Aktualizacja informacji dla pracowników na temat kwarantanny, izolacji i opieki nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny

Aktualizacja informacji dla pracowników na temat kwarantanny, izolacji i opieki nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny.

 
Ostatnia nowelizacja ustawy Covidowej (Dz. U. poz. 2157) umożliwia pracownikom objętym izolacją w warunkach domowych, którzy nie przejawiają symptomów choroby COVID-19, bądź objawy tej choroby mają łagodny przebieg, wykonywanie pracy zdalnej.
 
W związku z powyższym pracownicy poddani obowiązkowej izolacji w warunkach domowych oraz  obowiązkowej kwarantannie /oczekiwanie na wynik testu/ mogą:
 
• skorzystać z prawa do świadczeń chorobowych lub
• świadczyć pracę zdalną po uzyskaniu zgody przełożonego, na podstawie złożonego wniosku o umożliwienie pracy zdalnej zał. nr 2 i zał. nr 3 do Regulaminu pracy zdalnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie /Zarządzenie 111/2020 z dnia 08.10.2020 r./ 
 
Podstawą wypłaty świadczeń chorobowych osobie poddanej obowiązkowej kwarantannie albo izolacji, w tym izolacji w warunkach domowych, jest informacja z portalu PUE ZUS, w związku z tym, pracownicy nie muszą dostarczać innych dokumentów, jednak są zobowiązani do telefonicznego lub mailowego poinformowania Biura Kadr i swojego przełożonego o przyczynie nieobecności.
 
W razie pogorszenia stanu zdrowia pracownika w okresie świadczenia przez niego pracy zdalnej uzyska on prawo do wynagrodzenia chorobowego albo do świadczenia pieniężnego z tytułu choroby za pozostały okres przebywania w izolacji, w trakcie którego nie świadczył pracy zdalnej. Pracownik w tym przypadku zobligowany jest do złożenia pracodawcy pisemnego oświadczenia od wskazanego dnia o niemożliwości świadczenia pracy zdalnej z uwagi na pogorszenie stanu zdrowia.
 
Pracownicy, którzy nie świadczą pracy z powodu odbywania kwarantanny nałożonej na nich jako domowników osób zakażonych koronawirusem mogą:
 
• świadczyć pracę zdalną na podstawie wniosku o umożliwienie pracy zdalnej zał. nr 2 i zał. nr 3 do Regulaminu pracy zdalnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie /Zarządzenie 111/2020 z dnia 08.10.2020 r./ 
• skorzystać z urlopu wypoczynkowego lub 
• ubiegać się o świadczenie chorobowe, składając oświadczanie wg. wzoru: Wzór oświadczenia o odbywaniu kwarantanny przez domownika osoby zakażonej (plik docx 41kb)
 
Pracownicy, którzy nie świadczą pracy z powodu opieki nad dzieckiem albo innym członkiem rodziny skierowanym na obowiązkową  kwarantannę lub izolację. 
 
Pracownik może wystąpić o zasiłek opiekuńczy, jeśli opiekuje się przebywającym na kwarantannie lub objętym izolacją w warunkach domowych:
• dzieckiem do lat 14,
• dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji do ukończenia 18 lat,
• innym członkiem rodziny.
 
Kwarantanna lub izolacja dziecka lub innego członka rodziny są traktowane tak jak choroba dziecka lub innego członka rodziny i pracownik może otrzymać zasiłek opiekuńczy składając oświadczenie wg. wzoru:  Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem lub członkiem rodziny, poddanych obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w celu uzyskania zasiłku opiekuńczego (plik docx 41kb)  
 
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad dziećmi do lat 8 i nad dziećmi niepełnosprawnymi.
 
Rodzicom dzieci do lat 8 lub dzieci niepełnosprawnych:
• do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
• do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
• do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy, jeżeli rodzic sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem w przypadku:
• zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko,
• otwarcia tych placówek, gdy nie mogą one zapewnić opieki z powodu ich ograniczonego funkcjonowania w czasie trwania epidemii COVID-19 albo
 
Aby otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy, należy złożyć oświadczenie wg. wzoru:  Wzór oświadczenia o sprawowaniu opieki nad dzieckiem (plik docx 39kb). 
Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.
 
Szczegółowe informacje na temat dokumentowania i wypłaty świadczeń w razie choroby i opieki znajdują się na stronie internetowej ZUS www.zus.pl. 
 
Wszystkie informacje, wnioski i oświadczenia należy przesyłać  do Biura Kadr drogą elektroniczną, pocztą wewnętrzną lub wrzucać do urny znajdującej się w Budynku Rektoratu obok pokoju 249.