“Polonez” – polski taniec narodowy kandydatem na Listę Reprezentatywną Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości UNESCO

Polska Sekcja CIOFF Conseil International des Organisations de Festivals de Folklore et d’Art Traditionnels (Międzynarodowa Rada Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej) prowadzi działania mające na celu wpisanie polskiego tańca narodowego „Poloneza” na Listę Reprezentatywną Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości UNESCO.
 

Zespół Pieśni i Tańca „Jawor” UP w Lublinie jako czynny członek CIOFF, zachęca wszystkich pracowników i studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie do pomocy w ww. przedsięwzięciu i podpisania listy poparcia:

LISTA POPARCIA

CIOFF – Międzynarodowa Rada Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej, powstała w roku 1970 we Francji z inicjatywy jedenastu krajów członkowskich (wśród nich była Polska). Organizacja ta prowadzi dzialania w zakresie światowego mecenatu nad kulturą tradycyjną, m.in:

> ochrona folkloru i sztuki ludowej,

> utrwalanie i prezentowanie piękna tradycyjnych kultur różnych narodów oraz budzenie dla nich zrozumienia i szacunku,

> rozwijanie współpracy międzynarodowej w dziedzinie zachowania i popularyzowania folkloru i sztuki ludowej,

> podnoszenie poziomu programowego i organizacyjnego krajowych i międzynarodowych festiwali, imprez folklorystycznych i wystaw sztuki ludow.

 


 

Organizacja od początku swojego istnienia jest członkiem UNESCO, obecnie na statusie oficjalnej partnerskiej organizacji pozarządowej. Struktura CIOFF opiera się na sekcjach narodowych, które reprezentują swoje kraje (aktualnie 67 + 51 krajów stowarzyszonych).

Jednym z narzędzi UNESCO, za pomocą którego Organizacja wypełnia swoje zadania wynikające z Konwencji z 2003 roku jest system list dotyczących niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Za ich pomocą Organizacja pragnie uwidocznić i promować dziedzictwo niematerialne, aby ukazać ludzką kreatywność i różnorodność kulturową, budując w ten sposób światowy pokój i dialog międzykulturowy.

Polonez jest narodowym polskim tańcem korowodowym o uroczystym charakterze. To jeden z nielicznych tańców dawnych wieków nadal żywotnych i popularnych. Warto podkreślić, że najznakomitsze Polonezy powstawały na emigracji. Do nich zaliczymy Polonezy okresów zaborów i walki o niepodległość. Skomponowany ok. 1794 Polonez Michała Kleofasa Ogińskiego „Pożegnanie Ojczyzny”, należy do reperuaru Zespółu Pieśni i Tańca „Jawor” Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.