Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Maszyn Rolniczych, Leśnych i Transportowych

DZIEKAN WYDZIAŁU INŻYNIERII PRODUKCJI
UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE
ogłasza

konkurs otwarty
na stanowisko a s y s t e n t a

 

w Katedrze Maszyn Rolniczych, Leśnych i Transportowych

 

Wymagania dla kandydatów:
wykształcenie wyższe magisterskie rolnicze lub politechniczne,
• dorobek publikacyjny,
• umiejętność obsługi specjalistycznej aparatury badawczo-pomiarowej,
• znajomość programów do analizy statystycznej,
• predyspozycje i doświadczenie w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej,
• umiejętność pracy w zespole,
• nienaganna postawa etyczno-moralna,
• dobra znajomość języka angielskiego,
• dobra znajomość języka polskiego (prowadzenie zajęć w języku polskim).

 

Wykaz wymaganych dokumentów:
• podanie do JM Rektora,
• życiorys,
• kwestionariusz osobowy,
• odpis dyplomu ukończenia studiów,
• wyciąg z ocen uzyskanych podczas studiów lub suplement do dyplomu,
• opinia z poprzedniego miejsca pracy albo opinia promotora pracy magisterskiej lub doktorskiej,
• wykaz publikacji naukowych,
• oświadczenie, że UP w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
• oświadczenie o spełnieniu wymagań art.113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668),
• zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Inżynierii Produkcji UP w Lublinie,

ul. Głęboka 28 pok. 138 (tel. (+48) 81 531-96-67) w terminie do dnia 22.01.2021 r.

 

Szczegóły dotyczące zakresu prowadzonych prac naukowo-badawczych można uzyskać

w Katedrze Maszyn Rolniczych Leśnych i Transportowych

(ul. Głęboka 28, tel. (81) 531 96 10, (81) 531 96 11)

(-) Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji UP w Lublinie
(-) prof. dr hab. Dariusz Andrejko

 

Ogłoszenie DOC do pobrania:

konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Maszyn Rolniczych, Leśnych i Transportowych