Konkurs otwarty na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Biochemii i Toksykologii

Dziekan Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

ogłasza
 
KONKURS OTWARTY
na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego
w Katedrze Biochemii i Toksykologii
 
 
 
wymagania stawiane Kandydatom:
 • stopień naukowy doktora w dziedzinie nauki rolnicze, dyscyplina zootechnika i rybactwo,
 • doświadczenie w pracy z materiałem biologicznym pochodzącym od zwierząt laboratoryjnych i gospodarskich (krew i inne płyny ustrojowe, tkanki),
 • ukończone szkolenie dla osób wykonujących czynności związane z wykorzystaniem zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych,
 • co najmniej 3 letnie doświadczenie w pracy w laboratorium,
 • znajomość technik laboratoryjnych z zakresu: spektrofotometrii, biologii molekularnej i genetyki oraz hodowli komórkowych,
 • dorobek naukowy w zakresie biochemii, toksykologii, epigenetyki i immunologii potwierdzony publikacjami w czasopismach z listy JCR
 • przygotowanie pedagogiczne i doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych
 • znajomość języka angielskiego umożliwiająca przygotowywanie publikacji naukowych oraz prezentację wyników badań na konferencjach naukowych.
 
wymagania pożądane: 
 • znajomość obsługi programów bioinformatycznych i statystycznych wykorzystywanych w opracowaniach naukowo-badawczych,
 • doświadczenie w przygotowaniu i składaniu wniosków o projekty badawczych ze środków pozauczelnianych.
 
wykaz dokumentów:
 • podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora, życiorys, kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz do pobrania ze strony internetowej Uczelni, http://www.up.lublin.pl/druki- dopobrania/),
 • dyplomy potwierdzające posiadane wykształcenie,
 • wykaz dorobku naukowego,
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
 • oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668) (formularz do pobrania ze strony internetowej Uczelni http://www.up.lublin.pl/druki-do-pobrania/),
 • oświadczenie, ze Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu (formularz do pobrania ze strony internetowej Uczelni),
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
 • zaświadczenie o posiadanym doświadczeniu w pracy dydaktycznej,
 • w przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.
 
Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski. Kopie dokumentów powinny być poświadczone notarialnie lub złożone bezpośrednio w UP w Lublinie z oryginałem do wglądu.
Dokumenty należy składać w terminie do dnia 15.02.2021 r. w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, pok. 352, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin (tel. 81 445 66 11).
 
Dziekan
 
/-/ Prof. dr hab. Joanna Barłowska