Przetarg ofertowy na dzierżawę nieruchomości gruntowej

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ogłasza przetarg ofertowy na dzierżawę nieruchomości gruntowej

 

Przedmiot postępowania:

Przedmiotem postępowania jest dzierżawa części nieruchomości gruntowej o powierzchni ok. 4000 m2  położonej w Lublinie w dzielnicy Felin przy ul. Doświadczalnej 22-40 nr działki 43/11. Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr  LU1I/194324/1. Nieruchomość jest oświetlona oraz ogrodzona siatką z częściowo utwardzonym podłożem.

Wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego netto wynosi 1,00 zł. (słownie jeden złotych 00/100) za 1m2 powierzchni, powiększony o obowiązujący podatek VAT. Do czynszu będzie doliczona opłata z tytułu podatku od nieruchomości obliczona na podstawie stawki podatku ogłaszanej co roku  przez Urząd Miasta Lublin oraz opłata za zużytą energię elektryczną według wskazań podlicznika.  Okres dzierżawy – 3 lata liczone od dnia podpisania umowy. Podpisanie umowy nastąpi nie wcześniej niż dnia 10.03.2021 r. Oferta powinna zawierać oferowaną stawkę czynszu za 1 m² oraz informacje na temat zakresu działalności jaka ma być prowadzona na wydzierżawionej nieruchomości wraz z kopią dokumentów rejestrowych firmy (NIP, Regon, wydruk z rejestru przedsiębiorców). Informacje na temat nieruchomości można uzyskać u Kierownika Działu Administracyjno-Gospodarczego UP w Lublinie pod nurem tel. 81 445-60-60.

Termin i miejsce składania ofert:

Pisemne oferty  zawierające cenę oraz dane identyfikacyjne oferenta ( adres siedziby, NIP, REGON) należy składać w zamkniętych kopertach  z dopiskiem „Dzierżawa nieruchomości gruntowej – Felin”  do dnia 15 stycznia 2021 r. do godz. 10:00 osobiście  w sekretariacie Uczelni pok. 261, w budynku Rektoratu przy ul. Akademicka 13 w Lublinie lub przesyłką pocztową na adres: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 20-950 Lublin ul. Akademicka 13 lub drogą elektroniczną  na adres: . Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godzinie 10:15.

Zastrzeżenia:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zastrzega sobie prawo odstąpienia od postępowania w każdym czasie przed zawarciem umowy.