Wspomnienie o Profesor Kazimierze Szklanowskiej

Prof. dr hab. Kazimiera Szklanowska urodziła się 19 września 1930 r. w Lublinie. 

Po I stopniu studiów w zakresie zoologii na Wydz. Biologii i Nauk o Ziemi UMCS otrzymała w 1953 r. obowiązkowy 3-letni nakaz pracy w Gimnazjum Ogólnokształcącym w Kocku. Po roku uzyskała zgodę Ministerstwa na zatrudnienie w UMCS i kontynuację II stopnia studiów. Od 15 listopada 1954 r., pracując na etacie laboranta w Zakładzie Botaniki na Wydz. Rolniczym UMCS, równocześnie studiowała na Wydz. BiNoZ. Po uzyskaniu w marcu 1956 r. tytułu mgr biologii w zakresie botaniki, została asystentem i zdobywała kolejno w WSR, a potem w AR stopnie naukowe: dr nauk rolniczych (1963), dr hab. nauk rolniczych w zakresie botaniki stosowanej (1972) oraz tytuł prof. nadzw. nauk przyrodniczych (1985). 
W latach 1989-2002 była kierownikiem Pracowni Biologii Roślin Ogrodniczych przy Katedrze Botaniki.
 
 
 
Pani Profesor była wymagającym i bardzo wyrazistym dydaktykiem. Prowadziła zajęcia ze studentami różnych wydziałów zarówno na studiach stacjonarnych, jak i niestacjonarnych. W roku 1979 r. założyła Studenckie Koło Naukowe Biologów i jako opiekun naukowy przekazała swoją wiedzę wielu rocznikom studentów. 
Dorobek naukowy ponad czterdziestoletniej pracy Pani Profesor obejmuje sumarycznie 68 oryginalnych prac naukowych oraz ok. 91 streszczeń konferencyjnych i referatów. Profil badawczy Pani Profesor związany był z botaniką pszczelarską, która była Jej wielką pasją. Swoją wiedzą dzieliła się ze środowiskiem pszczelarskim publikując ok. 40 artykułów popularnonaukowych. Wśród osiągnięć Pani Profesor należy wymienić dostrzeżenie, że proces nektarowania zależy od fazy rozwoju kwiatów, określenie biologii kwitnienia, nektarowania i pylenia wielu gatunków użytkowych oraz występujących w biocenozach naturalnych. Po raz pierwszy przedstawiła produktywność nektarową fitocenoz leśnych z uwzględnieniem ich charakterystyki fitosocjologicznej. Opracowała również wymogi zapylania ważnych gospodarczo gatunków roślin entomofilnych (wiśni, jabłoni, maliny, porzeczki czarnej). Była promotorem ok. 73 prac magisterskich i 6 prac doktorskich. Dzisiaj Jej wychowankowie pełnią ważne funkcje i zajmują wysokie stanowiska w nauce i gospodarce.
Przez cały okres pracy badawczej współpracowała z ISiK w Skierniewicach i w Puławach. Brała czynny udział w międzynarodowych kongresach „Apimondia” oraz w sympozjach dotyczących zapylania roślin, m.in. w Polsce, Rumunii, Czechosłowacji, na Węgrzech, we Francji, Holandii, Szwecji, Szwajcarii.
 
Członek: w zespole do opracowywania testów z biologii w Min. NSzWiT; Komisji Pożytków Pszczelich przy WZP; wiceprezes powiatowego Koła Pszczelarzy; członek Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Lublinie; Polskiego Towarzystwa Botanicznego; Międzynarodowej Unii Nauk Biologicznych (IUSB sec ICBB, od 1960) oraz należała do krajowych towarzystw naukowych (Polskie Towarzystwo Pszczelarskie, Polskie Towarzystwo Nauk Ogrodniczych).
 
Wyróżniona dwoma indywidualnymi nagrodami III stopnia Min. NSzWiT (1974, 1981); Złotym Krzyżem Zasługi (1977); Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1983); Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski (1986).
Pani Profesor dr hab. Kazimiera Szklanowska zmarła 22 grudnia 2020 roku w Lublinie. 
Środowisko botaników w osobie Pani Profesor Kazimiery Szklanowskiej żegna naukowca, dydaktyka, wychowawcę i promotora. Pozostanie w naszej pamięci na zawsze.
 
Prof. dr hab. Bożena Denisow,
Prodziekan Wydziału Biologii Środowiskowej