nr 5 „Program Rozwoju Kompetencji studentów i pracowników naukowo- dydaktycznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej”   oraz zadania nr 7 – „Kompetencje zarządcze kadry kierowniczej i administracyjnej oraz kompetencje dydaktyczne nauczycieli” (POBIERZ).
2) Załącznik nr 1b – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – KADRA KIEROWNICZA I ADMINISTARCYJNA (POBIERZ).
3) Załącznik nr 3 – KLAUZULA INFORMACYJNA RODO (POBIERZ).
4) Załącznik nr 4 – ARKUSZ SAMOOCENY KOMPETENCJI (POBIERZ).

 

Dodatkowych informacji udziela pracownik Centrum Nauki:

Katarzyna Ruczkowska, e-mail: ; tel. 81 445 66 78.

 

Zachęcamy do udziału w projekcie!